Rozdział 17

Ekstatyczna miłość

 

   Poprzez proces spełniania uregulowanej służby oddania można rzeczywiście wznieść się na poziom transcendentalny, który jest poza siłami natury materialnej. Wówczas serce takiej osoby rozświetla się niczym słońce. Słońce znajduje się wysoko ponad systemami planetarnymi, i nie ma możliwości, aby zostało zakryte jakimkolwiek rodzajem chmury. Podobnie, kiedy bhakta staje się czysty niczym słońce, z jego czystego serca emanuje ekstatyczna miłość, która jest bardziej chwalebna niż blask słoneczny. Dopiero wówczas przywiązanie do Krsny jest doskonałe. Bhakta spontanicznie pragnie wówczas służyć Panu w ekstatycznej miłości. Na tym etapie bhakta znajduje się na platformie uttama-adhikari, doskonałego oddania. Taki bhakta nie ulega wpływom materialnych uczuć, i jest jedynie zainteresowany służbą dla Radhy i Krsny.

   Dla wyjaśnienia, w poprzednich rozdziałach symptomy służby oddania zostały wytłumaczone razem z instrukcjami, w jaki sposób można pełnić służbę oddania naszymi obecnymi zmysłami i stopniowo wznieść się do platformy ekstazy w spontanicznej miłości. Przedyskutowane zostały dwa rodzaje służby oddania-mianowicie, służba oddania poprzez zasady regulujące, i poprzez spontaniczną miłość. Na etapie służby oddania według zasad regulujących są dwa działy - mianowicie wykonawczy i skutkowy. Ta skutkowa część służby oddania jest nazywana bhava, czyli ekstazą. W związku z tym pozostaje pewne zdanie w tantrach, które mówi, że ekstaza jest pierwszym symptomem czystej miłości do Osoby Boga, i dla tego stanu właściwe jest ronienie łez i drżenie ciała. Symptomy te nie są manifestowane zawsze, ale sporadycznie. Kiedy Król Ambarisa znalazł się w obliczu trudności z powodu Durvasy, zaczął myśleć o lotosowych stopach Pana, i wskutek tego w jego ciele nastąpiły pewne zmiany, a z jego oczu zaczęły płynąć łzy. Symptomy te są czynnościami ekstazy. Są one widoczne w drżeniu ciała i ronieniu łez. Po zewnętrznym pojawieniu się tych symptomów ekstazy, pozostają one w umyśle, i kontynuacja tej ekstazy jest nazywana samadhi. Ten stan staje się przyczyną przyszłej wymiany miłości z Krsną.

   Wzniesienie się do tego stanu ekstazy jest możliwe na dwa sposoby. Mianowicie: albo przez bezustanne obcowanie z czystymi bhaktami, albo dzięki specjalnej łasce Krsny czy łasce Jego czystego bhakty. Do tego ekstatycznego etapu życia na ogół można się wznieść poprzez obcowanie z czystymi bhaktami, podczas gdy wzniesienie się do tego stanu poprzez szczególną łaskę Krsny czy Jego bhakty jest czymś bardzo rzadkim. Oznacza to, że służbę oddania należy zdecydowanie pełnić w towarzystwie bhaktów, a to będzie gwarancją osiągnięcia tej ekstatycznej pozycji. W szczególnych przypadkach, oczywiście, można otrzymać szczególną łaskę Krsny, i chociaż powinniśmy zawsze pragnąć tego, to jednak nie powinniśmy siedzieć bezczynnie oczekując takiej łaski. Musimy wypełniać nasze regularne obowiązki. To jest tak, jak czasami osoba, która nigdy nie uczęszczała do szkoły ani na uniwersytet, może być uznana za wielkiego uczonego, albo może otrzymać honorowy stopień naukowy z jakiegoś uniwersytetu. Ale nie oznacza to, że należy unikać szkoły i oczekiwać, że automatycznie przydzielony nam będzie jakiś honorowy stopień naukowy z jakiegoś uniwersytetu. Podobnie, należy z pełnym oddaniem wypełniać regulujące zasady służby oddania i jednocześnie mieć nadzieję na łaskę Krsny czy na łaskę Jego bhakty.

   Przykład wzniesienia się do stanu czystej miłości poprzez pełnienie regulujących zasad służby oddania może być zaobserwowany w historii życia Narady, która została opisana Vyasadevie w Śrimad-Bhagavatam . Narada opowiada tam o swoim poprzednim życiu, o tym, w jaki sposób wzniósł się do etapu ekstatycznej miłości. Był on zaangażowany w służbę dla wielkich bhaktów, i zwykł słuchać ich rozmów i pieśni. Ponieważ miał okazję słuchać rozmów i pieśni o rozrywkach Krsny z ust czystych bhaktów, został przyciągnięty do nich z głębi swego serca. Ponieważ tak chętnie słuchał tych tematów, stopniowo rozwinął w sobie ekstatyczną miłość do Krsny. Ekstatyczna miłość poprzedza czystą miłość, ponieważ w następnym wersecie Narada stwierdza, że miłość do Boga rozwinął poprzez stopniowy proces słuchania od wielkich mędrców. W związku z tym Narada mówi, w Pierwszym Canto, piątym rozdziale, 28 wersecie Śrimad-Bhagavatam, "Najpierw spędzałem swoje dni w towarzystwie tych wielkich mędrców podczas jesiennego sezonu deszczowego. Każdego ranka i wieczoru słuchałem jak śpiewali i intonowali mantrę Hare Krsna, i w ten sposób moje serce zostało stopniowo oczyszczone. Kiedy słuchałem ich z wielką uwagą, uwolniłem się spod wpływu sił materialnej ignorancji i pasji, i utwierdziłem się w służbie oddania dla Pana."

   Są to praktyczne przykłady na to, w jaki sposób można rozwinąć stan ekstatycznej miłości jedynie przez obcowanie z czystymi bhaktami. Dlatego jest to bardzo istotne, aby bezustannie obcować z czystymi bhaktami, którzy intonują mantrę Hare Krsna rano i wieczorem. W ten sposób otrzyma się szansę oczyszczenia serca i rozwinięcia ekstatycznej, czystej miłości do Krsny.

   To zdanie jest również potwierdzone w Trzecim Canto, dwudziestym piątym rozdziale, 25 wersecie Śrimad-Bhagavatam, gdzie Pan Kapila mówi, "Moja droga matko, kiedy ktoś rzeczywiście obcuje z czystymi bhaktami, wówczas może doświadczyć wzniosłej mocy Mojej służby oddania." Innymi słowy, kiedy przemawia czysty bhakta, jego słowa działają na serca słuchaczy. Na czym polega sekret słuchania i intonowania? Profesjonalny mówca nie jest w stanie wywołać transcendentalnej ekstazy w sercach słuchaczy. Kiedy jednakże przemawia osoba zrealizowana, która jest zaangażowana w służbę dla Pana, wówczas posiada ona moc, aby zaszczepić życie duchowe w słuchaczy. Dlatego należy szukać towarzystwa takich czystych, niezachwianych bhaktów. Poprzez takie towarzystwo i służbę początkujący bhakta może z pewnością rozwinąć przywiązanie, miłość i oddanie dla Najwyższej Osoby Boga.

   W Padma Puranie znajduje się historia pewnej wielbicielki neofitki, która, aby wznieść się na platformę ekstazy, tańczyła całą noc, by w ten sposób przywołać łaskę Pana.

Czasami jednakże zdarza się, że ktoś nagle rozwija oddanie do Krsny, bez przechodzenia przez jakikolwiek proces służby oddania. Taki nagły rozwój postawy oddania w kimś należy rozumieć jako szczególną łaskę Krsny lub Jego bhakty. Ten pozornie przypadkowy rozwój ekstatycznych uczuć dzięki bezprzyczynowej łasce Krsny może zostać podzielony na trzy grupy: po prostu przez mowę, po prostu przez spojrzenie i po prostu przez dobre życzenia.

   W Naradiya Puranie znajduje się zdanie o rozwoju miłości ekstatycznej po prostu przez mowę. Pan Krsna mówi do Narady, "O najlepszy z braminów, pragnę, abyś rozwinął czystą służbę oddania dla Mnie, która jest pełna transcendentalnego szczęścia i wszelkiej pomyślności."

   W Skanda Puranie znajduje się zdanie o rozwoju ekstatycznej miłości do Krsny jedynie poprzez spojrzenie. Jest tam powiedziane, "Kiedy mieszkańcy prowincji Jangala ujrzeli Osobę Boga, Krsnę, przepełnili się taką miłością, że nie mogli oderwać od Niego oczu."

Jeśli chodzi o szczere życzenia, to w Śuka-samhicie znajduje się wypowiedź Narady do Śrila Vyasadevy, "Posiadasz syna, który jest największym bhaktą Osoby Boga, i mogę zaobserwować, że bez przestrzegania regulujących zasad służby oddania już wykazuje on wiele symptomów, które osiąga się poprzez pełnienie służby oddania przez wiele, wiele żywotów."

   Jeśli chodzi o ekstatyczną miłość do Krsny, w Siódmym Canto, czwartym rozdziale, 36 wersecie Śrimad-Bhagavatam, znajduje się zdanie, w którym Narada zwraca się do Króla Yudhisthiry, "Mój drogi Królu, bardzo trudno jest opisać charakter Prahlady. Rozwinął on naturalną atrakcję do Krsny, i bez względu na to, co bym nie starał się powiedzieć o jego charakterze, będzie to jedynie układ słów. Jego rzeczywistego charakteru nie można opisać." Oznacza to, że Narada sam przyznał, że Prahlada rozwinął naturalną ekstatyczną miłość do Krsny dzięki łasce Pana.

   Ta naturalna atrakcja do Krsny u Prahlady została rozwinięta jedynie dzięki łasce Narady. Kiedy Prahlada Maharaja przebywał w łonie swojej matki, powodowany współczuciem Narada pouczył tę kobietę o nauce służby oddania, i jednocześnie pragnął, aby dziecko znajdujące się w łonie matki również mogło skorzystać z tych instrukcji. Ponieważ Narada, autoryzowany bhakta i wielki towarzysz Osoby Boga, pragnął pomyślności dla Prahlady Maharaja, dziecko rozwinęło wszelkie cechy charakteryzujące wielkiego bhaktę. To nazywane jest naturalną atrakcją. Wzbudzana jest ona poprzez specjalną łaskę Osoby Boga albo przez szczególną łaskę wielkiego bhakty, takiego jak Narada.

   W Skanda Puranie znajduje się zdanie, gdzie Parvata Muni mówi Naradzie, "Mój drogi Narado, jesteś tak wielki i pełen chwały pomiędzy wszystkimi świętymi osobami, że jedynie dzięki twoim dobrym pragnieniom nisko urodzony myśliwy również został wielkim, wzniosłym bhaktą Pana Krsny."

   Ta ekstatyczna miłość do Krsny może zostać podzielona na pięć działów, które Śrila Rupa Gosvami opisze później.