C-5  Rozdział  V

 

Nauki Pana Rsabhadevy do Swoich synów

 

 

Streszczenie rozdziału

 

    W rozdziale tym znajduje się opis bhagavata-dharmy, zasad religijnych w służbie oddania, które przewyższają religijne zasady dla uzyskania wyzwolenia i uśmierzenia materialnych nieszczęść. W rozdziale tym powiedziane jest, że człowiek nie powinien – niczym pies czy świnia – ciężko pracować dla zadowolenia zmysłów. Szczególnym przeznaczeniem ludzkiego żucia jest ożywienie naszego związku z Najwyższym Panem. W tym celu należy przyjąć wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i pokuty. Poprzez wyrzeczone czynności można oczyścić serce z materialnego zanieczyszczenia i w ten sposób można dojść na duchowa platformę. Aby osiągnąć tę doskonałość, należy przyjąć schronienie bhakty i służyć mu. Wtedy otworzą się wrota do wyzwolenia. Ci, którzy są materialnie przywiązani do kobiet i zadowalania zmysłów, stopniowo uwikłują się w materialną świadomość i cierpią niedole narodzin, starości, chorób i śmierci. Ci, którzy działają dla dobra wszystkich i nie są przywiązani do rodziny i dzieci, są określani mianem mahatmów. Ci, którzy angażują się w zadowalanie zmysłów i działają pobożnie albo niepobożnie, nie mogą zrozumieć celu duszy. Dlatego powinni zbliżyć się do wysoko wzniosłego bhakty i przyjąć go na mistrza duchowego. Dzięki obcowaniu z nim będą mogli zrozumieć cel życia. Działając zgodnie z instrukcjami takiego mistrza duchowego, można osiągnąć służbę oddania dla Pana, brak przywiązania do materialnych rzeczy i tolerancję wobec materialnego nieszczęścia i niepokoju. Wtedy można jednakowo patrzeć na wszystkie żywe istoty i rozwinąć pragnienie poznania transcendentalnych tematów. Czyniąc zdecydowane wysiłki dla sprawienia przyjemności Krsnie, osiąga się brak przywiązania do żony, dzieci i domu. Osoba taka nie chce trącić czasu. Jest to metoda na osiągnięcie samorealizacji. Osoba zaawansowana w duchowej wiedzy nie angażuje nikogo w materialne czynności. A kto nie jest w stanie wyzwolić drugiej osoby poprzez udzielenie jej nauk o służbie oddania, nie powinien być mistrzem duchowym, ojcem, matką, półbogiem czy mężem. Udzielając instrukcji Swym stu synom, Pan Rsabhadeva polecił im, aby przyjęli najstarszego brata, Bharatę, za swego przewodnika i pana i pełnili dla niego służbę. Ze wszystkich żywych istot najlepszymi są bramini, a ponad braminami na jeszcze wyższej pozycji, usytuowani są Vaisnavowie. Pełnienie służby dla Vaisnava, oznacza służenie Najwyższej Osobie Boga. Zatem Śukadeva Gosvami opisze cechy charakterystyczne Maharajy Bharaty. Opisze również to, w jaki sposób Pan Rsabhadeva spełnił ofiarę w celu pouczenia ogółu populacji.

 

 

05.05.01   Pan Rsabhadeva przemówił do Swoich synów: Moi drodzy chłopcy, ze wszystkich żywych istot, które przyjęły materialne ciała w tym świecie, ten kto posiada tę ludzką formę, nie powinien dzień i noc ciężko pracować jedynie dla zadowalania zmysłów, które dostępne jest psom i jedzącym odchody świniom. Należy raczej oddawać się pokutom i wyrzeczeniom, aby uzyskać boską pozycję służby oddania. Działając w ten sposób, można oczyścić swe serce, a kiedy ktoś wznosi się na tę pozycję, osiąga wieczne, niekończące się, pełne szczęścia życie, które jest transcendentalne wobec materialnej przyjemności.

 

05.05.01   Znaczenie:      W wersecie tym Pan Rsabhadeva mówi swoim synom o wadze ludzkiego życia. Słowo deha-bhak odnosi się do wszystkich, którzy przyjmują materialne ciało. Ale działanie żywej istoty, która posiada tę ludzką formę, musi różnic się od działania zwierząt. Dla zwierząt, takich jak psy i świnie, jedzenie odchodów jest zadowalaniem zmysłów. Pracując ciężko w ciągu dnia, ludzkie istoty próbują oddawać się przyjemnościom w nocy poprzez jedzenie, picie, seks i spanie. Jednocześnie muszą zapewnić sobie właściwą ochronę. Jednakże to nie jest ludzka cywilizacja. Ludzkie życie oznacza dobrowolne poddanie się cierpieniu dla uczynienia postępu w życiu duchowym. Oczywiście istnieje cierpienie w życiu zwierząt i roślin, które cierpią z powodu swoich przeszłych złych uczynków. Jednakże dla osiągnięcia boskiego życia, ludzkie istoty powinny dobrowolnie przyjąć cierpienie pod postacią pokut i wyrzeczeń. A kto osiąga boskie życie, ten wiecznie rozkoszuje się szczęściem. Ostatecznie, wszystkie żywe istoty próbują być szczęśliwe, ale dopóki zamknięte są w tym materialnym ciele, muszą cierpieć różnego rodzaju niedole. Ludzka forma posiada wyższy rozsądek. Aby osiągnąć wieczne szczęście i udać się z powrotem do Boga, należy postępować według powyższej rady.

    Bardzo ważne w tym wersecie jest to, że rząd i naturalny obrońca, ojciec, powinni zapewnić wykształcenie swoim podwładnym i wznieść ich do świadomości Krsny. Wszystkie żywe istoty, które pozbawione są świadomości Krsny, nieustannie cierpią w cyklu narodzin i śmierci. Aby uwolnić ich od tej niedoli i umożliwić im osiągnięcie szczęścia, należy nauczać bhakti-yogę. Ta niemądra cywilizacja nie dba o to, aby kształcić ludzi, w jaki sposób wznieść się na platformę bhakti-yogi. Osoba pozbawiona świadomości Krsny nie jest lepsza od świni czy psa. Instrukcje Rsabhadevy są niezwykle istotne w chwili obecnej. Ludzie otrzymują wykształcenie, aby bardzo ciężko pracować dla zadowalania zmysłów, bez żadnego wzniosłego celu w życiu. Aby zarobić na swe utrzymanie, człowiek musi podróżować. Wcześnie rano musi wychodzić z domu, złapać miejscowy pociąg i w zatłoczonym przedziale stać godzinę  lub dwie, aby dotrzeć do miejsca pracy. Tam z kolei musi wsiąść do autobusu, aby dojechać do biura. W biurze pracuje ciężko od 9 do 17, a powrót do domu zajmuje mu dwie lub trzy godziny. Po najedzeniu się, ma seks i idzie spać. Jedynym szczęściem osiąganym za trud jest odrobina seksu. Yan maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham. Rsabhadeva wyraźnie mówi, że przeznaczeniem ludzkiego życia nie jest tego rodzaju egzystencja, którą rozkoszują się nawet psy i świnie. Zaprawdę, psy i świnie nie muszą tak ciężko pracować, aby mieć seks. Człowiek powinien starać się żyć w inny sposób, który nie byłby próbą imitowania psów i świń. Alternatywa została podana. Przeznaczeniem ludzkiego życia jest tapasya, wyrzeczenie i pokuta. Dzięki spełnianiu tapasyi, można wyzwolić się z materialnej matni. Kiedy ktoś usytuowany jest w świadomości Krsny, w służbie oddania, ma zagwarantowane wieczne szczęście. Dzięki przyjęciu bhakti-yogi, służby oddania, oczyszczamy swoją egzystencję. Życie po życiu, żywa istota poszukuje szczęścia, ale rozwiązaniem jej wszystkich problemów jest po prostu praktykowanie bhakti-yogi. A wtedy od razu osiąga kwalifikacje na powrót do domu, z powrotem do Boga. Potwierdza to Bhagavad-gita (4.9):

 

janma karma ca me divyam    evam yo vetti tattvatah

tyaktva deham punar janma    naiti mam eti so 'rjuna

 

   "Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, O Arjuno."

 

05.05.02   Ścieżkę wyzwolenia z materialnej niewoli można osiągnąć jedynie poprzez służenie wysoko zaawansowanym duchowym osobom. Tymi osobami są impersonaliści i bhaktowie. Bez względu na to, czy ktoś pragnie wtopić się w egzystencję Pana czy przebywać w towarzystwie Osoby Boga, należy pełnić służbę dla mahatmów. Dla tych, którzy nie interesują się takimi czynnościami i którzy obcują z miłośnikami kobiet i seksu, ścieżka do piekła stoi otworem. Mahatmowie mają zrównoważony umysł. Nie widzą żadnej różnicy pomiędzy jedną żywą istotą a drugą. Są bardzo spokojni i w pełni zaangażowani w służbę oddania. Pozbawieni są gniewu i działają dla dobrobytu innych. Nie zachowują się w żaden karygodny sposób. Osoby takie określane są mianem mahatmów.

 

05.05.02   Znaczenie:      Ludzkie ciało podobne jest stacji węzłowej. Można wybrać ścieżkę wyzwolenia albo ścieżkę prowadzącą do warunków piekielnych. Werset ten opisuje sposób wyboru tych ścieżek. Ścieżka wyzwolenia oznacza obcowanie z mahatmami, a ścieżka niewoli – obcowanie z tymi, którzy przywiązani są do zadowalania zmysłów i kobiet. Istnieją dwa typy mahatmów – impersonaliści i bhaktowie. Mimo iż ostateczny ich cel jest różny, proces wyzwolenia jest prawie taki sam. Zarówno jedni, jak i drudzy pragną wiecznego szczęścia. Jedni poszukują szczęścia w bezosobowym Brahmanie, a drudzy – w obcowaniu z Najwyższą Osoba Boga. Jak zostało opisane w pierwszym wersecie: brahma-saukhyam. Brahman oznacza duchowy lub wieczny. Zarówno impersonaliści, jak i bhaktowie poszukują wiecznego, pełnego szczęścia życia. W obu przypadkach, poleca się osiągnięcie doskonałości. Mówiąc słowami z Caitanya-caritamrta (Madhya, 22.87):

 

asat-sanga-tyaga, ----ei vaisnava-acara

'stri-sangi'----eka asadhu, 'krsnabhakta' ara

 

Aby zachować obojętność wobec sił natury materialnej, należy unikać obcowania z tymi, którzy są asat, materialistami. Są dwa rodzaje materialistów. Jedni są przywiązani do kobiet i zadowalania zmysłów, a drudzy są po prostu niewielbicielami. Pozytywną stroną jest obcowanie z mahatmami, a negatywną jest unikanie niebhaktów i tych, którzy polują na kobiety.

 

05.05.03   Osoby zainteresowane ożywieniem świadomości Krsny i zwiększeniem swojej miłości do Boga nie pragną robić niczego, co nie ma związku z Krsną. Nie chcą obcować z osobami, które zajęte są utrzymywaniem swoich ciał, jedzeniem, spaniem, łączeniem  się w pary i obrona. Nie są przywiązani do swoich domów, mimo iż mogą być grhasthami. Ani też nie ma w nich przywiązania do żon, dzieci, przyjaciół czy bogactwa. Jednocześnie, nie są oni obojętni wobec wypełniania swoich obowiązków. Osoby takie zbierają jedynie tyle pieniędzy, aby utrzymać ciało i duszę razem.

 

05.05.03   Znaczenie:      Bez względu na to, czy ktoś jest impersonalista czy bhaktą, jeżeli ktoś poważnie myśli o uczynieniu postępu duchowego, to nie powinien obcować z tymi, którzy interesują się jedynie utrzymywaniem ciała poprzez tzw. postęp cywilizacji. Ci, którzy zainteresowani są życiem duchowym, nie powinni być przywiązani do komfortów domowych w towarzystwie żony, dzieci, przyjaciół itd. Nawet jeżeli ktoś jest grhasthą i musi zarabiać na swoje utrzymanie, powinien być zadowolony, zarabiając jedynie tyle pieniędzy, aby utrzymać ciało i duszę razem. Nie należy posiadać więcej lub mniej od tego. Jak zostało tutaj polecone, grhastha powinien czynić wysiłki, aby zarabiać pieniądze dla wypełniania bhakti-yogi – śravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam / arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam. Grhastha powinien ukształtować swoje życie w taki sposób, aby mieć wszelką możliwość do słuchania i intonowania. Powinien czcić Bóstwo w domu, obchodzić festiwale, zapraszać przyjaciół i częstować ich prasada. Grhastha powinien zarabiać pieniądze w tym celu, a nie dla zadowalania zmysłów.

 

05.05.04   Kiedy ktoś uważa, że celem życia jest zadowalanie zmysłów, z pewnością szaleje na punkcie materialistycznego sposoby życia i angażuje się we wszelkiego rodzaju grzeszne czynności. Osoba taka nie wie, że z powodu swoich przeszłych złych uczynków, otrzymała już ciało, które mimo iż tymczasowe, jest przyczyną jej nieszczęścia. W rzeczywistości żywa istota nie powinna przyjmować materialnego ciała, ale jest ono jej przyznawane dla zadowalania zmysłów. Dlatego też myślę, że nie jest to odpowiednie dla inteligentnej osoby, aby na nowo angażowała się w zadowalanie zmysłów, poprzez które stale otrzymuje materialne ciała, jedno po drugim.

 

05.05.04   Znaczenie:      Werset ten potępia żebranie, pożyczanie i kradzież dla życia w celu zadowalania zmysłów z tego powodu, że taka świadomość prowadzi do ciemnych, piekielnych warunków. Czterema grzesznymi czynnościami są: zakazany seks, jedzenie mięsa, intoksykacja i hazard. Są to właśnie rzeczy, w wyniku których otrzymuje się następne, pełne nieszczęść, materialne ciało. W Vedach powiedziane jest: asango hy ayam purusah. Żywa istota nie jest rzeczywiście powiązana z tym materialnym światem, ale z powodu swojej tendencji do cieszenia się materialnymi zmysłami, umieszczana jest w materialne warunki. Należy uczynić swoje życie doskonałym poprzez obcowanie z bhaktami. Nie należy bardziej uwikływać się w to materialne ciało.

 

05.05.05   Tak długo, jak ktoś nie zadaje pytań dotyczących duchowych wartości życia, tak długo podlega pokonującym go niedolom, które powstają z ignorancji. Bez względu na to, czy grzeszna czy pobożna, karma ma swoje reakcje. Jeżeli ktoś zaangażowany jest w jakikolwiek rodzaj karmy, umysł jego nazywany jest karmatmaka, zabarwiony czynnościami karmicznymi. Dopóki umysł jest nieczysty, świadomość nie jest przejrzysta. I dopóki ktoś zaabsorbowany jest karmicznymi czynnościami, dopóty musi przyjmować materialne ciało.

 

05.05.05   Znaczenie:      Zazwyczaj ludzie myślą, że aby doznać ulgi od nieszczęść, należy działać bardzo pobożnie. Ale to nie jest prawdą. Pobożne działanie i spekulacja nie uchronią nikogo od doznania porażki. Jedynym celem powinno być osiągnięcie wyzwolenia ze szponów mayi i wszelkich materialnych czynności. Wiedza spekulatywna i pobożne działanie nie rozwiązuje problemów materialnego życia. Należy być wnikliwym, aby zrozumieć swoją duchową pozycję. Jak oznajmia Bhagavad-gita (4.37):

 

yathaidhamsi samiddho 'gnir    bhasmasat kurute 'rjuna

jnanagnih sarva-karmani    bhasmasat kurute tatha

 

   "Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalone drewno, tak też Arjuno czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie reakcje czynów materialnych."

    Dopóki ktoś nie rozumie jaźni i jej czynności, dopóty pozostaje w materialnej niewoli. W Śrimad-Bhagavatam (10.2.32) zostało również powiedziane: ye 'nye 'ravindaksa vimukta-maninas tvayy asta-bhavad aviśuddha-buddhayah. Osobie, która nie posiada wiedzy na temat służby oddania wydawać się może, ze jest wyzwolona, ale w rzeczywistości wyzwolona nie jest. Aruhya krcchrena param padam tatah patanty adho 'nadrta-yusmad-anghrayah: osoby takie mogą dotrzeć do blasku bezosobowego Brahmana, ale upadają ponownie do materialnych radości, ponieważ nie mają wiedzy o służbie oddania. Dopóki ktoś jest zainteresowany karmą i jnaną, dopóty kontynuuje niedole materialnego życia – narodzin, starości, chorób i śmierci. Karmici niewątpliwie przyjmują jedno ciało po drugim. Jeżeli chodzi o jnanich, to dopóki nie osiągną najwyższego zrozumienia, muszą powrócić do materialnego świata. Zostało to wytłumaczone w Bhagavad-gicie (7.19): bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate. Chodzi o to, aby wiedzieć, że Krsna, Vasudeva, jest wszystkim i że należy Mu się podporządkować. Karmici nie wiedzą o tym. Ale bhaktowie, którzy są w stu procentach zaangażowani w służbę oddania dla Pana, bardzo dobrze wiedzą czym jest karma i jnana. Dlatego czysty bhakta nie jest zainteresowany karmą czy jnaną. Anyabhilasita-śunyam jnana-karmady-anavrtam. Prawdziwy bhakta nie jest skażony nawet śladem karmy i jnany. Jego jedynym celem życia jest służenie Panu.

 

05.05.06   Kiedy żywa istota okryta jest siłą ignorancji, nie rozumie wtedy indywidualnej żywej istoty ani najwyższej żywej istoty, a umysł jej znajduje się w jarzmie czynności karmicznych. Dlatego też, dopóki ktoś nie ma miłości dla Pana Vasudevy, który nie jest nikim innym, tylko Mną, z pewnością nie wyzwolił się od konieczności przyjmowania jednego ciała materialnego po drugim.

 

05.05.06   Znaczenie:      Kiedy umysł zanieczyszczony jest czynnościami karmicznymi, żywa istota pragnie wznieść się z jednej materialnej pozycji na drugą. Zazwyczaj wszyscy ciężko pracują dniami i nocami, aby polepszyć swoje ekonomiczne warunki. Nawet jeśli ktoś rozumie rytuały wedyjskie, rozwija zainteresowanie promocją na planety niebiańskie, nie wiedząc, że w jego interesie leży powrót do domu, z powrotem do Boga. Osoba działająca na platformie czynności karmicznych przemierza cały wszechświat w różnych gatunkach i formach. Dopóki osoba taka nie napotka bhakty Pana, guru, dopóty nie rozwija przywiązania do służby dla Pana Vasudevy. Dla zrozumienia wiedzy o Vasudevie potrzeba wiele narodzin. Bhagavad-gita (7.19) potwierdza to: vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah. Po wielu narodzinach walki o byt, ktoś może przyjąć schronienie lotosowych stóp Vasudevy, Krsny. A kiedy do tego dochodzi, osoba taka rzeczywiście osiąga wiedzę i podporządkowuje się Mu. Jest to jedyna metoda na zrozumienie powtarzających się narodzin i śmierci. W Caitanya-caritamrta (Madhya. 19.151) potwierdza to Śri Caitanya Mahaprabhu w instrukcjach dla Śrila Rupy Gosvamiego w Daśaśvamedha-gata.

 

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva

guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija

 

Żywa istota przemierza różne planety w różnych formach i ciałach, ale jeżeli przypadkiem spotka bona fide mistrza duchowego, to dzięki jego łasce otrzymuje schronienie Krsny i rozpoczyna się wtedy jej życie w służbie oddania.

 

05.05.07   Mimo iż ktoś może być wielkim uczonym i mędrcem, to jest szalony, jeżeli nie rozumie, że wysiłek w celu zadowalania zmysłów jest bezużyteczną stratą czasu. Nie zważając na swój własny interes, osoba taka próbuje osiągnąć szczęście w materialnym świecie, skupiając swoje zainteresowanie wokół domu, którego podstawą są stosunki seksualne i który przysparza mu wszelkiego rodzaju materialne nieszczęścia. W ten sposób osoba taka nie jest lepsza od głupiego zwierzęcia.

 

05.05.07   Znaczenie:      Osoby o najniższym statusie życia w służbie oddania nie są czystymi bhaktami. Anyabhilasita-śunyam jnana-karmady-anavrtam: aby być czystym bhaktą, należy uwolnić się od wszystkich materialnych pragnień i nie być dotknięty przez czynności karmiczne i spekulatywną wiedzę. Na niższej platformie, ktoś czasami może wykazywać zainteresowania filozoficzną spekulacją zabarwioną odcieniem oddania. Jednakże, w tym stanie nadal utrzymuje się zainteresowanie zadowalaniem zmysłów i osoba taka podlega zanieczyszczeniu siłami materialnej natury. Wpływ mayi jest tak silny, że nawet osoba zaawansowana w wiedzy w rzeczywistości zapomina, że jest wiecznym sługą Krsny. Dlatego też pozostaje zadowolona w życiu rodzinnym, którego centrum stanowią stosunki seksualne. Oddając się życiu seksualnemu, zgadza się cierpieć z powodu różnego rodzaju materialnych nieszczęść. W wyniku ignorancji osoba taka zakuta jest łańcuchami materialnych praw.

 

05.05.08   Atrakcja pomiędzy mężczyzną a kobietą jest podstawową zasadą materialnej egzystencji. W oparciu o te błędną koncepcję, która związuje serce mężczyzny i kobiety, rozwija się w przywiązanie do swego ciała, domu, własności, dzieci, krewnych i majątku. Tak oto rozwija się iluzja życia i myśli się w kategoriach "ja i moje".

 

05.05.08   Znaczenie:      Seks stanowi podstawę naturalnej atrakcji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Kiedy dochodzi do małżeństwa, związek pomiędzy nimi ulega jeszcze większemu uwikłaniu. Z powodu takiego uwikłującego związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, występuje iluzja, pod wpływem której ktoś myśli, "Ten mężczyzna jest moim mężem.", "Ta kobieta jest moją żoną.". Jest to nazywane hrdaya-granthi, "mocny węzeł w sercu." Węzeł ten jest bardzo trudno rozwiązać, nawet jeśli mężczyzna i kobieta rozdzielają się albo ze względu na zasady varnaśramy, albo żeby otrzymać rozwód. W każdym razie mężczyzna zawsze myśli o kobiecie, a kobieta zawsze myśli o mężczyźnie. I tak rozwija się materialne przywiązanie do rodziny, posiadanych rzeczy i dzieci, mimo iż wszystko to jest tymczasowe. Na nieszczęście posiadacz identyfikuje się ze swoją własnością i majątkiem. Czasami, nawet po przyjęciu wyrzeczenia, ktoś może przywiązać się do świątyni albo do tych paru rzeczy, które stanowią własność sannyasina. Ale przywiązanie to nie jest tak silne, jak przywiązanie do rodziny. Przywiązanie do rodziny jest najsilniejszą iluzją. W Satya-samhicie jest powiedziane:

 

brahmadya yajnavalkadya    mucyante stri-sahayinah

bodhyante kecanaitesam    viśesam ca vido viduh

 

Czasami w życiu wzniosłej osobistości jak Pan Brahma, widzimy, że żona i dzieci nie są przyczyną niewoli. Wprost przeciwnie, żona w rzeczywistości pomaga w życiu duchowym i osiągnięciu wyzwolenia. Niemniej jednak, większość ludzi związana jest węzłem związku małżeńskiego, wskutek czego zapomina o swoim związku z Krsną.

 

05.05.09   Kiedy rozluźnia się silny węzeł w sercu osoby uwikłanej w materialne życie z powodu rezultatów czynów z przeszłości, wtedy porzuca ona swoje przywiązanie do domu, żony i dzieci. W ten sposób uwalnia się od podstawowej zasady iluzji [ja i moje] i osiąga wyzwolenie. I tak oto udaje się do transcendentalnego świata.

 

05.05.09   Znaczenie:      Obcując z sadhu i spełniając służbę oddania, dzięki wiedzy, praktyce i wolności od przywiązania można stopniowo wyzwolić się od materialnej koncepcji. Wtedy to rozluźnia się węzeł przywiązania w sercu. W ten sposób osiąga się wolność od uwarunkowanego życia i zdobywa się kwalifikacje na powrót do domu, z powrotem do Boga.

 

05.05.10-13   Moi synowie, powinniście zaakceptować wysoce wzniosłego paramahamsę, duchowo zaawansowanego mistrza duchowego. W ten sposób powinniście obdarzyć wiarą i miłością Mnie, najwyższą Osobę Boga. Powinniście czuć wstręt do zadowalania zmysłów i powinniście tolerować dualizm przyjemności i bólu, który podobny jest sezonowym zmianom lata i zimy. Spróbujcie zrozumieć nieszczęsne położenie żywych istot, które cierpią nawet na wyższych systemach planetarnych. Zadawajcie filozoficzne pytania dotyczące prawdy. Następnie, ze względu na służbę oddania, oddajcie się różnego rodzaju wyrzeczeniom i pokutom. Porzućcie wysiłki dla uzyskania zadowalania zmysłów i zaangażujcie się w służbę dla Pana. Słuchajcie dyskusji dotyczących Najwyższej Osoby Boga i zawsze przebywajcie w towarzystwie bhaktów. Intonujcie o Najwyższym Panu i gloryfikujcie Go. Traktujcie wszystkich jednakowo na duchowej platformie. Odrzućcie wrogość i stłumcie gniew i rozpacz. Porzućcie utożsamianie jaźni z ciałem i domem. Czytajcie pisma objawione. Zamieszkajcie w odosobnionym miejscu i praktykujcie proces, dzięki któremu będziecie w stanie w pełni kontrolować powietrze życia, umysł i zmysły. Pokładajcie pełną wiarę w pisma objawione, literaturę wedyjską i zawsze przestrzegajcie celibatu. Wypełniajcie swoje przypisane obowiązki i unikajcie niepotrzebnych rozmów. Zawsze myśląc o Najwyższej Osobie Boga, zdobywajcie wiedzę z właściwego źródła. W ten sposób praktykując bhakti-yogę, cierpliwie i entuzjastycznie, osiągniecie postęp w wiedzy i będziecie w stanie porzucić fałszywe ego.

 

05.05.10-13   Znaczenie:      W tych czterech wersetach Rsabhadeva mówi Swoim synom, w jaki sposób mogą uwolnić się od fałszywego utożsamiania się powstałego fałszywego ego oraz od materialnego uwarunkowanego życia. Wyzwolenie można stopniowo osiągnąć poprzez praktykowanie wymienionego tutaj procesu. Wszystkie opisane tutaj metody umożliwiają porzucenie materialnego ciała (lingam vyapohet) i usytuowanie się w swoim oryginalnym duchowym ciele. Przede wszystkim należy przyjąć bona fide mistrza duchowego. Przemawia za tym Śrila Rupa Gosvami w swoim Bhakti-rasamrta-sindhu: śri-guru-padaśrayah. Aby uwolnić się z matni materialnego świata, należy zbliżyć się do mistrza duchowego. Tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet. Dzięki zadawaniu pytań mistrzowi duchowemu i służenia mu, można uczynić postęp w życiu duchowym. Kiedy ktoś angażuje się w służbę oddania, w naturalny sposób zmniejsza się jego atrakcja do osobistych wygód – jedzenia, spania, łączenia się w pary i ubierania się. Przebywając w towarzystwie bhaktów, utrzymuje się duchowy standard. Bardzo ważne jest słowo mad-deva-sangat. Jest wiele tzw. religii oddanych kultowi różnych półbogów, ale tutaj dobre towarzystwo oznacza towarzystwo tych, którzy przyjmują Krsnę za swoje godne uwielbienia Bóstwo.

    Innym ważnym punktem jest dvandva-titiksa. Dopóki jesteśmy w świecie materialnym, dopóty musi istnieć przyjemność i ból wypływający z materialnego ciała. Tak jak Krsna radzi w Bhagavad-gicie, tamas titiksasva bharata. Należy nauczyć się, w jaki sposób tolerować tymczasowe bóle i przyjemności tego materialnego świata. Nie należy być przywiązanym do swojej rodziny i należy praktykować celibat. Seks z własną żoną zgodny z zasadami pism świętych również uważany jest za brahmacaryę (celibat), ale seks zakazany jest niezgodny z zasadami religijnymi i stoi na przeszkodzie postępowi w świadomości duchowej. Innym ważnym słowem jest vijnana-virajita. Wszystko należy robić w sposób naukowy i świadomy. Należy być zrealizowaną dusza. W ten sposób można porzucić uwikłanie materialnej niewoli.

    Śri Madhvacarya zwraca uwagę na to, że istotą tych czterech ślok jest to, że należy powstrzymać się od działania wypływającego z pragnienia zadowalania zmysłów i zamiast tego zawsze pełnić miłosną służbę dla Pana. Innymi słowy, bhakti-yoga jest uznaną ścieżką wyzwolenia. Śrila Madhvacarya przytacza cytat z Adhyatmy:

 

atmano 'vihitam karma    varjayitvanya-karmanah

kamasya ca parityago    nirihety ahur uttamah

 

Należy działać jedynie dla korzyści duszy, wszystkie inne czynności należy porzucić. Mówi się, że kto usytuowany jest w ten sposób, ten jest wolny od pragnień. W rzeczywistości żywa istota nie może być w pełni pozbawiona pragnień. Ale jest powiedziane, że kiedy jej jedynym pragnieniem jest korzyść duszy i nic innego, wtedy nie ma pragnień.

    Wiedza duchowa jest jnana-vijnana-samanvitam. Doskonałym jest ten, kto posiada w pełni jnanę i vijnanę. Jnana oznacza zrozumienie, że Najwyższa Osoba Boga, Visnu, jest najwyższą istotą. Vijnana odnosi się do czynności, które wyzwalają się z ignorancji materialnej egzystencji. Jak zostało powiedziane w Śrimad-Bhagavatam (2.9.31): jnanam parama-guhyam me yad vijnana-samanvitam. Wiedza o Najwyższym Panu jest bardzo poufna, a najwyższa wiedza, dzięki której można Go zrozumieć, sprzyja osiągnięciu wyzwolenia wszystkich żywych istot. Wiedza ta jest vijnana. Jak potwierdza to Bhagavad-gita (4.9):

 

janma karma ca me divyam   evam yo vetti tattvatah

tyaktva deham punar janma   naiti mam eti so 'rjuna

 

   "Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym materialnym świecie, ale osiąga Moją wieczną siedzibę, O Arjuno."

 

05.05.14   Moi drodzy synowie, powinniście działać odpowiednio do rad, jakich wam udzieliłem. Bądźcie bardzo ostrożni. Za pomocą tych środków wyzwolicie się od ignorancji i pragnienia czynności karmicznych i całkowicie rozerwiecie węzeł niewoli w sercu. Lecz dla dalszego postępu należy również porzucić środki. Znaczy to, że nie należy przywiązywać się do procesu wyzwolenia samego w sobie.

 

05.05.14   Znaczenie:      Proces wyzwolenia jest brahma-jijnasą, poszukiwaniem Absolutnej Prawdy. Zazwyczaj brahma-jijnasa jest nazywana neti neti, procesem analizy egzystencji dla odszukania Absolutnej Prawdy. Metoda ta jest kontynuowana dopóty, dopóki stosująca ją osoba nie usytuuje się w swoim życiu duchowym. Życie duchowe jest brhma-bhutą, stanem samozrealizowania. Słowami z Bhagavad-gity (18.54):

 

brahma-bhutah prasannatma    na śocati na kanksati

samah sarvesu bhutesu    mad-bhaktim labhate param

 

   "Kto usytuowany w taki transcendentalny sposób – od razu realizuje Najwyższego Brahmana i staje się w pełni radosnym. Nie rozpacza nigdy ani niczego nie pragnie, jednakowo ustosunkowanym będąc do każdej żywej istoty. W tym stanie osiąga czystą służbę oddania dla Mnie."

    Chodzi o to, aby wkroczyć do para bhakti, transcendentalnej służby oddania dla Najwyższego Pana. Aby dojść do tego, należy przeanalizować swoją egzystencję. Ale kto rzeczywiście pełni służbę oddania, nie powinien zawracać sobie głowy poszukiwaniem wiedzy. Po prostu przez zaangażowanie bez żadnych odchyleń, w służbę oddania, można na zawsze pozostać w wyzwolonym stanie.

 

mam ca yo 'vyabhicarena    bhakti-yogena sevate

sa gunan samatityaitan    brahma-bhuyaya kalpate

(Bg.14.26)

 

    Niezachwiane wypełnianie służby oddania jest samo w sobie brahma-bhutą. Innym znamiennym punktem w tym związku jest anena yogena yathopadeśam. Należy natychmiast wypełniać instrukcje otrzymywane od mistrza duchowego. Nie należy odstępować od instrukcji mistrza duchowego ani ich lekceważyć. Nie należy poprzestawać na konsultowaniu książek, ale należy jednocześnie wypełniać polecenie mistrza duchowego (yathopadeśam). Siłę mistyczną należy zdobywać dla osiągnięcia kwalifikacji na porzucenie materialnej koncepcji. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście pełni służbę oddania, nie ma potrzeby praktykowania systemu yogi mistycznej. Chodzi o to, że można porzucić praktykę yogi, ale służba oddania nie może zostać porzucona. Jak zostało powiedziane w Śrimad-Bhagavatam (1.7.10):

 

atmaramaś ca munayo    nirgrantha apy urukrame

kurvanty ahaitukim bhaktim    ittham-bhuta-guno harih

 

Nawet ci, którzy są wyzwoleni (atmarama), muszą zawsze pełnić służbę oddania. Praktykę yogi można porzucić, gdy osiąga się samorealizację, ale na żadnym etapie nie można porzucić służby oddania. Można porzucić wszystkie inne czynności dla osiągnięcia samorealizacji, łącznie z yogą i spekulacją filozoficzną, ale na zawsze trzeba pozostać przy służbie oddania.

 

05.05.15   Kto poważnie myśli o powrocie do domu, z powrotem do Boga, ten powinien uważać, że łaska Najwyższej Osoby Boga jest summum bonum i głównym celem w życiu. Jeśli jest ojcem instruującym swoich synów, mistrzem duchowym instruującym swoich uczniów czy też królem instruującym sowich obywateli, powinien udzielać im instrukcji zgodnie z Moimi radami. Nawet jeżeli uczeń, syn, czy obywatel nie jest czasami w stanie wypełnić jego polecenia, nie powinien gniewać się na nich, lecz powinien nadal udzielać instrukcji. Za wszelką cenę należy zaangażować w służbę oddania będących w ignorancji ludzi, którzy spełniają pobożne i bezbożne czynności. Powinni oni zawsze unikać czynności karmicznych. Jaką korzyść może odnieść ten, kto narzuca niewolę czynności karmicznych swojemu (pozbawionemu transcendentalnej mądrości) uczniowi, synowi czy obywatelowi. Podobne jest to prowadzeniu ślepca do ciemnej studni i powodowanie, że on w nią wpada.

 

05.05.15   Znaczenie:      W Bhagavad-gicie (3.26) zostało powiedziane:

 

na buddhi-bhedam janayed   ajnanam karma-sanginam

josayet sarva-karmani   vidvan yuktah samacaran

 

   "Jednakże niechaj mędrzec nie niepokoi tych, którzy nie posiadają wiedzy i przywiązani są do rezultatów przypisanych obowiązków. Nie powinien on zachęcać ich do porzucenia pracy, lecz – poprzez działanie w duchu oddania – powinien zaangażować ich w różnego rodzaju czynności (dla stopniowego rozwoju świadomości Krsny)."

 

05.05.16   Z powodu ignorancji, materialistyczna osoba nie posiada żadnej wiedzy, czym jest jej prawdziwy interes własny, pomyślna ścieżka w życiu. Uwiązana pożądliwymi pragnieniami dla zadowalania zmysłów, wszystkie swoje plany układa w tym celu. Dla tymczasowego zadowalania zmysłów osoba taka zanurza się w oceanie cierpienia. Taka głupia osoba nawet nie wie o tym.

 

05.05.16   Znaczenie:      W wersecie tym bardzo ważne jest słowo nasta-drstih, "ten kto nie posiada oczu, aby zobaczyć przyszłość." Życie przechodzi z jednego ciała do drugiego, a czynności spełniane w tym życiu doprowadzają do radości lub cierpienia w życiu następnym, jeśli nie później jeszcze w tym życiu. Kto nie posiada inteligencji, kto nie ma oczu, by zobaczyć przyszłość, stwarza zawiść i walczy z innymi dla zadowalania zmysłów. W rezultacie osoba taka cierpi w życiu następnym. Ale ponieważ podobna jest ślepcowi, nieprzerwanie działa w taki sposób, który zapewnia jej nieograniczone cierpienie. Osoba taka jest mudha, po prostu marnuje czas i nie rozumie służby oddania dla Pana. Jak zostało powiedziane w Bhagavad-gicie (7.25):

 

naham prakaśah sarvasya    yogamaya-samavrtah

mudho 'yam nabhijanati    loko mam ajam avyayam

 

   "Nigdy nie objawiam się głupcom i nieinteligentnym. Dla nich okryty jestem Moją wewnętrzną mocą i dlatego nie wiedzą, iż jestem nienarodzony i nieomylny."

    W Katha Upanisad jest również powiedziane: avidyayam antare vartamanah svayam dhirah panditam manyamanah. Mimo iż ludzie są w ignorancji, to na swego przywódcę wybierają innego ślepca, aby nimi kierował. W rezultacie podlegają nieszczęsnym warunkom. Ślepiec prowadzi ślepca do dołu.

 

05.05.17   W jaki sposób ten, kto jest rzeczywiście uczony, łaskawy i zaawansowany w wiedzy duchowej, może zaangażować w czynności karmiczne osobę będącą w ignorancji i oddaną ścieżce samsary, powodując w ten sposób jej dalsze uwikłanie w materialną egzystencję? Jeżeli ślepiec postępuje złą drogą, to w jaki sposób dżentelmen pozwoli mu pójść w stronę niebezpieczeństwa? Jak może zaaprobować taką metodę? Żaden mędrzec ani łaskawy człowiek nie pozwoli na to.

 

05.05.18   "Kto nie potrafi zapewnić swoim podopiecznym wyzwolenia ze ścieżki powtarzających się narodzin i śmierci, nigdy nie powinien zostawać mistrzem duchowym, ojcem, mężem, matką czy godnym czci półbogiem.

 

05.05.18   Znaczenie:      Jest wielu mistrzów duchowych, jednakże Rsabhadeva radzi, aby nikt nim nie zostawał, jeżeli nie jest w stanie uchronić swego ucznia od narodzin i śmierci. Dopóki ktoś nie jest czystym bhaktą Krsny, dopóty nie może uchronić siebie od ścieżki powtarzających się narodzin i śmierci. Tyaktva deham punar janma naiti mam eti so 'rjuna. Narodziny i śmierć można powstrzymać jedynie wtedy, kiedy powróci się do domu, z powrotem do Boga. Jednakże, kto może powrócić do Boga, jeżeli rzeczywiście nie rozumie Najwyższego Pana? Janma karma ca me divyam evam yo vetti tattvatah.

    W historii istnieje wiele przykładów, które ilustrują instrukcje Rsabhadevy. Bali Maharaja odrzucił Śukracaryę, ponieważ nie był on w stanie uwolnić go od ścieżki powtarzających się narodzin i śmierci. Śukracarya nie był czystym bhaktą, posiadał pewne skłonności do pracy przynoszącej korzyści i zaprotestował, kiedy Bali Maharaja obiecał oddać wszystko Panu Visnu. W rzeczywistości wszyscy powinni oddawać wszystko Panu, ponieważ wszystko należy do Niego. Zatem Najwyższy Pan poleca w Bhagavad-gicie (9.27):

 

yat karosi yad aśnasi    yaj juhosi dadasi yat

yat tapasyasi kaunteya    tat kurusva mad-arpanam

 

   "Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia które praktykujesz, powinny być, o synu Kunti, ofiarą dla Mnie.”  To jest bhakti. Kto nie jest bhaktą Najwyższego Pana, ten nie jest w stanie oddać Mu wszystkiego. A kto tak nie czyni, nie może zostać mistrzem duchowym, mężem, ojcem czy matką. Podobnie, żony braminów spełniających ofiary porzuciły swoich krewnych dla zadowolenia Krsny. Jest to przykład żony odrzucającej męża, który nie jest w stanie jej wybawić od zagrażających jej niebezpieczeństw narodzin i śmierci. Podobnie Prahlada Maharaja odrzucił swego ojca, a Bharata Maharaja odrzucił swoja matkę (janani na sa syat). Słowo daivam oznacza półboga lub osobę, która otrzymuje cześć od swoich podwładnych. Zazwyczaj mistrz duchowy, mąż, ojciec, matka czy wyższy krewny otrzymują cześć od niższego krewnego, ale w wersecie tym Rsabhadeva nie pozwala na to. Najpierw ojciec, mistrz duchowy lub mąż muszą być w stanie uwolnić swoich podwładnych od powtarzających się narodzin i śmierci. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego dokonać, zanurza się w oceanie wyrzutów za swoje nieprawe czynności. Wszyscy powinni być bardzo odpowiedzialni i opiekować się swoimi podwładnymi, tak jak mistrz duchowy opiekuje się swoim uczniem lub ojciec zajmuje się swoim synem. Nie można szczerze wywiązywać się z tych obowiązków, dopóki nie jest się w stanie zapewnić swoim podwładnym wyzwolenia od powtarzających się narodzin i śmierci.

 

05.05.19   Moje transcendentalne ciało [ sac-cid-ananda-vigraha ] wygląda dokładnie tak, jak forma ludzka, lecz nie jest ono materialnym ludzkim ciałem. Jest to niepojęte. Nie jestem zmuszony poprzez naturę do przyjęcia określonego typu ciała; przyjmuję ciało z Mojej własnej słodkiej woli. Serce Moje jest również duchowe i zawsze myślę o dobrobycie Swoich bhaktów. Dlatego w sercu Moim znajduje się, przeznaczony dla bhaktów, proces służby oddania. Dlatego od serca odrzuciłem bezbożność [adharmę] i czynności pozbawione oddania. Nie przemawiają one do Mnie. Z powodu wszystkich tych transcendentalnych cech, zazwyczaj ludzie modlą się do Mnie jako do Rsabhadevy, Najwyższej Osoby Boga, najlepszej ze wszystkich żywych istot.

 

05.05.19   Znaczenie:      W wersecie tym bardzo ważne są słowa idam śariram mama durvibhavyam. Zazwyczaj doświadczamy dwóch energii – materialnej i duchowej. Posiadamy pewne doświadczenie materialnej energii (ziemi, wody, powietrza, ognia, eteru, umysłu, inteligencji i ego), ponieważ w tym materialnym świecie wszystkie ciała składają się z tych elementów. Wewnątrz materialnego ciała znajduje się dusza, ale nie możemy jej  dostrzec naszymi materialnymi oczyma. Kiedy widzimy ciało pełne duchowej energii, bardzo trudno jest nam zrozumieć, w jaki sposób energia duchowa może posiadać ciało. Jest powiedziane, że ciało Pana Rsabhadevy jest całkowicie duchowe, dlatego też osobie materialistycznej jest je bardzo trudno zrozumieć. Dla takiej osoby, niepojęte jest ciało całkowicie duchowe. Musimy zaakceptować wersje Ved tam, gdzie nie możemy zrozumieć danego przedmiotu naszą doświadczalną percepcją. Jak zostało powiedziane w Brahma-samhicie: iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah. Ciało Najwyższego Pana posiada formę, lecz nie składa się ono z materialnych elementów. Zbudowane jest ono duchowego szczęścia, wieczności siły życia. Dzięki niepojętej energii Najwyższej Osoby Boga, Pan może pojawić się przed nami w Swoim oryginalnym ciele duchowym. Jednakże, ponieważ nie mamy żadnego doświadczenia duchowego ciała, jesteśmy czasami oszołomieni i przyjmujemy, że ciało Pana jest materialne. Filozofowie Mayavadi zupełnie nie są w stanie zrozumieć ciała duchowego. Mówią, że duch jest zawsze bezosobowy, a kiedykolwiek widzą coś osobowego, zakładają, że jest to materialne. W Bhagavad-gicie (9.11) jest powiedziane:

 

avajananti mam mudha    manusim tanum aśritam

param bhavam ajananto    mama bhuta-maheśvaram

 

   "Głupcy wyśmiewają Mnie, który zstępuję w ludzkiej postaci. Nie znają Mojej transcendentalnej natury i nie wiedzą, że jestem Najwyższym Panem wszystkiego, co istnieje."

    Pozbawieni inteligencji ludzie myślą, że najwyższy Pan przyjmuje ciało złożone z materialnej energii. Bardzo łatwo możemy zrozumieć ciało materialne, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć ciała duchowego. Dlatego też Rsabhadeva mówi: idam śariram mama durvibhavyam. W świecie duchowym wszyscy mają ciała duchowe. Nie występuje tam koncepcja materialnej egzystencji. W świecie duchowym istnieje jedynie służba i otrzymywanie służby. Występuje tam jedynie sevya, seva i sevaka – osoba, której się służy, proces służby i sługa. Te trzy rzeczy są całkowicie duchowe i dlatego też świat duchowy jest absolutny. Nie ma tam śladu materialnego zanieczyszczenia. Będąc całkowicie transcendentalnym do materialnych koncepcji, Pan Rsabhadeva mówi, że serce Jego składa się z dharmy. Dharma została wyjaśniona w Bhagavad-gicie (18.66): sarva-dharman parityajya mam ekam śaranam vraja. W świecie duchowym wszystkie żywe istoty podporządkowane są Najwyższemu Panu i całkowicie znajdują się na platformie duchowej. Mimo iż są tam słudzy, osoba, której się służy i służba, wszystko to, jest duchowe i zróżnicowane. Obecnie, z powodu naszej materialnej koncepcji, wszystko jest durvibhavya, niepojęte. Będąc najwyższym Pan nazywany jest Rsabha, najlepszym, czyli słowami języka wedyjskiego – nityo nityanam. My również jesteśmy duchowi, lecz jesteśmy podporządkowani. Krsna, Najwyższy Pan, jest główną żywą istotą. Słowo rsabha oznacza "główny" lub "najwyższy"  i wskazuje na Najwyższą Istotę, czyli na Samego Boga.

 

05.05.20   Moi drodzy chłopcy, wszyscy zrodziliście się z Mego serca, które stanowi siedzibę wszystkich duchowych cech. Dlatego nie powinniście być podobni materialistycznym i zawistnym ludziom. Powinniście zaakceptować swego najstarszego brata, Bharatę, który jest wzniosły w służbie oddania. Jeżeli będziecie pełnić służbę dla Bharaty, służba dla niego obejmie służbę dla Mnie i w ten sposób automatycznie będziecie sprawować władzę nad obywatelami.

 

05.05.20   Znaczenie:      W wersecie tym słowo hrdaya wskazuje na serce, które może być również nazwane urah, piersią. Serce usytuowane jest w piersi i mimo iż syn rodzi się za pomocą genitalii, w rzeczywistości rodzi się z serca. Nasienie przyjmuje formę ciała odpowiednio do stanu serca. Dlatego też zgodnie z systemem wedyjskim, płodzeniu dziecka powinno towarzyszyć oczyszczenie serca poprzez rytualistyczną ceremonię – garbhadhanę. Serce Rsabhadevy było zawsze duchowe i wolne od zanieczyszczeń. A zatem wszyscy synowie zrodzeni z serca Rsabhadevy posiadali duchowe skłonności. Niemniej jednak Rsabhadeva zasugerował, iż Jego najstarszy syn zajmował wyższą pozycję i polecił innym, aby mu służyli. Rsabhadeva polecił wszystkim braciom Maharajy Bharaty, aby przywiązali się do służby dla Bharaty. Można zadać pytanie, dlaczego należy być przywiązanym do członków rodziny, skoro na początku zostało polecone, aby nie przywiązywać się do domu i rodziny. Jednakże zostało również polecone, mahiyasam pada-rajo-'bhiseka – należy służyć mahiyan, osobie bardzo zaawansowanej duchowo. Mahat-sevam dvaram ahur vimukteh: poprzez służbę dla mahatmy, wzniosłego bhakty, otwierają się drzwi do wyzwolenia. Nie należy porównywać rodziny Rsabhadevy do zwykłej materialistycznej rodziny. Bharata Maharaja, najstarszy syn Rsabhadevy, był szczególnie bardzo wysoko postawiony. Z tego powodu pozostali synowie otrzymali radę, aby służyć mu dla jego przyjemności. Miało to stanowić ich obowiązek.

    Najwyższy Pan polecił Maharajy Bharacie, aby został głównym przywódcą planety. Taki jest rzeczywisty plan Najwyższego Pana. W czasie bitwy pod Kuruksetrą widzimy, że Najwyższy Pan chciał, aby Maharaja Yudhisthira był najwyższym władcą tej planety. Nigdy nie pragnął, aby Duryodhana zajął tę pozycję. Jak zostało powiedziane w poprzednim wersecie, serce Pana Rsabhadevy jest hrdayam yatra dharmah. Ta określona dharma jest również wyjaśniona w Bhagavad-gicie: podporządkowanie Najwyższej Osobie Boga. Aby chronić dharmę (paritranaya sadhunam), Pan zawsze pragnie, aby przywódca Ziemi był bhaktą. Wtedy wszystko dobrze się toczy dla korzyści wszystkich. A kiedy tylko demon sprawuje władzę na Ziemi, wszystko staje się chaotyczne. W chwili obecnej świat skłania się w stronę procesu demokratycznego, ale na ogół wszyscy ludzie zanieczyszczeni są siłą pasji i ignorancji. A zatem nie są w stanie wybrać właściwej osoby na przywódcę rządu. Prezydent wybierany jest głosami, będących w ignorancji śudrów; zatem wybierany jest inny śudra i natychmiast cały rząd ulega zanieczyszczeniu. Gdyby ludzie ściśle przestrzegali zasad Bhagavad-gity, wybieraliby osobę będącą bhaktą Pana. A to automatycznie zapewniłoby dobry rząd. Zatem Rsabhadeva polecił, aby Maharaja Bharata był cesarzem tej planety. Służba dla bhakty oznacza służbę dla Najwyższego Pana, ponieważ bhakta zawsze reprezentuje Pana. Kiedy bhakta sprawuje władzę, rząd jest zawsze odpowiedni i korzystny dla wszystkich.

 

05.05.21-22   Spośród dwóch zamanifestowanych energii [ducha i tępej materii], istoty posiadające siłę życia [warzywa, trawa, drzewa i rośliny] są wyżej postawione względem tępej materii [kamieni, ziemi itd.]. Wyższymi od nieporuszających się roślin i warzyw są poruszające się robaki i węże. Wyższymi od robaków i węży są zwierzęta, które posiadają rozwiniętą inteligencję. Wyżej postawionymi od zwierząt są ludzkie istoty, a wyższymi od istot ludzkich są duchy, ponieważ nie posiadają one ciał materialnych. Wyższymi od duchów są Gandharvowie, a od nich wyższymi są Siddhowie. Wyższymi od Siddhów są Kinnarowie, od których wyżsi są asurowie. Wyższymi od asurów są półbogowie, a najwyższym półbogiem jest Indra, król niebios. Wyższymi od Indry są bezpośredni synowie Pana Brahmy, tacy jak król Daksa, a najwyższym spośród synów Pana Brahmy jest Pan Śiva. Ponieważ Pan Śiva jest synem Pana Brahmy, Brahma uważany jest za wyższego od niego. Ale również i Brahma podlega Mnie, Najwyższej Osobie Boga. A ponieważ Ja jestem przychylny braminom, bramini są najlepsi ze wszystkich.

 

05.05.21-22   Znaczenie:      W wersecie tym bramini zostali obdarzeni pozycją wyższą od tej, którą zajmuje Najwyższy Pan. Chodzi o to, że rząd powinien funkcjonować pod kierownictwem braminów. Mimo iż Rsabhadeva polecił, by Jego najstarszy syn Bharata, był cesarzem Ziemi, to aby w doskonały sposób mógł on sprawować władzę nad światem, musiał przestrzegać instrukcji bramińskich. Pan czczony jest jako brahmanya-deva. Pan bardzo lubi bhaktów, czyli braminów. Nie odnosi się to do tzw. kasty braminów, ale do braminów, którzy posiadają kwalifikacje. Bramin powinien posiadać 8 kwalifikacji wymienionych w wersecie 24, takich jak śama, dama, sayta i titiksa. Należy zawsze oddawać cześć braminom i pod ich kierownictwem władca powinien wykonywać swoje obowiązki i sprawować władzę nad obywatelami. Na nieszczęście, w tym wieku Kali przywódca nie jest wybierany przez bardzo inteligentnych ludzi ani też nie jest kierowany przez kwalifikowanych braminów. A zatem wynika chaos. Ogół ludzi powinien otrzymać wykształcenie w świadomości Krsny, tak aby zgodnie z systemem demokratycznym, mogli oni wybrać na przywódcę rządu pierwszej klasy bhaktę, takiego jak Maharaja Bharata. Jeżeli przywódca państwa kierowany jest przez wykwalifikowanych braminów, wszystko jest całkowicie doskonałe.

    W wersecie tym pośrednio został wspomniany proces ewolucji. Do pewnego stopnia werset ten popiera współczesną teorię mówiącą, że życie rozwija się z materii, gdyż jest w nim powiedziane: bhutesu virudbhyah. Znaczy to, że żywe istoty rozwijają się z warzyw trawy, roślin i drzew, które są wyżej postawione od tępej materii. Innymi słowy, materia ma również moc, aby manifestować żywe istoty w formie warzyw. W tym znaczeniu życie pochodzi z materii, ale materia również pochodzi z życia. Tak jak Krsna mówi w Bhagavad-gicie (10.8), aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate: "Ja jestem źródłem wszystkich duchowych i materialnych światów. Wszystko emanuje ze Mnie."

    Istnieją dwie energie – materialna i duchowa – i obie oryginalnie pochodzą z Krsny. Krsna jest najwyższą żywą istotą. Mimo iż można powiedzieć, że w świecie materialnym siła życia wytwarzana jest z materii, należy przyznać, że oryginalnie materia wytwarzana jest z najwyższej żywej istoty. Nityo nityanam cetanaś cetananam. Konkluzja jest taka, że wszystko, zarówno materialne, jak i duchowe, powstaje z Najwyższej Istoty. Z ewolucyjnego punktu widzenia, żywa istota osiąga doskonałość, kiedy dochodzi na platformę bramina. Bramin oddaje część Najwyższemu Brahmanowi, a Najwyższy Brahman czci bramina. Innymi słowy, bhakta podporządkowany jest Najwyższemu Panu, a Pan jest skłonny troszczyć się o to, aby jego bhaktowie byli zadowoleni. Bramin nazywany jest dvija-deva, a Pan nazywany jest dvija-deva-deva. Jest On Panem braminów.

    Caitanya-caritamrta (Madhya Rozdział 19) również opisuje proces ewolucyjny. Zostało tam powiedziane, że istnieją dwa typy żywych istot – poruszające się i nieruchome. Do istot poruszających zaliczają się ptaki, ssaki, zwierzęta wodne, istoty ludzkie itd. Uważa się, że spośród nich najlepszymi są istoty ludzkie, lecz są one bardzo nieliczne. Ta mała liczba istot ludzkich obejmuje wiele niskiej klasy istot ludzkich, takich jak mleccha, Pulinda, bauddha i śabara. Wyższą jest ta ludzka istota, która jest na tyle zaawansowana, że przyjmuje zasady wedyjskie. Pomiędzy tymi, którzy akceptują zasady wedyjskie, z reguły znane jako varnaśrama (obecnie jako system hinduski), w rzeczywistości niewielu przestrzega tych zasad. A spośród tych, którzy rzeczywiście przestrzegają zasad wedyjskich, większość spełnia czynności przynoszące korzyści albo pobożne czynności dla wzniesienia się na wyższą pozycję. Manusyanam sahasresu kaścid yatati siddhaye: spośród wielu ludzi przywiązanych do czynności karmicznych, może jeden jest jnanim – to znaczy tym, kto posiada filozoficzne skłonności i jest wyższy od karmitów. Yatatam api siddhanam kaścin mam vetti tattvatah: a spośród wielu jnanich, jeden może osiągnąć wyzwolenie z materialnej niewoli. Spośród wielu milionów wyzwolonych jnanich, jeden może zostanie bhaktą Krsny.

 

05.05.23   O czcigodni bramini, jeżeli o Mnie chodzi, nikt nie jest równy lub wyższy od braminów w tym świcie. Nie widzę, aby ktokolwiek im dorównywał. Kiedy ludzie znają Moją motywację w spełnianiu rytuałów zgodnych z zasadami wedyjskimi, wtedy poprzez usta braminów, z wiarą i miłością ofiarowują Mi pożywienie. A Ja z pełnym zadowoleniem spożywam ofiarowane Mi w ten sposób pożywienie. Zaprawdę większą radość sprawia Mi takie pożywienie od pożywienia ofiarowanego w ogniu ofiarnym.

 

05.05.23   Znaczenie:      Według systemu wedyjskiego, po zakończeniu ceremonii ofiarnej zaprasza się braminów, aby spożyli pozostałości ofiarowanego pożywienia. Uważa się, że kiedy jedzą bramini, to je bezpośrednio Najwyższy Pan. Zatem nikogo nie można porównać do kwalifikowanych braminów. Doskonałością ewolucji jest usytuowanie się na platformie bramińskiej. Każda cywilizacja, która nie jest oparta na kulturze bramińskiej i nie jest kierowana przez braminów, z pewnością jest potępioną cywilizacją. W chwili obecnej cywilizacja ludzka oparta jest na zadowalaniu zmysłów i wskutek tego coraz więcej ludzi oddaje się różnego typu rzeczom. Nikt nie szanuje kultury bramińskiej. Demoniczna cywilizacja przywiązana do ugra-karmy, okropnych czynności, a wielkie przemysły stwarzane są dla zaspokojenia niezgłębionych pożądliwych pragnień. Konsekwentnie ludzie wielce nękani są podatkami rządowymi. Ludzie są bezbożni i nie wypełniają ofiar polecanych w Bhagavad-gicie. Yajnad bhavati parjanyah: poprzez spełnianie ofiar formują się chmury i pada deszcz. Wystarczające opady deszczu zapewniają wystarczającą produkcje pożywienia. Pod zwierzchnictwem braminów, społeczeństwo powinno przestrzegać zasad Bhagavad-gity. A wtedy to ludzie będą bardzo szczęśliwi. Annad bhavanti bhutani: kiedy zwierzęta i ludzie spożywają wystarczającą ilość zboża, stają się silniejsi, a ich serca i mózgi osiągają spokój. Wtedy to mogą uczynić postęp w życiu duchowym, ostatecznym przeznaczeniu życia.

 

05.05.24   Vedy są Moją, wieczną transcendentalną inkarnacją dźwiękową. Dlatego też Vedy są śabda-brahma. W tym świecie bramini dokładnie studiują wszystkie Vedy i ponieważ przyswajają sobie konkluzje wedyjskie, również powinno się ich uważać za Vedy uosobione. Bramini usytuowani są w najwyższej transcendentalnej sile natury – sattva-gunie. Z tego powodu są mocni w kontroli umysłu [śama] i zmysłów [dama] oraz w prawdomówności [satya]. Opisują Vedy w ich oryginalnym znaczeniu i powodowani łaską [anugraha], nauczają wszystkie uwarunkowane dusze celu Ved. Oddają się pokutom [tapasya] i praktykują tolerancje [titiksa]. Realizują pozycję żywej istoty i Najwyższego Pana [anubhava]. Jest to osiem kwalifikacji braminów. Dlatego też spośród wszystkich żywych istot nikt nie jest wyższy od braminów.

 

05.05.24   Znaczenie:      Jest to wierny opis bramina. Braminem jest ten, kto dzięki kontrolowaniu umysłu i zmysłów przyswoił sobie konkluzje wedyjskie. Przedstawia on prawdziwą wersję wszystkich Ved. Zostało to potwierdzone w Bhagavad-gicie (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyah. Poprzez studiowanie wszystkich Ved, należy dojść do zrozumienia transcendentalnej pozycji Pana Śri Krsny. Kto rzeczywiście przyswoił sobie istotę Ved, ten może nauczać prawdy. Posiada on współczucie dla uwarunkowanych dusz, które – ponieważ nie są świadome Krsny – cierpią trzy rodzaje nieszczęść tego uwarunkowanego świata. Bramin powinien mieć litość dla ludzi i dla ich postępu powinien nauczać świadomości Krsny. Sam Śri Krsna, Najwyższa Osoba Boga, osobiście przychodzi z królestwa duchowego do tego wszechświata, aby przekazywać uwarunkowanym duszom wiedzę dotyczącą wartości życia duchowego. Próbuje On nakłonić je, aby podporządkowały się Jemu. Podobnie, bramini czynią tę samą rzecz. Po przyswojeniu sobie instrukcji wedyjskiej, asystują Najwyższemu Panu w Jego staraniach, aby wyzwolić uwarunkowane dusze. Bramini, z powodu swoich wzniosłych cech sattva-guny, są bardzo drodzy Najwyższemu Panu. Oni również działają dla dobrobytu wszystkich uwarunkowanych dusz w tym materialnym świecie.

 

05.05.25   Jestem w pełni bogaty, potężny i nadrzędny w stosunku do Pana Brahmy i Indry, króla planet niebiańskich. Ja również obdarzam wszelkim szczęściem osiągalnym dzięki przebywaniu w królestwie niebiańskim albo osiągnięciu wyzwolenia. Niemniej jednak bramini nie pragną ode Mnie żadnych materialnych wygód. Są bardzo czyści i nie pragną niczego posiadać. Po prostu wykonują służbę oddania dla Mnie. Jakaż jest więc potrzeba, aby prosili kogokolwiek innego, o jakieś materialne korzyści?

 

05.05.25   Znaczenie:      W wersecie tym mowa jest o doskonałej cesze bramińskiej: akincananam mayi bhakti-bhajam. Bramini zawsze pełnią służbę oddania dla Pana, a zatem nie mają żadnych materialnych potrzeb ani też nie posiadają żadnych materialnych rzeczy. W Caitanya-caritamrta (Madhya 11.8), Caitanya Mahaprabhu wyjaśnia pozycję czystych Vaisnava, którzy pragną powrócić do domu, z powrotem do Boga. Niskincanasya bhagavad-bhajanonmukhasya. Ci, którzy rzeczywiście pragną powrócić do Boga są niskincana – znaczy to, że nie pragną oni materialnego komfortu. Śri Caitanya Mahaprabhu uprzedza, sandarśanam visayinam atha yositam ca ha hanta hanta visa-bhaksanato 'py asadhu: materialne bogactwo i zadowalanie zmysłów osiągane poprzez obcowanie z kobietami jest bardziej niebezpieczne niż trucizna. Bramini, którzy są czystymi Vaisnava, zawsze pełnią służbę dla Pana i nie pragną żadnych materialnych zdobyczy. Bramini nie oddają czci półbogom takim jak Pan Brahma, Indra i Pan Śiva, dla jakichkolwiek materialnych komfortów. Nawet Najwyższego Pana nie proszą o żaden materialny zysk, dlatego też wniosek jest taki, że bramini są najwyższymi żywymi istotami tego świata. Śri Kapiladeva również potwierdza to w Śrimad-Bhagavatam (3.29.33):

 

tasman mayy arpitaśesa-    kriyarthatma nirantarah

mayy arpitatmanah pumso    mayi sannyasta-karmanah

na paśyami param bhutam    akartuh sama-darśanat

 

Bramini zawsze poświęcają służbie dla Pana swoje ciało, słowa i umysł. Nie ma lepszej osoby od bramina, który się tak angażuje i poświęca Najwyższemu Panu.

 

05.05.26   Moi drodzy synowie, nie powinniście zazdrościć żadnej żywej istocie – bez względu na to, czy porusza się ona czy też nie. Wiedząc, że jestem w nich usytuowany, powinniście w każdym momencie ofiarowywać im wszystkim szacunek. W ten sposób oddajecie szacunek Mnie.

 

05.05.26   Znaczenie:      W wersecie tym zostało użyte słowo vivikta-drgbhih – znaczące "bez zazdrości". Wszystkie żywe istoty są siedzibą Najwyższej Osoby Boga w Jego cesze Paramatmy. Jak stwierdza Brahma-samhita: andantara-stham paramanu-cayantara-stham. Pan usytuowany jest w tym wszechświecie jako Garbhodakaśayi Visnu i Ksirodakaśayi Visnu. Usytuowany jest On również w każdym atomie. Zgodnie ze stwierdzeniem wedyjskim: iśavasyam idam sarvam. Najwyższy Pan usytuowany jest wszędzie, a każde miejsce Jego siedziby jest Jego świątynią. Nawet z oddalonego miejsca ofiarowujemy szacunek świątyni i podobnie, szacunek należy ofiarowywać też wszystkim żywym istotom. Nie jest to to samo, co teoria, która zakłada, że wszystko jest Bogiem. Wszystko ma związek z Bogiem, ponieważ Bóg usytuowany jest wszędzie. Nie powinniśmy robić szczególnej różnicy pomiędzy biednym a bogatym, tak jak robią to głupi czciciele daridra-narayana. Narayana obecny jest w bogaczu, jak również i w biedaku. Nie należy myśleć, że Narayana usytuowany jest jedynie pomiędzy biednymi. Jest On wszędzie. Zaawansowany bhakta ofiarowuje szacunek wszystkim – nawet psom i kotom.

 

vidya-vinaya-sampanne    brahmane gavi hastini

śuni caiva śva-pake ca    panditah sama-darśinah

 

   "Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy, widzi jednakowo uczonego i łagodnego bramina, krowę, słonia, psa i osobę żywiącą się psim mięsem [człowieka wykluczonego z kasty]." (Bg. 5.18) Nie należy błędnie rozumieć, że ta sama-darśinah, jednakowa wizja, oznacza, że jednostka jest taka sama jak Najwyższy Pan. Zawsze są one odmienne. Każda indywidualna osoba różni się od Najwyższego Pana. Błędem jest równanie indywidualnej żywej istoty z Najwyższym Panem powołując się na vivikta-drk, sama-drk. Pan zawsze zajmuje wzniosłą pozycję, mimo iż zgadza się mieszkać wszędzie. Śrila Madhvacarya, cytując Padma Puranę, mówi: vivikta-drsti-jivanam dhisnyataya parameśvarasya bheda-drstih. "Kto posiada czyste spojrzenie i wolny jest od zazdrości, może zobaczyć, że Najwyższy Pan jest oddzielony od wszystkich żywych istot, mimo iż usytuowany jest w każdej z nich." Madhvacarya dalej przytacza cytat z Padma Purany:

 

upapadayet paratmanam    jivebhyo yah pade pade

bhedenaiva na caitasmat    priyo visnos tu kaścana

 

   "Kto widzi, że żywa istota i Najwyższy Pan są zawsze odmienni, jest bardzo drogi Panu." Padma Purana mówi również, yo hareś caiva jivanam bheda-vakta hareh priyah: "Kto naucza, że żywe istoty oddzielne są od Najwyższego Pana, jest bardzo drogi Panu Visnu."

 

05.05.27   Prawdziwymi czynnościami organów zmysłowych – umysłu, wzroku, słów i wszystkich zmysłów działania i zdobywania wiedzy – jest pełne zaangażowanie w służbę dla Mnie. Dopóki żywa istota nie zaangażuje w ten sposób swoich zmysłów, nie może myśleć o wydostaniu się z wielkiego uwikłania materialnej egzystencji, która jest niczym surowy powróz Yamaraja.

 

05.05.27   Znaczenie:      W Narada-pancaratra zostało powiedziane:

 

sarvopadhi-vinirmuktam    tat-paratvena nirmalam

hrsikena hrsikeśa-    sevanam bhaktir ucyate

 

Taka jest konkluzja bhakti. Przez cały czas Pan Rsabhadeva podkreślał wagę służby oddania, a teraz w konkluzji stwierdza, że w służbę dla Pana należy zaangażować wszystkie zmysły. Jest 5 zmysłów zdobywania wiedzy i 5 zmysłów działania. Tych 10 zmysłów i umysł należy w pełni zaangażować w służbę dla Pana. Kto nie angażuje ich w ten sposób, nie może wydobyć się ze szponów mayi.

 

05.05.28   Śukadeva Gosvami powiedział: W ten sposób wzniosły przyjaciel wszystkich, Najwyższy Pan Rsabhadeva, udzielił instrukcji Swoim własnym synom. Mimo iż posiadali oni doskonałe wykształcenie, poinstruował ich, aby dąć przykład, w jaki sposób ojciec, przed wycofaniem się z życia rodzinnego, powinien poinstruować swoich synów. Sannyasini, którzy nie są już dłużej związani czynnościami karmicznymi i którzy po pokonaniu wszystkich materialnych pragnień przyjęli służbę oddania, również uczą się dzięki tym instrukcjom. Pan Rsabhadeva poinstruował Swoich 100 synów, z których najstarszy, Bharata, był bardzo zaawansowanym bhaktą i zwolennikiem Vaisnavów. Pan osadził na królewskim tronie Swego najstarszego syna, aby sprawował władzę nad całym światem. Następnie, mimo iż nadal przebywał w domu, Pan Rsabhadeva żył jak szaleniec, nagi, z rozczochranymi włosami. Następnie Pan przyjął na Siebie ogień ofiarny i opuścił Brahmavartę, aby udać się w podróż dookoła świata.

 

05.05.28   Znaczenie:      Instrukcje, jakich Pan Rsabhadeva udzielił Swoim synom, w rzeczywistości nie były przeznaczone dla nich, gdyż oni byli już wykształceni i wysoce zaawansowani w wiedzy. Raczej, instrukcje te przeznaczone były dla sannyasinów, którzy pragną zostać zaawansowanymi bhaktami. Sannyasini znajdujący się na ścieżce służby oddania muszą przestrzegać instrukcji Pana Rsabhadevy. Pan Rsabhadeva wycofał się z życia rodzinnego i żył jak szaleniec, nawet podczas pobytu z rodziną.

 

05.05.29   Po przyjęciu cech avadhuty, wielkiej świętej osoby bez materialnych trosk, Rsabhadeva wędrował między ludźmi niczym ślepiec, głuchoniemy, tępy kamień, duch lub szaleniec. Mimo iż ludzie przezywali Go w ten sposób, zachował ciszę i nie przemówił do nikogo.

 

05.05.29   Znaczenie:      Słowo avadhuta odnosi się do tego, kto nie dba o społeczne umowy, szczególnie varnaśrama-dharmę. Jednakże osoba taka może być w pełni usytuowana w sobie i zadowolona z Najwyższej Osoby Boga, o której medytuje. Innymi słowy, osoba, która pokonała regulujące zasady varnaśrama-dharmy, nazywana jest avadhutą. Osoba taka wyzwoliła się już ze szponów mayi i żyje całkowicie oddzielnie i niezależnie.

 

05.05.30   Rsabhadeva rozpoczął objazd miast, wiosek, kopalni, pól wiejskich, dolin, ogrodów, obozowisk wojskowych, zagród krowich, domów pasterzy, hoteli dla przejezdnych, wzgórz, lasów i pustelni. Gdziekolwiek się udał, otaczały Go wszelkie złe elementy, tak jak muchy, otaczają ciało słonia wychodzącego z lasu. Zawsze grożono Mu, był bity, oddawano na Niego mocz i pluto na Niego. Czasami ludzie rzucali w Niego kamieniami, obrzucano Go odchodami i kurzem a czasami, puszczali przed Nim zgniłe wiatry. Tak oto ludzie wyzywali Go i przysparzali Mu mnóstwo kłopotów, ale On nie przejmował się tym, ponieważ rozumiał, że przeznaczeniem ciała jest taki koniec. Usytuowany był na platformie duchowej i będąc w Swojej duchowej chwale, nie przejmował się tymi wszystkimi materialnymi obrazami. Innymi słowy, w pełni rozumiał, że duch oddzielony jest od materii i nie posiadał cielesnej koncepcji. Zatem nie złoszcząc się na nikogo, wędrował samotnie przez cały świat.

 

05.05.30   Znaczenie:      Narottama dasa Thakura mówi: deha-smrti nahi yara, samsara bandhana kahan tara. Kto w pełni realizuje, że materialne ciało i świat są tymczasowe, tego nie niepokoją cierpienia i przyjemności tego ciała. Tak jak Śri Krsna mówi w Bhagavad-gicie (2.14):

 

matra-sparśas tu kaunteya    śitosna-sukha-duhkha-dah

agamapayino 'nityas    tamas titiksasva bharata

 

   "O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich zanikanie we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej, o potomku Bharaty i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju."

    Jeżeli chodzi o Rsabhadevę, zostało to już wytłumaczone: idam śariram mama durvibhavyam. Nie posiadał On w ogóle materialnego ciała i dlatego tolerował wszystkie kłopoty jakie przysparzały Mu złe elementy społeczeństwa. Zatem był w stanie tolerować to, że ludzie obrzucali Go kamieniami i bili Go. Ciało Jego było transcendentalne i tym samym nie odczuwało żadnego bólu. Był On zawsze usytuowany w Swoim duchowym szczęściu. Jak zostało powiedziane w Bhagavad-gicie (18.61):

 

iśvarah sarva-bhutanam    hrd-deśe 'rjuna tisthati

bhramayan sarva-bhutani    yantrarudhani mayaya

 

   "Najwyższy Pan przebywa w każdym sercu, O Arjuno i On kieruje wędrówkami żywych istot, które usadowione są jak gdyby na maszynie zrobionej z energii materialnej."

    Ponieważ Pan przebywa w każdym sercu, znajduje się On również w sercu świń i psów. Nie należy myśleć, że ponieważ świnie i psy w swoich materialnych ciałach żyją w brudnych miejscach, to Najwyższa Osoba Boga w Swojej cesze Paramatmy również zamieszkuje brudne miejsca. Na Pana Rsabhadevę nie wywierało żadnego wpływu to, że poniewierały Nim złe elementy tego świata. Zatem zostało tutaj powiedziane, sva-mahima-avasthanena: "Usytuowany był w Swojej własnej chwale." Nigdy nie smucił Go fakt, że był obrażany na tak wiele opisanych powyżej sposobów.

 

05.05.31   Ręce, stopy i pierś Pana Rsabhadevy były bardzo długie. Jego ramiona, twarz i kończyny były bardzo delikatne i ułożone symetrycznie. Usta Jego wspaniale dekorował naturalny uśmiech, a jeszcze większego uroku dodawały Mu czerwone oczy, otwarte szeroko niczym płatki świeżego wyrosłego kwiatu lotosu pokrytego rosą o wczesnym poranku. Tęczówki Jego oczu były tak przyjemne że usuwały wszystkie kłopoty każdego, kto tylko Go zobaczył. Jego czoło, uszy, szyja, nos i wszystkie pozostałe rysy były przepiękne. Jego delikatny uśmiech sprawiał, że Jego twarz była zawsze tak piękna, że urzekał On nawet serce zamężnych kobiet, które sprawiały wrażenie przeszytych strzałami Kupidyna. Głowę Jego otaczały bujne, kręcone, matowo-brązowe włosy – rozczochrane, ponieważ ciało Jego było brudne i zaniedbane. Wyglądał, jak gdyby opanował Go duch.

 

05.05.31   Znaczenie:      Mimo iż ciało Pana Rsabhadevy było bardzo zaniedbane, Jego transcendentalne cechy były tak atrakcyjne, że przyciągały nawet zamężne kobiety. Połączenie Jego piękna z brudem sprawiało wrażenie, że jego ciało nawiedzone zostało przez ducha.

 

05.05.32   Kiedy Pan Rsabhadeva ujrzał, że ogół ludzi wielce się sprzeciwia by wypełniał yogę mistyczna, to dla przeciwdziałania ich oporowi przyjął zachowanie pytona. Zatem pozostał w jednym miejscu i położył się. Leżąc jadł, pił, oddawał odchody i mocz i tarzał się w tym. Zaprawdę, własnymi odchodami i moczem smarował całe Swoje ciało, tak aby nieprzyjazne elementy nie zbliżały się do Niego, aby Go niepokoić.

 

05.05.32   Znaczenie:      Odpowiednio do przeznaczenia, wszyscy odbierają przyznane im szczęście i nieszczęście, mimo iż można pozostawać w jednym miejscu. Taki jest werdykt śastr. Kiedy ktoś jest usytuowany na pozycji duchowej, może pozostawać w jednym miejscu, a dzięki aranżacji najwyższego kontrolera będą mu dostarczone wszystkie życiowe potrzeby. Kto nie naucza, ten nie musi podróżować dookoła świata. Można pozostać w jednym miejscu i wykonywać służbę oddania zgodnie z czasem i okolicznościami. Kiedy Rsabhadeva ujrzał, że podróżując dookoła świata jest jedynie niepokojony, postanowił położyć się w jednym miejscu, niczym pyton. Zatem jadł, pił, oddawał kał i mocz i smarował się tym, tak aby ludzie Go nie niepokoili.

 

05.05.33   Ponieważ Pan Rsabhadeva pozostał w takim stanie, ludzie nie przeszkadzali Mu. Jednakże odchody Jego i mocz nie wydzielały przykrego zapachu. Wprost przeciwnie, były one tak aromatyczne że ich przyjemny zapach rozchodził się w okolicy na 80 mil.

 

05.05.33   Znaczenie:      Z wersetu tego możemy przyjąć, że Pan Rsabhadeva był transcendentalnie pełen szczęścia. Odchody jego i mocz posiadały aromat, czym całkowicie różniły się od materialnych odchodów i moczu. Nawet w świecie materialnym przyjmuje się, że odchody krowy są oczyszczające i antyseptyczne. Można przechowywać stosy nawozu krowiego w jednym miejscu, lecz nie wytworzy on przykrego zapachu, który mógłby komukolwiek przeszkadzać. Możemy przyjąć za pewnik, że w świecie duchowym kał i mocz również posiadają przyjemny zapach. Zaiste, cała atmosfera była bardzo przyjemna dzięki odchodom i moczowi Pana Rsabhadevy.

 

05.05.34   W ten sposób Pan Rsabhadeva naśladował zachowanie krów, jeleni i kruków. Czasami poruszał się i chodził, a czasami siedział w jednym miejscu. Czasami leżał, zachowując się dokładnie niczym krowy jelenie i kruki. W ten sposób jadł, pił, oddawał odchody i mocz i tak oszukał ludzi.

 

05.05.34   Znaczenie:      Będąc Najwyższa Osoba Boga, pan Rsabhadeva posiadał transcendentalne, duchowe ciało. Ponieważ nie mogli docenić Jego zachowania i praktyki yogi mistycznej, zaczęli Go niepokoić. Aby ich oszukać, zachowywał się On niczym kruki, krowy i jelenie.

 

05.05.35   O królu Pariksicie, aby pokazać wszystkim yoginom proces mistyczny, Pan Rsabhadeva, częściowa ekspansja Pana Krsny, dokonał wspaniałych czynów. W rzeczywistości był panem wyzwolenia i w pełni zaabsorbowany był transcendentalnym szczęściem, które wzrastało tysiąckrotnie. Pan Krsna, oryginalne źródło Pana Rsabhadevy, jest Vasudevą, synem Vasudevy. Nie ma żadnej różnicy w Ich konstytucji, a zatem Pan Rsabhadeva obudził miłosne symptomy płaczu, śmiechu i drżenia. Zawsze zaabsorbowany był transcendentalną miłością. Dzięki temu automatycznie zbliżyły się do Niego wszystkie siły mistyczne, takie jak zdolność podróżowania w przestrzeni kosmicznej z prędkością umysłu, zdolność pojawiania się i znikania, przenikanie do ciała innych i spostrzegania rzeczy bardzo, bardzo odległych. Mimo iż potrafił zrobić to wszystko, nie korzystał z tych sił.

 

05.05.35   Znaczenie:      W Caitanya-caritamrta (Madhya, 19.149) jest powiedziane:

 

krsna-bhakta --- niskama, ataeva 'śanta'

bhukti-mukti-siddhi-kami --- sakali 'aśanta'

 

Słowo śanta oznacza "całkowicie spokojny". Kto nie posiada spełnionych wszystkich pragnień, ten nie może być spokojny. Wszyscy starają się spełnić swoje aspiracje i pragnienia, bez względu na to, czy są one materialne czy duchowe. Ci, którzy znajdują się  w świecie materialnym, są aśanta (pozbawieni spokoju), ponieważ mają tak wiele pragnień do spełnienia. Jednakże czysty bhakta pozbawiony jest pragnień. Anyabhilasita-śunya: czysty bhakta jest całkowicie wolny od wszelkiego rodzaju materialnych pragnień. Z drugiej strony, karmici pełni są pragnień, ponieważ próbują cieszyć się zadowalaniem zmysłów. Nie osiągają spokoju ani w tym życiu, ani w następnym; w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Podobnie, jnani zawsze pragną wyzwolenia i próbują osiągnąć jedność z Najwyższym. Yogini pragną osiągnąć wiele siddhi (sił) – anima, laghima, prapti itd. Jednakże, bhakta nie interesuje się takimi rzeczami, ponieważ w pełni polega na łasce Krsny. Krsna jest yogeśvarą, posiada wszystkie siły mistyczne (siddhi) i jest On atmarama, w pełni zadowolony. W wersecie tym opisane są yoga-siddhi. Można latać w przestrzeni kosmicznej bez pomocy urządzeń mechanicznych i można podróżować z prędkością umysłu. Oznacza to, że kiedykolwiek yogin zapragnie udać się dokądkolwiek w tym wszechświecie lub nawet ponad tym wszechświatem, może to natychmiast zrobić. Nie można oszacować prędkości umysłu, ponieważ w ciągu sekundy umysł może oddalić się o wiele milionów mil. Czasami, kiedy ciała yoginów pracują właściwie, mogą oni wkroczyć w ciała innych ludzi i działać tak, jak pragną. Kiedy ciało starzeje się, doskonały yogin może znaleźć młode, sprawne ciało. Porzucając stare, yogin może wejść w młode ciało i działać według swoich pragnień. Będąc pełną ekspansją Pana Vasudevy, Pan Rsabhadeva posiadał wszystkie siły yogi mistycznej. Był On jednak usatysfakcjonowany Swoją miłością w oddaniu dla Krsny, którą okazał ekstatycznymi symptomami, takimi jak płacz, śmiech i drżenie.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 5-go Rozdziału 5-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Nauki Pana Rsabhadevy do Swoich synów".