Słowo wstępne

   Nektar oddania jest skróconym studium Bhakti-rasamrta-sindhu napisanego w sanskrycie przez Śrila Rupę Gosvamiego Prabhupadę. Był on głównym pośród sześciu Gosvamich będących bezpośrednimi uczniami Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kiedy po raz pierwszy spotkał Pana Caitanyę, był wówczas zatrudniony jako minister w muzułmańskim rządzie Bengalu. Oni jego brat Sanatana nosili wówczas imiona Dabira Khasa i Sakara Mallika i zajmowali odpowiedzialne stanowiska ministrów w rządzie szacha Nawab Hussaina. W tamtych czasach, pięćset lat temu, społeczeństwo hinduskie było bardzo rygorystyczne i jeśli jakiś członek kasty bramińskiej przyjął posadę u władcy muzułmańskiego, był on natychmiast wykluczany ze społeczności bramińskiej. 1 taki właśnie los spotkał dwóch braci: Dabira Khasę i Sakara Mallikę. Należeli oni do wysoce usytuowanej społeczności braminów sarasvata, lecz zostali z niej wykluczeni z powodu przyjęcia stanowisk ministerialnych w rządzie szacha Hussaina. Dzięki Swej łasce Pan Caitanya przyjął ich na Swoich uczniów i wyniósł do pozycji gosvamich, będącej najwyższą platformą kultury braminicznej. W podobny sposób Pan Caitanya przyjął na Swojego ucznia Haridasa Thakurę, mimo że Haridasa narodził się w rodzinie muzułmańskiej. Później Pan Caitanya uczynił go acaryą intonowania świętych imion Pana: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

   Zasada, którą kierował się Pan Caitanya, jest bardzo uniwersalna. Każdy, kto poznał naukę o Krsnie i kto służy Panu, uważany jest za wyżej usytuowanego niż osoba, która narodziła się w rodzinie bramina. Jest to oryginalna zasada przyjęta w całej literaturze wedyjskiej, a w szczególności w Bhagavad-gicie i Śrimad-Bhagavatam. Tej zasady ruchu Pana Caitanyi, zasady mówiącej, że należy kształcić każdego i każdego wznosić do platformy gosvamiego, uczy też Nektar oddania.

   Pan Caitanya spotkał obu braci - Dabira Khasę i Sakara Mallikę - w wiosce Ramakeli w okręgu Maldah, i po tym spotkaniu obaj bracia postanowili porzucić posadę rządową i przyłączyć się do Pana Caitanyi. Dabira Khasa, który później miał stać się Rupą Gosvamim, zrezygnował ze swojego stanowiska i zebrał wszystkie pieniądze, które zgromadził pełniąc funkcje rządowe. Caitanya-caritamrta opisuje, że jego oszczędności w złotych monetach równe były milionom dolarów i wypełniały dużą łódź. Podzielił on te pieniądze w przykładowy sposób, który powinien stanowić wzór dla bhaktów w szczególności, jak i dla całej ludzkości w ogóle. Połowę swych bogactw przeznaczył dla osób świadomych Krsny, a mianowicie dla braminów i Vaisnavów. Dwadzieścia pięć procent ofiarował swoim krewnym, a pozostałe dwadzieścia pięć procent zatrzymał dla siebie, na wypadek jakiejś krytycznej sytuacji czy też osobistych trudności. Później, kiedy Sakara Mallika złożył podanie o zwolnienie, Nawab bardzo się rozzłościł i wtrącił go do więzienia. Lecz Sakara Mallika, który później miał stać się Sanatana Gosvamim, zdołał uciec z więzienia szacha Hussaina, korzystając z pieniędzy swojego brata złożonych u wiejskiego bankiera. W ten sposób obaj bracia przyłączyli się do Pana Caitanyi Mahaprabhu.

   Rupa Gosvami po raz pierwszy spotkał Pana Caitanyę w Prayaga (Allahabad, Indie), i w tym mieście Pan zapoznawał go ze Swymi naukami przez dziesięć dni bez przerwy. Głównym ich tematem była świadomość Krsny. Nauki, które Pan Caitanya przekazał Śrila Rupie Gosvamiemu, przedstawione są w naszej książce zatytułowanej Nauki Pana Caitanyi.

   Później Śrila Rupa Gosvami, w oparciu o swoją głęboką znajomość pism objawionych, szczegółowo opracował nauki Pana Caitanyi i zaopatrzył je w cytaty z różnych autoryzowanych pism wedyjskich. Śrila Śrinivasa Acarya w swych modlitwach do sześciu Gosvamich mówi, że byli oni wielkimi uczonymi posiadającymi znajomość nie tylko sanskrytu, lecz również języków obcych, takich jak arabski czy perski. Prowadzili oni szczegółowe studia nad wszystkimi wedyjskimi pismami po to, aby ustanowić kult Caitanyi Mahaprabhu w oparciu o autoryzowaną wiedzę wedyjską. Obecna świadomość Krsny opiera się na autorytecie Śrila Rupy Gosvamiego Prabhupady, i dlatego na ogół jesteśmy znani jako rupanugowie, czyli uczniowie podążający śladami Śrila Rupy Gosvamiego Prabhupady. Śrila Rupa Gosvami napisał swoją Bhakti-rasamrta-sindhu - obecnie prezentowaną jako Nektar Oddania - jedynie po to, aby udzielić nam wskazówek. Tak więc osoby zaangażowane w świadomość Krsny mają okazję, aby skorzystać z tej wspaniałej literatury i jeszcze bardziej umocnić się w świadomości Krsny.

   Bhakti oznacza służbę oddania. Każda służba oddania zawiera w sobie jakąś atrakcyjną cechę, która skłania służącego do kontynuowania jej. W tym świecie każdy z nas pełni jakiś rodzaj służby, podejmowanej przez nas dla przyjemności, której nam ona dostarcza. Mąż pracuje dzień i noc, kierowany uczuciem do swojej żony i dzieci. W ten sam sposób pracuje filantrop powodowany miłością do większej rodziny, i nacjonalista powodowany miłością do swego kraju i rodaków. Ta siła, która kieruje filantropem, człowiekiem posiadającym rodzinę i nacjonalistą, nazywa się rasą, smakiem (zobacz wytłumaczenie w rozdziale dwudziestym ). Bhakti-rasa jest smakiem różniącym się od zwykłej rasy, z której czerpią przyjemność ludzie żyjący i pracujący w tym świecie. W tym świecie ludzie pracują ciężko dzień i noc, aby rozkoszować się rasą nazywaną przyjemnością zmysłową. Smak takiej rasy nie trwa długo i dlatego ludzie pracujący w tym świecie często zmieniają rodzaj swoich przyjemności. Człowiekowi interesu nie przynosi satysfakcji całotygodniowa praca i dlatego, pragnąc zmiany, udaje się on w niedzielę w jakieś miejsce, w którym próbuje zapomnieć o interesach. Następnie, po dniu niepamiętania o swoich interesach, ponownie powraca do swych spraw handlowych. Zajęcie materialne oznacza akceptację jakiejś pozycji na pewien czas, a potem jej zmianę. Ta pozycja ciągłych zmian, tam i z powrotem, jest technicznie określana terminem bhoga-tydga, który oznacza, że jest to pozycja występujących na przemian przyjemności zmysłowych i wyrzeczeń. Żywa istota nie może pozostać na stałe ani w przyjemnościach zmysłowych, ani w wyrzeczeniu. Zmiany następują jedna po drugiej, lecz z powodu naszej wiecznej, konstytucjonalnej pozycji, nie możemy być szczęśliwi w żadnym z tych stanów, ani w przyjemnościach zmysłowych, ani w wyrzeczeniu. Przyjemność zmysłowa nie trwa długo, i dlatego jest nazywana capala-sukha, czyli ulotnym, krótkotrwałym szczęściem. Np. zwykły, obarczony rodziną człowiek, który pracuje ciężko dzień i noc, i któremu udaje się zapewnić komfort członkom swej rodziny, z pewnością czerpie z tego jakąś przyjemność, lecz całe jego materialne szczęście wygasa, skoro tylko jego życie dobiega końca. Dla ateistów reprezentantem Boga jest śmierć. Bhakta realizuje obecność Boga poprzez służbę oddania, podczas gdy ateista doświadcza Boga w postaci śmierci. Wraz ze śmiercią kończy się wszystko, i wtedy zmuszeni jesteśmy rozpocząć nowy rozdział życia, w nowej sytuacji, lepszej lub gorszej niż poprzednia. Rezultaty naszego działania-czy to na platformie politycznej, społecznej, narodowej czy międzynarodowej-skończą się wraz z końcem naszego życia. Stanie się tak bez wątpienia.

   Jednakże bhakti-rasa - smak, którym rozkoszujemy się w transcendentalnej służbie miłości do Pana, nie kończy się wraz z końcem życia. Jest on kontynuowany nieprzerwanie i dlatego nazywany jest on amrta, czyli nieśmiertelnym, wiecznie istniejącym. Potwierdzają to wszystkie pisma wedyjskie. Bhagavad-gita mówi, że nawet niewielki postęp w bhakti-rasa może uratować bhaktę od największego niebezpieczeństwa, którym jest utrata ludzkiej formy życia. Wszystkie rasy czerpane z naszych uczuć w życiu społecznym czy rodzinnym, z altruizmu, filantropii, nacjonalizmu, itd., nie gwarantują nam następnego życia w ludzkim ciele. Nasze następne życie przygotowujemy poprzez nasze czyny w życiu obecnym. Żywa istota otrzymuje określony rodzaj ciała jako rezultat swoich działań w ciele obecnym. Działania te rozpatruje wyższy autorytet znany jako daiva, czyli autorytet Boga. Bhagavad-gita wyjaśnia termin daiva jako pierwotną przyczynę wszystkiego, a w Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, że człowiek przyjmuje swoje następne ciało pod nadzorem daiva-netrena, czyli pod nadzorem Boga. Termin daiva powszechnie rozumiany jest jako przeznaczenie. Pod nadzorem daiva otrzymujemy ciało wybrane spośród 8 400 000 różnych form. Rodzaj ciała nie zależy od naszego wyboru, lecz od naszego przeznaczenia. Jeśli obecnie nasze ciało zaangażowane jest w działanie w świadomości Krsny, wtedy w następnym życiu mamy zagwarantowane przynajmniej ciało ludzkie. Ludzka istota zaangażowana w świadomość Krsny, nawet jeśli nie dokończy procesu bhakti-yogi, rodzi się w swym przyszłym życiu w wyższych grupach społeczeństwa ludzkiego, tak że może ona automatycznie uczynić dalszy postęp w świadomości Krsny. Dlatego też wszelkie bona fide działanie w świadomości Krsny jest amrta, czyli trwałe. Jest to tematem Nektaru oddania.

   To wieczne zaangażowanie w bhakti-rasa może zostać zrozumiane przez poważnego studenta Nektaru oddania. Przyjęcie bhakti-rasa, czyli świadomości Krsny, natychmiast doprowadzi nas do pomyślnego, wolnego od niepokojów życia, i pobłogosławi nas transcendentalną egzystencją, minimalizując w ten sposób wartość wyzwolenia. Sama bhakti-rasa wystarcza, aby osiągnąć wyzwolenie, ponieważ przyciąga ona uwagę Najwyższego Pana, Krsny. Na ogół początkujący bhaktowie pragną zobaczyć Krsnę. Ale nie możemy Go zobaczyć naszymi obecnymi, tępymi zmysłami materialnymi. Proces służby oddania-tak jak to poleca Nektar oddania - stopniowo wzniesie nas z materialnych warunków życia na poziom duchowy, gdzie bhaktowie oczyszczeni zostają z wszelkich desygnatów. Wówczas zmysły, będące stale w kontakcie z bhakti-rasą, oczyszczają się. Kiedy oczyszczone zmysły zostają zajęte służeniem Panu, osiąga się życie w bhakti-rasa i można nieustannie rozkoszować się każdym działaniem wykonywanym dla satysfakcji Krsny w tym transcendentalnym stanie życia. Kiedy ktoś jest w ten sposób zaangażowany w służbę oddania, wszystkie rodzaje ras, czyli wszystkie rodzaje smaków ekstazy duchowej, przechodzą w wieczność. Początkowo jesteśmy kształceni zgodnie z zasadami regulującymi pod kierownictwem acaryi, czyli mistrza duchowego, i stopniowo, kiedy osiągamy wyższy etap rozwoju, służba oddania staje się automatyczną i spontaniczną chęcią służenia Krsnie. Istnieje dwanaście rodzajów ras, które zostaną wyjaśnione w tej książce, i poprzez odnowienie naszego związku z Krsną w pięciu podstawowych rasach możemy żyć wiecznie, w pełnej wiedzy i ekstatycznym szczęściu.

   Podstawową zasadą życia jest to, że posiadamy ogólną skłonność darzenia kogoś miłością. Nikt nie może żyć bez kochania kogoś drugiego. Ta skłonność obecna jest w każdej żywej istocie. Nawet zwierzę takie jak tygrys posiada tę skłonność do miłości, przynajmniej w uśpionej formie, i skłonność ta jest oczywiście obecna także u istot ludzkich. Problem jednak w tym, że nie wiemy do kogo skierować naszą miłość, tak aby każdy mógł być szczęśliwy. W chwili obecnej społeczeństwo ludzkie uczy nas kochać kraj, rodzinę albo siebie samego, ale nie daje nam wskazówek, do kogo skierować naszą miłość, tak, aby każdy był szczęśliwy. Tym, czego nam brakuje, jest Krsna, i właśnie Nektar oddania uczy nas jak obudzić w nas naszą oryginalną miłość do Krsny i jak osiągnąć pozycję, w której będziemy mogli cieszyć się naszym szczęśliwym życiem.

   Początkowo dziecko kocha swoich rodziców, potem swoich braci i siostry, a kiedy dorasta, zaczyna kochać całą rodzinę, społeczeństwo, kraj, naród, czy nawet całą ludzkość. Ale ta skłonność do miłości nie jest w pełni zaspokojona, nawet jeśli kochamy całą ludzkość, i tak długo pozostanie ona niezaspokojona, aż zrozumiemy, kto jest najwyższym obiektem miłości. Nasza potrzeba miłości może być w pełni zaspokojona tylko wtedy, kiedy jej obiektem jest Krsna. Ten temat stanowi treść Nektaru oddania, który uczy nas jak kochać Boga w pięciu różnych transcendentalnych smakach.

   Nasza skłonność do miłości rozprzestrzenia się tak, jak rozprzestrzenia się wibracja światła czy powietrza, lecz nie wiemy, gdzie się ona kończy. Nektar oddania uczy nas doskonałej miłości do każdej żywej istoty, poprzez łatwą metodę kochania Krsny. Ponieważ nie znamy tej właściwej metody, nie udało nam się dotychczas stworzyć życia w pokoju i harmonii w społeczeństwie ludzkim, nawet poprzez tak wielkie wysiłki, jakie czyni ONZ. Metoda ta jest bardzo prosta, lecz należy ją spokojnie i trzeźwo rozważyć. Nektar oddania uczy nas wszystkich, w jaki sposób spełniać ten prosty i naturalny proces miłości do Krsny, Najwyższej Osoby Boga. Jeśli nauczymy się kochać Krsnę, to natychmiast bez trudu pokochamy jednocześnie wszystkie inne żywe istoty. Jest to jak podlewanie korzenia drzewa lub dostarczanie pokarmu do żołądka. Metoda podlewania korzenia, czy też dostarczania pożywienia do żołądka jest naukowo uniwersalna i praktyczna, tak jak doświadczył tego każdy z nas. Każdy dobrze wie, że .kiedy coś jemy, czyli, innymi słowy, dostarczamy pożywienia żołądkowi, to energia uzyskana przez takie działanie natychmiast rozchodzi się po całym ciele. Podobnie, kiedy podlewamy korzeń, wtedy energia wytworzona w ten sposób natychmiast rozchodzi się po całym, nawet największym drzewie. Nie jest możliwe podlewanie każdej części drzewa z osobna, tak samo jak nie jest możliwe karmienie każdej części ciała oddzielnie. Nektar oddania uczy nas, jak przekręcić ten jeden kontakt, który natychmiast rozjaśnia wszystko i wszędzie. Ktoś, kto nie zna tej metody, mija się z sensem życia.

   Jeśli chodzi o potrzeby materialne, to ludzka cywilizacja w chwili obecnej jest bardzo pochłonięta zapewnianiem sobie wygód życia, lecz pomimo tego nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ zatracamy w tym wszystkim istotę rzeczy. Same materialne osiągnięcia nie wystarczają, aby uczynić nas szczęśliwymi. Apeluję więc do zagubionych ludzi, aby zapoznali się ze sztuką służby oddania, tak jak to poleca Nektar oddania, bowiem jestem pewien, że ogień egzystencji materialnej płonący w ich sercach zostanie natychmiast ugaszony. Ostateczną przyczyną naszego niezadowolenia jest niezaspokojenie naszej uśpionej skłonności do miłości, pomimo tak wielkiego postępu na materialnej ścieżce życia. Nektar oddania daje nam praktyczne wskazówki, jak możemy żyć w tym materialnym świecie zaangażowani doskonale w służbę oddania, i jak możemy w ten sposób spełnić wszelkie nasze pragnienia, zarówno w tym życiu, jak i następnym. Nie prezentujemy Nektaru oddania po to, aby potępić wszystkie ścieżki materialistycznego życia, lecz aby dać informację ludziom religii, filozofom i ogółowi ludzkości, jak kochać Krsnę. Można żyć bez materialnych klęsk, ale jednocześnie należy nauczyć się sztuki miłości do Krsny. W chwili obecnej wymyślamy wiele dróg zaspokojenia naszej skłonności do miłości, ale w rzeczywistości pomijamy istotę rzeczy: Krsnę. Podlewamy wszystkie części drzewa, lecz zapominamy o jego korzeniu. Wszelkimi sposobami próbujemy utrzymać nasze ciało w sprawności, ale nie chcemy dostarczyć pokarmu naszemu żołądkowi. Zapomnienie o Krsnie oznacza zapomnienie o nas samych. Prawdziwa samorealizacja i realizacja Krsny idą w parze. Na przykład, kiedy rano widzimy siebie, to oznacza to, że widzimy także wschód słońca, gdyż bez światła słonecznego nikt nie może zobaczyć nawet siebie. Analogicznie, dopóki ktoś nie zrealizował Krsny, dopóty nie ma kwestii samorealizacji.

   Nektar oddania jest w szczególności przeznaczony dla osób zaangażowanych obecnie w świadomość Krsny. Pragnę złożyć szczere podziękowania moim wszystkim przyjaciołom i uczniom, którzy pomagają mi nauczać świadomości Krsny poza Indiami. Pozwolę sobie także wyrazić uznanie i złożyć podziękowania mojemu ukochanemu uczniowi, Śriman Jayanandzie brahmacari. Podziękowania należą się również kierownictwu ISKCON Press, które włożyło tyle troski w opublikowanie tej wielkiej literatury. Hare Krsna.

 

A.C. Bhaktivedanta Swami

13 kwiecień, 1970