Rozdział 25

Bhaktowie Krsny

 

   Bhaktą Krsny jest nazywana osoba, która jest zawsze pogrążona w świadomości Krsny. Śrila Rupa Gosvami mówi, że wszystkie transcendentalne cechy, które zostały przedyskutowane uprzednio, również występują u bhaktów Krsny. Bhaktowie mogą być podzieleni na dwie grupy. tych, którzy kultywują służbę oddania, po to, by wejść do królestwa transcendentalnego, i tych, którzy już osiągnęli doskonały etap służby oddania.

   Osoba, która osiągnęła stan atrakcji do Krsny i która nie uwolniła się z materialnego impasu, ale która osiągnęła kwalifikacje, by wejść do królestwa Boga, jest nazywana sadhaka. Sadhaka oznacza tego, kto kultywuje oddanie w świadomości Krsny. Opis takiego bhakty znajdujemy w Jedenastym Canto, szóstym rozdziale, 46 wersecie Śrimad-Bhagavatam. Jest tam powiedziane, że na platformie kultywowania służby oddania jest usytuowana osoba, która ma niezachwianą wiarę i miłość dla Osoby Boga, która jest w przyjaźni z bhaktami Kliny, która jest bardzo miłosierna dla osób będących w ignorancji, wznosząc ich do poziomu służby oddania, i która nie jest zainteresowana abhaktami.

   Kiedy ktoś roni łzy słuchając o rozrywkach Pana, to należy rozumieć to tak, że przez takie łzy zostanie ugaszony płonący ogień materialnej egzystencji. Kiedy u bhakty występuje drżenie ciała i jeżenie się włosów, należy rozumieć, że jest on bliski osiągnięcia doskonałości. Przykładem sadhaki kultywującego służbę oddania jest Bilvamangala Thakura.

   Kiedy bhakta nigdy nie jest zmęczony pełnieniem służby oddania i jest zawsze zaangażowany w czynności w świadomości Krsny, bezustannie rozkoszując się transcendentalnym smakiem pochodzącym ze związku z Krsną, to jest on nazywany doskonałym. Ten doskonały stan można osiągnąć dwoma sposobami: albo poprzez stopniowy proces służby oddania, albo też dzięki bezprzyczynowej łasce Krsny, nawet jeśli nie spełniało się wszystkich szczegółów procesu służby oddania.

   W Trzecim Canto, piętnastym rozdziale, 25 wersecie Śrimad-Bhagavatam znajduje się następujące wspaniałe zdanie opisujące bhaktę, który osiągnął doskonałość przez regularne pełnienie służby oddania: Osoba, która jest wolna od fałszywego egotyzmu materialnej egzystencji, czy jest zaawansowanym mistykiem, jest zdolna do wejścia do królestwa Boga, znanego jako Vaikuntha. Taki mistyk staje się tak radosny poprzez bezustanne pełnienie regulujących zasad służby oddania, że w ten sposób osiąga szczególną łaskę Najwyższego Pana. Do takiego bhakty nie śmie się zbliżyć Yamaraja, potężny nadzorca śmierci. Więc możemy sobie wyobrazić moc zaawansowanej służby oddania, szczególnie kiedy bhaktowie siedzą razem i rozprawiają o rozrywkach Najwyższej Osoby Boga. Bhaktowie ci wyrażają swoje uczucia w taki sposób, że ich serca automatycznie topnieją z ekstazy, a w ich ciałach manifestują się różne transcendentalne symptomy. Każdy, kto pragnie zaawansowania w służbie oddania, musi podążać śladami takich bhaktów.

   Prahlada Maharaja powiedział, że nikt nie może osiągnąć doskonałego stanu służby oddania bez skłaniania się przed wzniosłymi bhaktami. Uczeni mędrcy, tacy jak Markandeya Rsi, osiągnęli doskonałość służby oddania jedynie przez spełnianie takich regulujących zasad służby.

   Osiągnięcie doskonałości w służbie oddania jedynie dzięki bezprzyczynowej łasce Pana zostało wytłumaczone w Śrimad-Bhagavatam w związku z yajną, czyli ofiarą, spełnianą przez braminów i ich żony. Kiedy żony braminów otrzymały łaskę Pana Krsny, i natychmiast osiągnęły ekstazę miłości do Boga, ich mężowie powiedzieli, "Jakież to zdumiewające, że chociaż te kobiety nie podjęły żadnego procesu reformacyjnego, takiego jak przyjęcie świętych nici, nie mieszkały w zakonie mistrza duchowego, nie przestrzegały ścisłych zasad celibatu, nie praktykowały żadnych wyrzeczeń, nie oddawały się rozważaniom filozoficznym na temat przestrzegania rytualistycznych ceremonii, mimo to osiągnęły łaskę Krsny, której pragną nawet wielcy mistycy! Jak zadziwiające jest to, że te kobiety osiągnęły taką doskonałość, podczas gdy my, chociaż jesteśmy braminami i mamy za sobą wszelkie czynności reformacyjne, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego zaawansowanego stanu!"

   Podobne zdanie zostało wypowiedziane przez Naradę, kiedy zwrócił się on do Śukadevy Gosvamiego: "Mój drogi Śukadevo Gosvami, nigdy nie zadałeś sobie trudu, aby żyć pod opieką mistrza duchowego, a mimo to osiągnąłeś tak wysoki poziom transcendentalnej wiedzy. Nigdy nie zadałeś sobie trudu, aby praktykować surowe wyrzeczenia, a mimo to, jakże wspaniałą rzeczą jest, iż osiągnąłeś najbardziej doskonały stan miłości do Boga."

Śukadeva Gosvami i żony braminów dokonujących yajny są żywym przykładem bhaktów, którzy osiągnęli doskonały stan służby oddania poprzez łaskę Najwyższej Osoby Boga.

Wieczna doskonałość

   Osoby, które osiągnęły wieczne, pełne szczęścia życie, dokładnie na poziomie Śri Krsny, i które są w stanie przyciągnąć Pana Krsnę przez swoją transcendentalną służbę miłości, są nazywane wiecznie doskonałymi. Fachową nazwą jest nitya-siddha. Są dwie klasy żywych istot mianowicie, nitya-siddha i nitya-baddha. Różnica jest taka, że osoby należące do kategorii nitya-siddha są wiecznie świadome Krsny, nie popadając w zapomnienie, podczas gdy nitya-baddha, czyli dusze wiecznie uwarunkowane, zapominają o swoim związku z Krsną.

   Pozycja nitya-siddhów została wytłumaczona w Padma Puranie w związku z rozmową Najwyższej Osoby Boga i Satyabhamy-devi. Pan mówi do Satyabhamy, "Moja droga Satyabhamo-devi, zstąpiłem na tę ziemską planetę na prośbę Pana Brahmy i innych półbogów. Ci, którzy narodzili się w tej rodzinie Yadu, są Moimi wiecznymi towarzyszami. Moja droga żono, nie powinnaś myśleć, że Moi towarzysze zostają kiedykolwiek oddzieleni ode Mnie. Są oni Moimi osobistymi ekspansjami, i musisz wiedzieć, że wskutek tego są oni prawie tak potężni jak Ja. Dzięki swoim transcendentalnym cechom, są oni bardzo, bardzo Mi drodzy, i Ja jestem bardzo, bardzo drogi im." Każdy, kto rozkoszuje się słuchaniem rozrywek Pana Krsny, kiedy był On obecny na tej Ziemi ze Swoimi towarzyszami, ma być uważany za nitya-siddha, wiecznie doskonałego.

   W Dziesiątym Canto, czternastym rozdziale, 32 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie: "Jak wspaniali są szczęśliwi mieszkańcy Vrndavany, tacy jak Narada i inni pasterze. Najwyższa Osoba Boga, Najwyższy Brahman, w istocie został ich najbliższym przyjacielem"

   Podobne zdanie znajduje się w Dziesiątym Canto, dwudziestym szóstym rozdziale; 10 wersecie Śrimad-Bhagavatam. Kiedy Pan Krsna podniósł wzgórze Govardhana, pasterze, będący pod ochroną Pana, zdumieli się i udali się do Nandy Maharaja, aby go zapytać, "Mój drogi Narado Maharaju, jak to możliwe, że jesteśmy tak mocno przywiązani do Krsny, i że Krsna również darzy nas tak pełnym miłości przywiązaniem? Czyżby to znaczyło, że jest On Duszą Najwyższą każdego?"

   Wszyscy mieszkańcy Vrndavany i Dvaraki - mianowicie, pasterze i członkowie dynastii Yadu - są wiecznie doskonałymi bhaktami Pana. Kiedy Pan zstępuje na tę planetę dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce, to ci bhaktowie również przychodzą tutaj, aby uczestniczyć w Jego rozrywkach. Nie są oni zwykłymi żywymi istotami ani uwarunkowanymi duszami. Są oni osobami zawsze wyzwolonymi, towarzyszami Osoby Boga. I tak jak Pan Krsna zachowuje się jak zwykły człowiek, kiedy zstępuje na tę planetę, tak członkowie dynastii Yadu i rezydenci Vrndavany spełniają czynności podobne czynnościom zwykłych ludzi. Ale nie są oni zwykłymi ludźmi. Są oni wyzwoleni tak samo, jak Sam Pan Krsna.

   W Padma Puranie, w sekcji Uttara-khanda, jest powiedziane, "Tak jak Pan Ramacandra zstąpił razem z Laksmanem (ekspansją Sankarsana) i Bharatą (ekspansją Pradyumny), tak członkowie dynastii Yadu i pasterze Vrndavany również schodzą z Panem, po to, aby przyłączyć się do Jego transcendentalnych rozrywek. Kiedy Najwyższy Pan powraca do Swojej wiecznej siedziby, Jego towarzysze powracają razem z Nim do swoich odpowiednich miejsc. Wskutek tego ci zawsze wyzwoleni Vaisnavowie nie są związani przez materialne prawa narodzin i śmierci.

   Jak Pan Sam oznajmia to w Bhagavad-gicie, Jego narodziny, czyny i dokonania są wszystkie transcendentalne. Podobnie, również transcendentalnymi są narodziny, czynności i dokonania towarzyszy Pana. I tak jak obrazą jest uważanie się za Krsnę, tak też obrazą jest uważanie się za Yaśodę, Nandę czy któregokolwiek z towarzyszy Pana. Powinniśmy zawsze pamiętać, że oni są transcendentalni. Nigdy nie są uwarunkowanymi duszami.

   Jest opisane, że Krsna, wróg Kamsy, ma sześćdziesiąt cztery transcendentalne cechy, a wszystkie wiecznie wyzwolone dusze, które towarzyszą Panu, mają pierwsze pięćdziesiąt pięć z tych cech, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tacy bhaktowie są związani z Najwyższą Osobą Boga w jednym z pięciu transcendentalnych smaków - mianowicie neutralności, służeniu, przyjaźni, rodzicielstwie i miłości małżeńskiej. Te związki z Panem są wieczne, dlatego bhaktowie nitya-siddha nie muszą walczyć o osiągnięcie tego stanu doskonałości poprzez pełnienie regulujących zasad służby oddania. Są oni wiecznie kwalifikowanymi, aby służyć Krsnie.