C-3 - Rozdział  X

 

Podziały stworzenia

 

 
03.10.01   Śri Vidura powiedział: O wielki mędrcze, proszę powiedz mi, w jaki sposób Brahma, dziadek mieszkańców planet, stworzył ciała żywych istot ze swego własnego ciała i umysłu, po odejściu Najwyższej Osoby Boga.

 

03.10.02   O wielce uczony, łaskawie rozwiej wszystkie moje wątpliwości i powiadom mnie o wszystkim, o co zapytałem, od początku do końca.

 

03.10.02   Znaczenie      Vidura zadał Maitreyi wszystkie istotne pytania, ponieważ wiedział dobrze, że Maitreya był właściwą osobą, aby odpowiedzieć na wszystkie szczegóły jego dociekań. Należy mieć pewność co do kwalifikacji swojego nauczyciela. Jeśli chcemy uzyskać odpowiedź na określone pytania duchowe, nie powinniśmy udawać się z nimi do laika. Kiedy nauczyciel udziela nam zmyślonych odpowiedzi na nasze pytania, to takie dociekania są jedynie stratą czasu.

 

03.10.03   Suta Gosvami powiedział: O synu Bhrgu, dociekania Vidury wielce ożywiły wielkiego mędrca Maitreyę Muniego. Wszelka wiedza była w jego sercu, kiedy zaczął kolejno odpowiadać na jego pytania.

 

03.10.03   Znaczenie      Wyrażenie suta uvaca ("Suta Gosvami powiedział") zdaje się wskazywać, na przerwę w rozmowie pomiędzy Maharają Pariksitem i Śukadevą Gosvamim: Kiedy Śukadeva Gosvami przemawiał do Maharajy Pariksita, Suta Gosvami był jedynie jednym z członków ogromnej publiczności. Ale Suta Gosvami przemawiał do mędrców Naimisaranya, na czele z mędrcem Śaunaką, potomkiem Śukadevy Gosvamiego. Nie czyni to jednakże żadnej zasadniczej różnicy, jeśli chodzi o dyskutowane tematy.

 

03.10.04   Wielce uczony mędrzec Maitreya powiedział: O Viduro, tak więc Brahma, za radą Osoby Boga, spełniał pokuty przez sto niebiańskich lat i zaangażował się w służbę oddania dla Pana.

 

03.10.04   Znaczenie      To, że Brahma zaangażował się dla Osoby Boga, Narayana, oznacza, iż podjął służbę dla Pana; jest to najwyższa pokuta, którą można spełniać przez dowolną ilość lat W służbie takiej nie ma spoczynku, jest ona wieczna i zawsze inspirująca.

 

03.10.05   Następnie Brahma ujrzał, że zarówno lotos, na którym siedział, jak i woda, z której lotos ten wyrastał – drżały na skutek mocnego, gwałtownego wiatru.

 

03.10.05   Znaczenie      Świat materialny jest nazywany złudnym, ponieważ jest on miejscem zapomnienia o transcendentalnej służbie dla Pana. Wskutek tego osoba zaangażowana w służbę oddania dla Pana w tym materialnym świecie może czasami być bardzo niepokojona przez niesprzyjające okoliczności. Obie strony – złudna energia i bhakta – wypowiedzieli sobie wojnę, i czasami słaby wielbiciel pada ofiarą ataku tej potężnej złudnej energii. Pan Brahma jednakże, dzięki bezprzyczynowej łasce Pana, był na tyle silny, że energia materialna nie mogła go pokonać, mimo iż przyprawiła go o niepokój, kiedy udało jej się zagrozić jego pozycji.

 

03.10.06   Dzięki długim pokutom i transcendentalnej wiedzy o samorealizacji, Brahma osiągnął dojrzałość w praktycznej wiedzy, i w całości wypił wiatr razem z wodą.

 

03.10.06   Znaczenie      Walka Pana Brahmy o istnienie jest osobowym przykładem bezustannej walki, jaka toczy się pomiędzy żywą istotą w tym materialnym świecie a złudną energią zwaną mayą. Począwszy od Brahmy aż do obecnego wieku, żywe istoty walczą z siłami materialnej natury. Materialną naturę, która działa przeciwko naszym wysiłkom, można usiłować kontrolować poprzez zaawansowaną wiedzę w nauce i transcendentalną realizację, i w obecnym wieku zaawansowana materialna wiedza naukowa i pokuty odegrały wspaniałą rolę w kontrolowaniu sił materialnej energii. Jednakże, największy sukces w kontroli energii materialnej może odnieść ten, kto jest duszą podporządkowaną Najwyższej Osobie Boga i spełnia Jego polecenia w duchu miłosnej transcendentalnej służby.

 

03.10.07   Następnie ujrzał, że lotos na którym siedział, rozprzestrzeniał się na cały wszechświat, i zastanawiał się, w jaki sposób stworzyć wszystkie planety, które poprzednio wtopiły się w ten sam lotos.

 

03.10.07   Znaczenie      Nasiona wszystkich planet w tym wszechświecie zostały zaszczepione w lotos, na którym siedział Brahma. Wszystkie te planety zostały już stworzone przez Pana i wszystkie żywe istoty również były już zrodzone w Brahmie. Najwyższa Osoba Boga stworzył już ten materialny świat i żywe istoty w formie nasion, a zadaniem Brahmy było rozsianie tych nasion po całym wszechświecie. Prawdziwe stworzenie jest dlatego zwane sarga, a późniejsza manifestacja Brahmy jest zwana visarga.

 

03.10.08   Będąc w ten sposób zaangażowanym w służbę dla Najwyższej Osoby Boga, Pan Brahma wszedł w baldaszek lotosu, i kiedy lotos ten rozszerzył się na cały wszechświat, podzielił go na trzy wyodrębnione części świata, a następnie na czternaście.

 

03.10.09   Dzięki swojej bezprzyczynowej służbie oddania dla Pana w dojrzałej, transcendentalnej wiedzy, Pan Brahma jest najbardziej egzaltowaną osobą w tym wszechświecie. Zatem stworzył on czternaście systemów planetarnych, aby mogły zamieszkać w nich różne typy żywych istot.

 

03.10.09   Znaczenie      Najwyższy Pan jest źródłem wszelkich cech żywych istot. Uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie odzwierciedlają jedynie część tych cech, i dlatego są one czasami zwane pratibimba. Te żywe istoty pratibimba - jako integralne cząstki Najwyższe Pana – w różnych proporcjach odziedziczyły Jego oryginalne cechy, i odpowiednio do tego swojego dziedzictwa w zakresie cech, pojawiają się one jako różne gatunki życia i zostają umieszczone na różnych planetach, odpowiednio do planów Brahmy. Brahma jest stwórcą trzech światów, mianowicie planet niższych, zwanych Patalalokami, planet środkowych, zwanych Bhurlokami, i planet wyższych, zwanych Svarlokami. Jednakże planety wyższe, takie jak Maharloka, Tapoloka, Satyaloka i Brahmaloka nie zostają rozwiązane w wodzie zniszczenia. Dzieje się tak dzięki bezprzyczynowej służbie oddania pełnionej dla Pana przez ich mieszkańców; którzy żyją aż do końca okresu dviparardha, kiedy na ogół zostają wyzwoleni z łańcucha narodzin i śmierci w tym materialnym świecie.

 

03.10.10   Vidura zapytał Maitreyę: O mój panie, o wielce uczony mędrcze, łaskawie opisz wieczny czas, który jest inną formą Najwyższego Pana, cudownego sprawcy. Jakie są symptomy tego wiecznego czasu? Proszę, opisz je nam szczegółowo:

 

03.10.10   Znaczenie      Kompletny wszechświat jest manifestacją różnorodności istnień, począwszy od atomów aż do samego potężnego wszechświata, i wszystko to znajduje się pod kontrolą Najwyższego Pana w Jego formie kala, czyli wiecznego czasu. Kontrolujący czas ma różne wymiary odpowiednio do określonych wcieleń fizycznych. Istnieje czas rozwiązania atomu i istnieje czas rozwiązania wszechświata. Istnieje czas zniszczenia ciała istoty ludzkiej i istnieje czas zniszczenia ciała kosmicznego. Od czynnika Czasu zależy również wzrost, rozwój i wynikłe działanie. Vidura pragnął poznać szczegółowo różne manifestacje fizyczne i czas ich unicestwienia.

 

03.10.11   Maitreya powiedział: Wieczny czas jest pierwotną przyczyną interakcji trzech sił materialnej natury. Jest on niezmienny i nieograniczony, i działa on jako instrument Najwyższej Osoby Boga dla Jego rozrywek w materialnym stworzeniu.

 

03.10.11   Znaczenie      Bezosobowy czynnik czasu, jako instrument Najwyższego Pana, jest tłem materialnej manifestacji. Jest to czynnik pomocniczy, ofiarowany materialnej naturze. Nikt nie wie, gdzie rozpoczął się czas i gdzie się kończy, i to jedynie czas może rejestrować stworzenie, utrzymanie i destrukcję manifestacji materialnej. Ten czynnik czasu stanowi materialną przyczynę stworzenia, jest zatem samoekspansją Osoby Boga. Czas uważany jest za bezosobowy aspekt Pana.

    Czynnik czasu jest również rozmaicie tłumaczony przez współczesnych ludzi. Niektórzy przyjmują go prawie w taki sam sposób, jak został on wyjaśniony w Śrimad-Bhagavatam. Na przykład, w literaturze hebrajskiej czas jest przyjmowany w tym samym zrozumieniu – jako reprezentacja Boga. Jest tam powiedziane: "Bóg, który w rozmaitych czasach i w różny sposób przemawiał w przeszłości do ojców za pośrednictwem proroków...'' Metafizycznie wyróżnia się czas absolutny i rzeczywisty. Absolutny czas jest ciągły (stały) i nie wpływa na niego prędkość czy powolność materialnych rzeczy. Astronomicznie i matematycznie czas jest obliczany w zależności od prędkości zmiany i życia określonego obiektu. W rzeczywistości jednakże czas nie ma nic wspólnego ze względnością rzeczy, raczej wszystko jest kształtowane i obliczane odpowiednio do udogodnień oferowanych przez czas. Czas jest podstawową miarą czynności naszych zmysłów, poprzez które oszacowujemy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale w rzeczywistych kalkulacjach czas nie ma ani początku, ani końca. Canakya Pandita mówi, że nawet za miliony dolarów nie można odkupić małego ułamka czasu, i dlatego nawet chwilę zmarnowanego czasu należy uważać za największą stratę w życiu. Czas nie podlega żadnej formie psychologii, ani też chwile nie posiadają same w sobie przedmiotowej realności, ale zależą od określonych doświadczeń.

    Dlatego Śrila Jiva Gosvami wnioskuje, że czynnik czasu połączony jest z czynnościami – działaniem i skutkami – zewnętrznej energii Pana. Energia zewnętrzna, czyli materialna natura, działa pod nadzorem czynnika czasu, jako Samego Pana, dlatego to wydaje się, iż materialna natura wyprodukowała w manifestacji kosmicznej tak wiele wspaniałych rzeczy. Bhagavad-gita (9.10) potwierdza ten wniosek następująco:

 

mayadhyaksena prakrtih    suyate sa-caracaram hetunanena kaunteya    jagad viparivartate

 

03.10.12   Kosmiczna manifestacja jest oddzielona od Najwyższego Pana w postaci materialnej energii za pośrednictwem kala, który jest niezamanifestowaną bezosobową cechą Pana. Jest ona usytuowana jako obiektywna manifestacja Pana i znajduje się pod wpływem tej samej materialnej energii Visnu.

 

03.10.12   Znaczenie      Jak poprzednio Narada oznajmił Vyasadevie (1.5.20), idam hi viśvam bhagavan ivetarah: ten niezamanifestowany świat jest tą samą Osobą Boga, ale zdaje się być czymś innym, poza czy ponad Panem. Jest tak dlatego, że został oddzielony od Pana za pośrednictwem kala. Jest to niczym nagrany na taśmie głos jakiejś osoby, który jest teraz oddzielony od tej osoby. Tak jak nagranie magnetofonowe zostało umieszczone na taśmie, tak cała manifestacja jest usytuowana na energii materialnej i zdaje się być oddzieloną poprzez kala. Ta materialna manifestacja jest zatem obiektywną manifestacją Najwyższego Pana i przejawia Jego bezosobową cechę, tak bardzo podziwianą przez filozofów impersonalistów.

 

03.10.13   Ta manifestacja kosmiczna jest taką, jaką jest teraz, i była taką w przeszłości, i również pozostanie taką samą w przyszłości.

 

03.10.13   Znaczenie      Istnieje systematyczny plan dla powtarzającej się manifestacji, utrzymania i zniszczenia materialnego świata, jak to zostano oznajmione w Bhagavad-gicie (9.8): bhuta-gramam imam krtsnam avaśam prakrter vaśat. Tak jak świat materialny został teraz stworzony, i tak jak zostanie później unicestwiony, tak też istniał w przeszłości i ponownie zostanie stworzony, będzie utrzymywany i zniszczony w odpowiednim czasie. Zatem, systematyczne działanie czynnika czasu jest trwałe i wieczne i nie może być nazwane fałszywym. Manifestacja jest tymczasowa i okresowa, ale nie jest ona fałszywa, jak twierdzą filozofowie Mayavadi.

 

03.10.14   Poza tym jednym stworzeniem, która zachodzi w naturalny sposób na skutek wzajemnego oddziaływania sił natury, istnieje jeszcze dziewięć innych różnego rodzaju stworzeń. Występują również trzy typy zniszczenia powodowane przez wieczny czas, elementy materialne i cechy działania.

 

03.10.14   Znaczenie      Planowe stwarzanie i zniszczenie odbywaj się zgodnie z najwyższą wolą. Są też inne stworzenia, powstające na skutek interakcji materialnych elementów, i tymi stworzeniami kieruje inteligencja Brahmy. Później zostanie to wyjaśnione bardziej szczegółowo. Tutaj podana jest jedynie wstępna informacja. Te trzy rodzaje zniszczenia następują:

(1) z powodu wyznaczonego czasu zniszczenia całego wszechświata,

(2) na skutek ognia, który emanuje z ust Ananty, i

(3) na skutek naszych jakościowych działań i ich następstw.

 

03.10.15   Spośród. tych dziewięciu stworzeń, pierwszym jest stworzenie mahat-tattvy, czyli kompletnej sumy składników materialnych, w której na skutek obecności Najwyższego Pana wzajemnie oddziaływują na siebie siły materialnej natury. W drugim stworzeniu wytwarzane jest fałszywe ego, z którego powstają materialne składniki, materialna wiedza i materialne czynności.

 

03.10.15   Znaczenie      Pierwsza emanacja z Najwyższego Pana dla stworzenia materialnego jest zwana mahat-tattvą: Wzajemne oddziaływanie sił materialnej natury jest przyczyną fałszywej identyfikacji, czyli poczucia, że żywa istota jest zbudowana z elementów materialnych. To fałszywe ego jest przyczyną utożsamiania ciała i umysłu z właściwą duszą. Materialne źródła oraz zdolność i wiedza do działania, wszystkie powstają w drugim okresie stworzenia, po stworzeniu mahat-tattvy. Jnana wskazuje na zmysły, które są źródłem wiedzy, i ich kontrolujące bóstwa. Działanie obejmuje organy działania i bóstwa kontrolujące je. Wszystko to zostaje wytworzone podczas drugiego stworzenia.

 

03.10.16   Percepcje zmysłowe, stwarzane są podczas trzeciego stworzenia, a z nich wytwarzane są elementy. Czwartym stworzeniem jest stworzenie wiedzy i zdolności działania.

 

03.10.17   Stworzenie piąte jest stworzeniem kontrolujących bóstw na skutek oddziaływania guny dobroci, której sumą jest umysł. Stworzeniem szóstym jest ciemność ignorancji żywej istoty, poprzez którą mistrz działa jak głupiec.

 

03.10.17   Znaczenie      Półbogowie z wyższych planet są zwani devami, ponieważ są oni wszyscy wielbicielami Pana Visnu. Visnu-bhaktah smrto daiva asuras tad-viparyayah: wszyscy bhaktowie Pana Visnu są devami, czyli półbogami; podczas gdy wszyscy inni są asurami. Na tym polega podział na devy i asury. Devy są usytuowani w gunie dobroci materialnej natury, podczas gdy asury w gunach pasji i ignorancji. Półbogowie, czyli bóstwa kontrolujące, zarządzają różnego rodzaju funkcjami tego materialnego świata. Na przykład, jeden z naszych organów zmysłowych, oko, jest kontrolowane przez światło, światło jest rozdzielane przez promienie słoneczne, a ich kontrolującym bóstwem jest słońce. Podobnie, umysł jest kontrolowany przez księżyc. Również wszystkie inne zmysły, zarówno umysły działające, jak i zmysły zdobywające wiedzę, są kontrolowane przez różnych półbogów: Półbogowie pomagaj Panu w zarządzaniu sprawami materialnymi.

    Po stworzeniu półbogów wszystkie istoty zostają przykryte ciemnością ignorancji. Każda poszczególna żywa istota w tym materialnym świecie jest uwarunkowana przez swoją mentalność władania nad źródłami materialnej natury. Chociaż żywa istota jest panem tego materialnego świata, jest ona uwarunkowana przez ignorancję, ulegając fałszywemu wrażeniu, iż jest właścicielem materialnych rzeczy.

    Energia Pana zwana avidyą jest czynnikiem, który oszałamia uwarunkowane dusze. Materialna natura jest zwana avidyą czyli ignorancją, ale dla wielbicieli Pana zaangażowanych w czystą służbę oddania, ta energia staje się vidyą, czyli czystą wiedzą. Zostało to potwierdzone w Bhagavad-gicie. Ta energia .Pana przemienia się z mahamayi w yogamayę i ukazuje się czystym wielbicielom w swojej prawdziwej postaci. Zatem materialna natura zdaje się funkcjonować w trzech fazach: jako stwórcza zasada tego materialnego świata, jako ignorancja i jako wiedza. Jak zostało to wyjawione w poprzednim wersecie, podczas czwartego stworzenia również zostaje stworzona moc wiedzy: Uwarunkowane dusze nie są niemądrymi od początku, ale stają się takimi pod wpływem funkcji avidya materialnej natury, i w ten sposób nie są one zdolne do właściwego spożytkowania wiedzy.

    Pod wpływem ciemności uwarunkowana dusza zapomina o swoim związku z Najwyższym Panem i w ten sposób opanowują ją: przywiązanie, nienawiść, duma, ignorancja i fałszywa identyfikacja – pięć rodzajów złudzenia, które są przyczyną materialnej niewoli.

 

03.10.18   Wszystkie powyżej wymienione stworzenia są naturalnymi stworzeniami zewnętrznej energii Pana. Teraz posłuchaj, a powiem ci o stworzeniach Brahmy, który jest inkarnacją guny pasji i który, jeśli chodzi o stworzenie, posiada umysł jak Osoba Boga.

 

03.10.19   Stworzenie siódme jest stworzeniem siedmiu rodzajów nieruchomych istot: drzew owocowych nie mających kwiatów, drzew i roślin, które istnieją aż do chwili wydania owoców, pnączy, roślin rurkowatych, pnączy, które nie mają żadnego oparcia oraz drzew posiadających zarówno owoce, jak i kwiaty.

 

03.10.20   Wszystkie te nieruchome drzewa i rośliny poszukują swojego wyżywienia w górze. Są prawie pozbawione świadomości, chociaż posiadają uczucie bólu wewnątrz. Manifestują się one w rozmaitych odmianach.

 

03.10.21   Ósme stworzenie jest stworzeniem niższych gatunków życia, posiadających dwadzieścia osiem różnych odmian. Wszystkie one są niezwykle głupie i nieświadome. Przedmioty swojej atrakcji rozpoznają po zapachu, ale nie są w stanie pamiętać niczego w swoim sercu.

 

03.10.21   Znaczenie      Vedy w następujący sposób opisują symptomy niższych zwierząt: athetaresam paśunah aśanapipase evabhivijnanam na vijnatam vadanti na vijnatam paśyanti na viduh śvastanam na lokalokav iti; yad va bhuri-tamaso bahu-rusah ghranenaiva jananti hrdyam prati svapriyam vastv eva vindanti bhojana-śayanady-artham grhnanti. "Nisze zwierzęta posiadają jedynie wiedzę o swoim głodzie i pragnieniu. Poza tym nie mają żadnej wiedzy ani wyobraźni. W swoim zachowaniu nie kierują się żadną etykietą. Będąc zupełnymi ignorantami, mogą poznawać pożądane rzeczy jedynie po zapachu, i jedynie dzięki takiej inteligencji mogą rozpoznać, co jest korzystne, a co niekorzystne. Ich wiedza dotyczy jedynie jedzenia i spania." Dlatego nawet najbardziej groźne niższe zwierzęta, takie jak tygrysy, mogą zostać poskromione poprzez regularne dostarczanie im pożywienia i zapewnienie im miejsca do spania. Takie aranżacje nie są w stanie poskromić jedynie żmiji.

 

03.10.22   O najczystszy Viduro, spośród niższych zwierząt krowa, koza, bawół, jeleń-krsna, wieprz, zwierzę gavaya, sarna, jagnię i wielbłąd, wszystkie są parzystokopytne.

 

03.10.23   Koń, muł, osioł, gaura, bizon śarabha i dzika krowa wszystkie mają jedynie jedno kopyto. Teraz posłuchaj o zwierzętach, które mają pięć pazurów.

 

03.10.24   Pies, szakal, tygrys, lis, kot, królik, sajaru, lew, małpa, słoń, żółw, krokodyl, gosapa itd., wszystkie mają pięć pazurów w swoich łapach. Są one znane jako panca-nakha, czyli zwierzęta posiadające pięć pazurów.

 

03.10.25   Czapla, sęp, żuraw, jastrząb, bhasa, bhalluka, paw, łabędź, sarasa, cakravaka, kruk, sowa i inne są ptakami.

 

03.10.26   Dziewiątym stworzeniem z kolei jest stworzenie ludzkich istot, które są jedynie jednego gatunku, i które gromadzą pokarm w żołądku. W rasie ludzkiej przewagę ma guna pasji. Człowiek – mimo iż zawsze zapracowany i widzie życie pełne niedoli – uważa się za szczęśliwego pod każdym względem.

 

03.10.26   Znaczenie      Istota ludzka jest w większej pasji niż zwierzęta, i wskutek tego jej życie seksualne jest bardziej nieregularne. Zwierzęta odbywaj swoje stosunki seksualne w określonym czasie, ale istota ludzka nie ma ustalonego czasu dla takich czynności. Istota ludzka jest obdarzona wyższym, zaawansowanym stanem świadomości dla uwolnienia się od egzystencji materialnych niedoli, ale z powodu swojej ignorancji myśli, że jej wyższa świadomość powinna zostać wykorzystana dla postępu w zakresie materialnych komfortów życia. Wskutek tego robi z niej zły użytek, angażując ją w skłonności zwierzęce – jedzenie; spanie, obronę i prokreację – zamiast w realizację duchową. Poprzez rozwój wygód materialnych istota ludzka pakuje się w jeszcze gorsze warunki, ale – złudzona przez energię materialną – zawsze uważa się za szczęśliwą nawet pośrodku niedoli. Taka niedola ludzkiego życia jest odmienna od naturalnego, wygodnego życia, którym cieszą się nawet zwierzęta.

 

03.10.27   O zacny Viduro, te trzy ostatnie stworzenia i stworzenie półbogów (stworzenie dziesiąte) są stworzeniami vaikrta, które są różne, od poprzednio opisanych stworzeń prakrta (naturalnych). Pojawienie się Kumarów zaliczane jest do obu.

 

03.10.28-29   Brahma, stwórca wszechświata, stworzył osiem rodzajów półbogów:

(1) półbogowie,

(2) przodkowie,

(3) asury, czyli demony,

(4) Gandharvowie i Apsary, czyli anioły,

(5) Yaksasowie i Raksowie,

(6) Siddhowie; Caranowie i Vidyadharowie

(7) Bhutowie, Pretowie i Piśacowie, i

(8) istoty nadludzkie, śpiewacy niebiańscy itd.

 

03.10.28-29   Znaczenie      Jak wyjaśniono w Drugim Canto Śrimad-Bhagavatam, Siddhowie są mieszkańcami Siddhaloki, której rezydenci mogą podróżować w przestrzeni bez używania pojazdów. Bez trudu mogą przenosić się z jednej planety na drugi jedynie dzięki swojej woli. Dlatego mieszkańcy wyższych planet daleko przewyższają mieszkańców tej planety we wszelkiego rodzaju sztukach, kulturze i nauce, jako że posiadaj mózgi wyższe od mózgów istot ludzkich. Duchy i dżiny wspomniani tutaj również są zaliczani do półbogów, ponieważ posiadają zdolność dokonywania niezwykłych wyczynów; które są niemożliwe do spełnienia dla człowieka

 

03.10.30   Teraz opiszę potomków różnych Manu. Stwórca, Brahma – jako inkarnacja guny pasji Osoby Boga – w każdym milenium z niegasnącym pragnieniem, poprzez siłę energii Pana, dokonuje stworzenia spraw wszechświata.

 

03.10.30   Znaczenie      Manifestacja kosmiczni jest ekspansją jednej z wielu energii Najwyższej Osoby Boga; jak to zostało oznajmione na początku Bhagavatam: janmady asya yatah, zarówno stwórca, jak i stworzenie są emanacjami tej samej Najwyższej Prawdy.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 10-go Rozdziału 3-go Canto Śrimad-Bhagavatam, zatytułowanego

"Podziały stworzenia"