C-8 - Rozdział  XIII

 

Opis przyszłych Manu

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    Spośród czternastu Manu, sześciu zostało już opisanych. Rozdział ten kolejno opisze Manu, od siódmego do czternastego.

    Siódmy Manu, który jest synem Vivasvana, słynie jako Śraddhadeva. Ma on dziesięciu synów o imionach Iksvaku, Nabhaga, Dhrsta, Śaryati, Narisyanta, Nabhaga, Dista, Tarusa, Prsadhra i Vasuman. W tej manvantarze, czyli za rządów Manu, do półbogów zaliczają się Adityowie, Vasowie; Rudrowie, Viśvedevowie, Marutowie, Aśvini-kumarowie i Rbhowie. Król niebios, Indra, znany jest jako Purandara, a siedmiu mędrców to: Kaśyapa, Atri, Vasistha, Viśvamitra, Gautama, Jamadagni i Bharadvaja. Za czasów tego Manu, Najwyższa Osoba Boga pojawił się z łona Aditi w Swej inkarnacji jako syn Kaśyapy.

    Ósmym Manu jest Savarni. Wśród jego synów głównym jest Nirmoka, a wśród półbogów są Sutapowie. Bali; syn Virocany, jest Indrą, a Galava i Paraśurama należą do siedmiu mędrców. Za rządów tego Manu, inkarnacja Najwyższej Osoby Boga pojawiła się jako Sarvabhauma, syn Devaguhyi i Sarasvati.

    W epoce dziewiątego Manu, Daksa-savarni jest Manu. Pośród jego synów głównym jest Bhutaketu, a do półbogów należą Maricigarbhowie. Adbhuta jest Indrą, a wśród siedmiu mędrców jest Dyutiman. Za czasów tego Manu, z Ayusmana i Ambudhary przychodzi na świat inkarnacja Rsabhy.

    Dziesiątym Manu jest Brahma-savarni. Wśród jego synów jest Bhurisena, wśród siedmiu mędrców Havisman i inni. Do półbogów należą Suvasanowie, a Indrą jest Śambhu. Inkarnacją w epoce tego Manu jest Visvaksena, przyjaciel Śambhu, zrodzony z łona Visuci w domu bramina o imieniu Viśvasrasta.

    Jedenastym Manu jest Dharma-savarni, którego dziesięciu synom przewodzi Satyadharma. Wśród półbogów są Vihangamowie, Indra znany jest jako Vaidhrta, a siedmioma mędrcami są Aruna i inni. W tej manvantarze, inkarnacją jest Dharmasetu, zrodzony z Vaidhrty i Aryaki.

    W epoce dwunastego Manu, zostaje nim Rudra-savarni, którego synom przewodzi Devavan. Półbogami są Haritowie i inni, Rtadhama jest Indrą, a siedmioma mędrcami - Tapomurti i inni. Inkarnacją w tej manvantarze jest Sudhama, czyli Svadhama, zrodzony z łona Sunrty. Imię jego ojca brzmi Satyasaha.

    W epoce trzynastego Manu, Manu jest Deva-savarni. Wśród jego synów jest Citrasena, półbogami są Sukarmowie i inni. Indrą jest Divaspati, a Nirmoka zalicza się do mędrców. Manvantara-avatarą jest Yogeśvara, zrodzony z Devahotry i Brhati.

    W epoce czternastego Manu, Manu zostaje Indra-savarni. Do jego synów należą Uru i Gambhira, półbogami są Pavitrowie i inni, Indrą jest Śuci, a wśród mędrców jest Agni i Bahu. Inkarnacja tej manvantary znana jest jako Brhadbhanu, spłodzony przez Satrayana w łonie Vitany.

    Ogólny czas trwania epok rządzonych przez tych Manu szacuje się na tysiąc catur-yug, czyli 4 300 000 razy 1 000 lat.

 

08.13.01   Śukadeva Gosvami powiedział: Obecny Manu, którego imię brzmi Śraddhadeva, jest synem Vivasvana, bóstwa panującego na planecie Słońce. Śraddhadeva jest siódmym Manu. Posłuchaj teraz, proszę, opisu jego synów.

 

08.13.02-03   O królu Pariksicie, wśród dziesięciu synów tego Manu są Iksvaku, Nabhaga, Dhrsta, Śaryati, Narisyanta i Nabhaga. Siódmy syn znany jest jako Dista, kolejnymi są Tarusa i Prsadhra, zaś dziesiąty syn znany jest jako Vasuman.

 

08.13.04   O królu, w tej manvantarze półbogami są Adityowie, Vasowie, Rudrowie, Viśvedevowie, Marutowie, dwaj bracia Aśvini-kumarowie i Rbhowie. Ich głównym królem [Indrą] jest Purandara.

 

08.13.05   Siedmioma mędrcami są: Kaśyapa, Atri, Vasistha, Viśvamitra, Gautama, Jamadagni i Bharadvaja.

 

08.13.06   W tej manvantarze, Najwyższa Osoba Boga pojawił się jako najmłodszy ze wszystkich Adityów, znany jako Vamana, karzeł. Jego ojcem był Kaśyapa, a matką Aditi.

 

08.13.07   Wyjaśniłem ci w skrócie pozycję siedmiu Manu. Teraz opiszę dalszych Manu, wraz z inkarnacjami Pana Visnu.

 

08.13.08   O królu, poprzednio [w Szóstym Canto] opisałem dwie córki Viśvakarmy o imionach Samjna i Chaya, które były pierwszymi dwoma żonami Vivasvana.

 

08.13.09   Jest powiedziane, że bóg słońca miał trzecią żonę o imieniu Vadava. Z tych trzech żon, Samjna miała troje dzieci – Yamę, Yami i Śraddhadevę. Teraz opiszę dzieci Chayi.

 

08.13.10   Chaya miała syna o imieniu Savarni i córkę Tapati, która później została żoną króla Samvarany. Trzecie dziecko Chayi słynie jako Śanaiścara [Saturn]. Vadava wydała na świat dwóch synów, braci Aśvini.

 

08.13.11   O królu, kiedy nastanie epoka ósmego Manu, wówczas Savarni stanie się Manu, zaś wśród jego synów będą Nirmoka i Virajaska.

 

08.13.11   Znaczenie:      Obecnie panuje Vaivasvata Manu. Zgodnie z obliczeniami astronomicznymi, znajdujemy się w 28 yudze Vaivasvaty Manu. Każdy Manu żyje 71 yug, a w jednym dniu Pana Brahmy rządzi 14 takich Manu. Teraz żyjemy w epoce 7-go Manu, Vaivasvaty Manu, a ósmy Manu narodzi się po wielu milionach lat. Śukadeva Gosvami, opierając się na tym, co usłyszał od autorytetów, przepowiada, że ósmym Manu zostanie Savarni i że wśród jego synów będą Nirmoka i Virajaska. Śastra mogą przepowiedzieć, co zdarzy się w przyszłości, za miliony, miliony lat.

 

08.13.12   W epoce ósmego Manu do półbogów należeć będą Sutapowie; Virajowie i Amrtaprabhowie. Zaś królem półbogów, Indrą, zostanie Bali Maharaja, syn Virocany.

 

08.13.13   Bali Maharaja przekazał w darze Panu Visnu trzy kroki ziemi i z powodu tej jałmużny stracił wszystkie trzy światy. Później jednak, kiedy Pan Visnu będzie zadowolony z tego, że Bali oddał Mu wszystko, Bali Maharaja osiągnie doskonałość życia.

 

08.13.13   Znaczenie:      Bhagavad-gita (7.3) oznajmia, manusyanam: sahasresu kaścid yatati siddhaye: spośród wielu milionów ludzi, jeden może dążyć do osiągnięcia sukcesu w życiu. Tutaj wyjaśniono, czym jest ten sukces. Raddham indra-padam hitva tatah siddhim avapsyati. Siddhi oznacza osiągnięcie łaski Pana Visnu, a nie yoga-siddhi. Yoga-siddhi – anima, laghima, mahima, prapti, prakamya, iśitva, vaśitva i, kama-vasayita – są tymczasowe. Ostatecznym siddhi jest osiągnięcie łaski Pana Visnu.

 

08.13.14   Osoba Boga z wielkim uczuciem związał Bali, a następnie osadził go na tronie w królestwie Sutala, które jest bogatsze niż planety niebiańskie. Bali Maharaja mieszka teraz na tej planecie, żyjąc wygodniej niż Indra.

 

08.13.15-16   O królu, w czasie ósmej manvantary siedmioma mędrcami będą takie wielkie osobistości jak Galava, Diptiman, Paraśurama, Aśvatthama, Krpacarya, Rsyaśrnga i nasz ojciec, Vyasadeva, inkarnacja Narayana. Obecnie przebywają oni w swoich odpowiednich aśramach.

 

08.13.17   W ósmej manvantarze narodzi się potężny Osoba Boga, Sarvabhauma. Ojcem Jego będzie Devaguhya, a matką Sarasvati. Zabierze on królestwo Purandarze [Panu Indrze] i da je Bali Maharajy.

 

08.13.18   O królu, dziewiątym Manu będzie Daksa-savarni, zrodzony z Varuny. Wśród jego synów będą Bhutaketu i Diptaketu.

 

08.13.19   W tej dziewiątej manvantarze do półbogów należeć będą Parowie i Maricigarbhowie. Król niebios, Indra, będzie nazywał się Adbhuta, a wśród siedmiu mędrców będzie Dyutiman.

 

08.13.20   Rsabhadeva, częściowa inkarnacja Najwyższej Osoby Boga, narodzi się z ojca Ayusmana i matki Ambudhary. Umożliwi Indrze, znanemu pod imieniem Adbhuta, cieszenie się bogactwem trzech światów.

 

08.13.21   Syn Upaśloki, znany jako Brahma-savarni, zostanie dziesiątym Manu. Wśród jego synów będzie Bhurisena, a bramini, którym przewodzi Havisman, zostaną siedmioma mędrcami.

 

08.13.22   Havisman, Sukrta, Satya, Jaya, Murti i inni zostaną siedmioma mędrcami. Wśród półbogów będą Suvasanowie i Viruddhowie, a Śambhu zostanie ich królem, Indrą.

 

08.13.23   W domu Viśvasrasty, z łona Visuci pojawi się pełna część Najwyższej Osoby Boga jako inkarnacja znana pod imieniem Visvaksena. Zaprzyjaźni się on z Śambhu.

 

08.13.24   W jedenastej manvantarze Manu zostanie Dharma-savarni, który będzie niezmiernie wykształcony w wiedzy duchowej. Z niego pojawi się dziesięciu synów, a przewodzić im będzie Satyadharma.

 

08.13.25   Vihangamowie, Kamagamowie, Nirvanaruciowie i inni będą półbogami. Królem półbogów, Indrą, zostanie Vaidhrta, a siedmiu mędrcom przewodzić będzie Aruna.

 

08.13.26   Syn Aryaki, znany jako Dharmasetu, częściowa inkarnacja Najwyższej Osoby Boga, pojawi się z łona Vaidhrty, żony Aryaki. Władać będzie trzema światami.

 

08.13.27   O królu, dwunasty Manu będzie nazywał się Rudra-savarni. Wśród jego synów będą: Devavan, Upadeva i Devaśrestha.

 

08.13.28   W tej manvantarze Indra zwać się będzie Rtadhama, a półbogom będą przewodzili Haritowie. Wśród mędrców pojawią się Tapomurti, Tapasvi i Agnidhraka.

 

08.13.29   Z matki o imieniu Sunrta i ojca Satyasahy pojawi się Svadhama, częściowa inkarnacja Najwyższej Osoby Boga. Będzie On władał tą manvantarą.

 

08.13.30   Trzynasty Manu zostanie nazwany Deva-savarni i będzie on bardzo zaawansowany w wiedzy duchowej. Wśród jego synów pojawią się Citrasena i Vicitra.

 

08.13.31   W trzynastej manvantarze Sukarmowie i Sutramowie będą wśród półbogów. Divaspati zostanie królem niebios, a wśród siedmiu mędrców pojawią się Nirmoka i Tattvadarśa.

 

08.13.32   Syn Devahotry, znany jako Yogeśvara, pojawi się jako częściowa inkarnacja Najwyższej Osoby Boga. Imię Jego matki będzie brzmiało Brhati i działać będzie dla dobra Divaspatiego.

 

08.13.33   Czternasty Manu będzie zwał się Indra-savarni. Wśród jego synów będą Uru, Gambhira i Budha.

 

08.13.34   Pavitrowie i Caksusowie będą wśród półbogów. Śuci będzie Indrą, królem niebios. Zaś Agni, Bahu, Śuci, Śuddha, Magadha i inne wielce wyrzeczone osoby zostaną siedmioma mędrcami.

 

08.13.35   O królu Pariksicie, w czternastej manvantarze Najwyższa Osoba Boga pojawi się z łona Vitany, a imię Jego ojca brzmieć będzie Satrayana. Inkarnacja ta sławiona będzie jako Brhadbhanu i będzie On zarządzał czynnościami duchowymi.

 

08.13.36   O królu, opisałem ci teraz tych czternastu Manu pojawiających się w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ogólny czas ich rządów wynosi 1000 cykli yug. Jest on nazywany kalpą, czyli jednym dniem Brahmy.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 13-go Rozdziału 8-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

" Opis przyszłych Manu."