NATURA MʯCZYZN I KOBIET

POCHODZENIE MʯCZYZNY I KOBIETY

Na wiecie zawsze istniay dwa rodzaje ywych istot: mskie i eskie. Nie tylko w ludzkim spoeczestwie, ale prawie we wszystkich gatunkach ycie odbywa si w parach. Uwany obserwator dostrzega rwnie wyrany podzia w parze: na sabszego i silniejszego, pikniejszego i brzydszego, dominujcego i podajcego.

Skd pochodzi mska i eska natura? Gdzie moemy doszuka si ich pocztku? Wspczesne teorie na temat ycia oscyluj wok tezy, e caa skomplikowana rzeczywisto powstaa bez udziau stwrcy z kombinacji martwych elementw, ktre w pewnych warunkach poczyy si ze sob tworzc pierwsz par. Ale dlaczego par? Czy nie lepiej byoby, gdyby bezmylna materia wpada na prostszy sposb stworzenia ycia?

Biblia posuwa si dalej. Mwi, e pierwsza para: Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga, pierwsz yw istot. Nie s wic jedynie zlepkiem protonw i neutronw, lecz pochodz z ducha. Nie odpowiada to jednak na pytanie, dlaczego Bg mia ide stworzenia obu pci.

Wedy obszernie tumacz proces stworzenia oraz psychologiczne rnice midzy mczyzn i kobiet. Chciabym teraz wprowadzi dwa terminy: purusza i prakriti. Pierwszy odnosi si do mskiej dominujcej natury pana, wadcy i odbiorcy przyjemnoci; drugi do kobiecej natury, ktra jest przedmiotem przyjemnoci, energi podporzdkowan i pochodzc od puruszy. Bg jest purusz, nazywanym sarwa karana karanam, czyli tym, od ktrego wszystko pochodzi. Jego stworzenie stanowi prakriti, energi suc i sprawiajc Mu przyjemno.

Najwyszy purusza, czyli Bg, ma rozliczne energie, ktre dla uatwienia dzielimy na trzy kategorie. Moc wewntrzna, na ktr czas nie ma wpywu i opisywana jest jako sat cit ananda wieczna, pena wiedzy i szczcia tworzy wiat duchowy. Moc zewntrzna przejawia materialny wiat zoony z elementw ziemi, wody, ognia, powietrza, przestrzeni oraz czasu. Trzecia to energia graniczna, czyli duchowe istoty, ktrych przeznaczeniem i jedynym szczciem jest suenie najwyszemu puruszy w rnych miosnych zwizkach, zwanych rasami.

Jako e w pewnym sensie nie ma rnicy midzy energi a jej rdem, mona powiedzie, e Bg czy w sobie pierwiastek mski i eski, a w swej energii wewntrznej cieszy si wymian mioci z podporzdkowanymi i dlatego szczliwymi ywymi istotami.

Nie mona wymusi mioci i chci suenia, zatem kada indywidualna istota posiada niezaleno, woln wol i moliwo podjcia decyzji, czy chce dziaa jako prakriti i sprawia przyjemno Bogu, co czyni j szczliw (jak rk zadowala dostarczanie poywienia odkowi), czy chce sprbowa sama zosta Bogiem.

Niektre czstki Boga decyduj si na ten krok: chc by w centrum dziaania, by panem i odbiorc szczcia, chc by purusz, nie mam zamiaru suy, lecz zakosztowa odrobiny niezalenoci. Dla nich istnieje wiat materialny, w ktrym kady myli, e znajduje si w centrum i ostatecznie panuje nad materialn natur. Tu duchowa istota otrzymuje materialne ciao jak kierowca wsiadajcy do samochodu. W ten sposb wdruje z ciaa do ciaa prbujc y niezalenie od Boga. Bg, najwyszy mczyzna, cieszy si swymi podporzdkowanymi energiami. Ja te chc to robi myli ywa istota. Aby cay obraz by zbliony do wiata duchowego niektre ciaa s mskie, dominujce, a inne eskie, podporzdkowane. Sytuacja jest wic nieco skomplikowana z natury jestemy prakriti, czyli energi esk, a przychodzc do tego wiata prbujemy dziaa jak purusza, czyli odbiorca szczcia i czynnik dominujcy. Na dodatek niektrzy z nas maj ciao natury puruszy, a niektrzy prakriti, czyli mczyzny lub kobiety.

Ostatecznie celem ludzkiego ycia jest wydosta si ze zudzenia materialnego wiata i powrci do oryginalnej szczliwej pozycji sugi Boga. Znajc jednak sw uwarunkowan pozycj i materialn natur, moemy zrobi z niej doskonay uytek. Pisma wite Indii szczegowo opisuj, jak powinien dziaa mczyzna i jakie s jego obowizki oraz jak powinna dziaa kobieta i co do niej naley.

Osoby majce duchow wizj rzeczywistoci postrzegaj cae maestwo jako teatr, w ktrym kady ma do odegrania jak rol. Jestemy duchowymi istotami tej samej natury, lecz mamy rne ciaa, a wic i rne role do spenienia. Zagramy je dobrze wsplnie pomagajc sobie osign pene zrozumienie, e materialne plany i dziaania nie dadz nam rzeczywistej satysfakcji. To, co naprawd jest istotne to wymiana uczu midzy duszami i ich szczeglny zwizek z Bogiem.

MZG LUDZKI A PE

Mzg czowieka skada si z dwch pkul: lewej i prawej. Upraszczajc ca spraw mona stwierdzi, e pierwsza odpowiedzialna jest za liczb, kolejno, analiz. Podchodzenie do sprawy z chodn gow oznacza dziaanie lewej pkuli. To dziki niej tworzymy racjonalne plany i sukcesywnie dymy do ich wypeniania, jestemy w stanie dziaa w chodny, filozoficzny sposb. Druga pkula odpowiada za kolory, estetyk, emocje i uczucia. Sprawia, e wpadamy w eufori lub zaamanie nerwowe. Dziki niej rozumiemy potrzeby i odczucia innych, kierujemy si intuicj.

Wspczesna nauka odkrya, e te pkule dziaaj zupenie inaczej u obu pci. Powoduje to znaczne rnice w podejciu do wiata oraz okrela rne mocne i sabe strony charakteru.

Dla dalszych rozwaa istotne bdzie poznanie definicji inteligencji wedug Wed, ktre wyrniaj jej trzy kategorie:

1.    zdolno zapamitywania i odtwarzania z pamici faktw, liczb czy zdarze;

2.    mdro czy wiedza, dziki niej jestemy w stanie uy zdobyte informacje i we waciwy sposb je analizowa;

3.    umiejtno rozrniania midzy dobrem i zem.

Trzeci rodzaj inteligencji, uwaany za najwaniejszy, dzieli si na nastpujce dwie kategorie:

a/ rozrnianie w sferze materialnej: co jest lepsze dla mego rozwoju ekonomicznego, kto jest moim wrogiem, a kto przyjacielem, itp.

b/ rozrnianie, co jest duchem a co materi; jakie dziaania s korzystne z duchowego punktu widzenia, a jakie niekorzystne.

Teraz wrmy do naszych pkul i ich dziaania.

Ot dla mskiego mzgu naturalnym jest, e pracuje tylko jedn poow. Nigdy obie pkule nie dziaaj jednoczenie. Dziki temu, gdy funkcjonuje lewa pkula, mczyzna moe myle analitycznie, chodno, bez emocji, dostrzega co jest dobre a co ze i w jednej chwili podj decyzj kierujc si we waciw stron. Gdy za zaczyna dziaa prawa pkula staje si zupenie bezradny i sentymentalny. Nie analizuje, nie myli racjonalnie. Potrafi cakowicie si zapomnie i powici dla rodziny, kraju, narodu czy ludzkoci dziaajc zupenie bez gowy.

W przypadku kobiecego mzgu nie ma chwili, eby ktra z pkul nie funkcjonowaa. Dziaaj zawsze obie. Dziki temu kobiety mog analizowa ca sytuacj oraz rozumie odczucia i emocje innych. Daje to im wielk si i zaradno w dziaaniach spoecznych, np. wiedz dokadnie jak ustawi st na przyjcie, rozoy zastaw, by wygldaa estetycznie i w odpowiednich odlegociach, a jednoczenie bior pod uwag, kogo z kim posadzi, kto kogo lubi, czyli pamitaj o caej sferze uczu. W takich sytuacjach najczciej mczyzna jest cakiem bezradny. Jeli dostaje pod opiek dziecko, wszystko jest dobrze dopki ono si umiecha, gdy zacznie paka, mczyzna oznajmia: O, twoje dziecko pacze i wrcza je onie prawa pkula wszczyna panik, e dziecko jest nieszczliwe, ale lewa nie podpowiada adnego rozwizania. Kiedy za funkcjonuje lewa, mczyzna nie potrafi odnie si do uczu i zrozumie, jakie dziecko ma potrzeby, czego chce, gdy grymasi i pacze. Z tego powodu kobiety znacznie przewyszaj mczyzn na polu domowym oraz w relacjach spoecznych. Jednak dziaanie ich mzgu oznacza inne saboci. Ciko im podj decyzj z chodn gow, analitycznie. Zawsze dziaa druga pkula, uczuciowa, podpowiadajca: Spjrz, nie moesz zrobi mu przykroci, bdzie si czu zawiedziony.

Z tego powodu pisma wite Indii opisuj czasem kobiet jako mniej inteligentn od mczyzny. Nie odnosi si to do rnic w moliwoci pamitania informacji ani rnic w posiadaniu mdroci czy nawet umiejtnoci rozrniania. Na tych polach kobiety dorwnuj, a czsto przewyszaj mczyzn. W innych miejscach Wedy oznajmiaj, e kobieta jest lepsz poow mczyzny i jego inteligencj, gdy z materialnego punktu widzenia zna czsto lepiej stan rzeczy ni on. Mniejsza inteligencja nie odnosi si rwnie do niemonoci odrnienia ducha od materii, lecz do problemu z podjciem stanowczej decyzji. Kobieta jest zbyt delikatna, by kogo urazi i zawsze bierze pod uwag czyje uczucia. Mski mzg potrafi w jednej chwili okreli: To jest cieka duchowa, a to iluzja i zwrci si we waciwym kierunku, kobiecy za myli: To jest dobre, a to jest ze, powinnam wic zrobi tak, ale... Dlatego Wedy radz, by kobieta zawsze znajdowaa si pod opiek mczyzny, ktry ma pomaga jej podejmowa waciwe dziaanie, wytycza plan i jasno okrela zasady. ona natomiast pomaga mowi, gdy jego lewa pkula przestaje funkcjonowa. W takich sytuacjach mczyzna jest bezradny, miotany si swych zmysw i uczu zaczyna robi gupoty. Kobieta, dziki dziaaniu prawej pkuli, moe go zrozumie, a jednoczenie dziki dziaaniu lewej moe pomc mu przenie si na obszar pkuli analitycznej i racjonalnej.

Najwikszym minusem w funkcjonowaniu mskiego mzgu jest popadanie w skrajnoci. Wielka determinacja i wyrzeczenie moe natychmiast przemieni si w cakowity sentymentalizm i dziaanie bez przewidywania jego skutkw. Mczyzna jest bardzo saby w sferze zadowalania zmysw, a silny na polu wyrzecze i filozofii. Natomiast kobieta idealnie sprawdza si w funkcjach spoecznych, lecz trudniej jej podejmowa stanowcze decyzje i zdecydowane dziaanie, szczeglnie gdy oznacza zerwanie z przywizaniami.

Znajc obie natury i pomagajc sobie nawzajem mona stworzy wspaniay zwizek. W nastpnych rozdziaach opiszemy wicej takich rnic, ktre pomaga nam lepiej si zrozumie.

CO ZNACZY KOBIECA NATURA?

Pe pikna charakteryzuje si wieloma cechami, ktre fascynuj mczyzn. Te cechy i sposoby zachowania sprawiaj, e kobiety osigaj swe cele i kontroluj cay wiat. Kobieca natura to prawdziwa sia pa.

Skromna, wstydliwa, cicha, bezbronna, czysta i zdolna do codziennej rutynowej pracy w domu to co co wydaje si niemoliwym i heroicznym dla mczyzny.

Z natury kobieta lubi opiekowa si domem, rodzin i dziemi. Ju od dziecistwa aspiruje, by stworzy ciep rodzinn atmosfer, mie czuego ma i wspaniae dzieci. Kobieca natura to drobiazgowo, pedanteria i estetyka. Prawdziwa kobieta nie wytrzyma w brudnym nie posprztanym domu jak osoba przywizana do wiejskiego spokoju le si czuje na przystanku autobusowym w zatoczonym miecie. W jej naturze ley opiekowanie si cielesnym komfortem innych. Jest szczliwa, gdy gociom smakuje obiad i paczem przyjmuje wszelkie formy przemocy i niesprawiedliwoci. Nie potrafi by stanowcza, a jej wraliwo powoduje, e atwo wybacza.

Kobieta to matka: kochajca i troskliwa, nie majca wielkich aspiracji w dziaaniu poza domem, w zdobywaniu, poszukiwaniu nowych wrae. Prawdziw si kobiety jest jej cnotliwo i skromno. Tymi bromi potrafi podbi cay wiat. Purany opisuj histori pewnej kobiety, ktra dziki swej cnotliwoci zdoaa powstrzyma ruchy Soca, by ratowa niepobonego ma. Cnotliwa kobieta w kadym towarzystwie budzi szacunek. Widziaem to osobicie na przykadzie mojej matki, ktra jest bardzo oddana mowi i nigdy nie poniaa si do rozmw nieprzystojcych kobiecie. Gdy przychodzili gocie, nie wchodzia z nimi w zaye kontakty. To sprawiao, e wszyscy j wielce szanowali, a kiedy co mwia, bardzo powanie traktowali jej sowa.

ona jest zawsze szczliwa z sukcesw swego ma. Jak mczyzna ma aspiracje, by by zwycizc, zdobywc i liczy si dla niego namacalny rezultat, tak kobieta woli sta w jego cieniu, a jej aspiracje dotycz utrzymania udanego zwizku. Moe wykonywa codzienne, monotonne czynnoci w bezpiecznym domowym zaciszu i by z tego w peni zadowolon. Czsto kieruje si w yciu uczuciami, emocjami czy intuicj. To sprawia, e doskonale radzi sobie w kwestiach rodzinnych, ale powoduje te popenianie bdw (np. wybujaa wyobrania potrafi wysnu romantyczn histori z przelotnego incydentu).

Ze wzgldu na inaczej funkcjonujc psychik, inne s reakcje, np. gdy kobieta skary si na jak sytuacj, nie musi to oznacza, e chce otrzyma rozwizanie swego problemu, raczej demonstruje tak pragnienie bycia zauwaon i wysuchan . Czsto te zostawia wiele rzeczy w domyle, uwaajc, e jak mczyzna j kocha, to sam powinien domyli si, czego ona potrzebuje. Jeli nie znamy swych natur, takie sytuacje mog sta si zacztkiem wielkich konfliktw, a nawet rozsta.

Od pocztku okresu dojrzewania dziewczta powanie myl o maestwie, domu i dzieciach. Gwnym oczekiwaniem wobec ma jest danie opieki: Czy ta osoba zdoa udzieli mi schronienia, czy bdzie czua i zadba o moje potrzeby? te rzeczy decyduj o wyborze ma. Wygld fizyczny i inne aspekty istotne dla mczyzny schodz na drugi plan. Wiedzc o tym mczyzna powinien roztoczy nad kobiet opiek na trzech poziomach:

1.    materialnym codzienne potrzeby, dom, ubranie, wyywienie, itd.

2.    psychicznym kobiety chc czu si potrzebne, wiedzie, e m darzy je uczuciem, otrzymywa prezenty wiadczce o mioci ma (nie jest to kolejny przedmiot w domu, ale wyraz uczu). Kobiety lubi by houbione i pieszczone, dlatego obowizkiem ma jest prawienie komplementw i przypominanie wspaniaych zalet ony. arty na temat rozwodu czy zdrad maeskich s zupenie nie na miejscu. Kobieta chce by pewna, e m bdzie jej wierny i zawsze j kocha.

3.    duchowym z natury kobiety s bardziej religijne i pobone od mczyzn. Oczekuj wic, e m zadba o ich ycie duchowe. Wyznaczy w maestwie pewne reguy zwizane z zasadami religijnymi i bdzie ich konsekwentnie przestrzega.

Istotne jest, by najwaniejsz czci ycia rodzinnego bya praktyka duchowa. Wsplne czytanie pism witych, ograniczenie w kontaktach cielesnych, obchodzenie wit religijnych i spenianie rytuaw. Ostatecznie taki jest cel maestwa nie tylko dobrze si bawi, lecz pomaga sobie nawzajem w yciu duchowym, rozwoju cech charakteru i zdobywaniu wiedzy. Maestwa, ktre zapominaj o tym, z gry skazane s na niepowodzenie, poniewa to dharma, czyli obowizkowo, odpowiedzialno i religijno pozwalaj parom przetrwa prby czasu.

Potrzeby i oczekiwania kobiet doskonale obrazuje przyrzeczenie skadane podczas wedyjskiego lubu przez pana modego. Obiecuje on, e:

bdzie chroni on,

bdzie zabiera j ze sob na pielgrzymki,

bdzie mia j u swego boku podczas festiwali i speniania ofiar,

bdzie wypenia swe obowizki religijne,

bdzie dzieli z ni obowizki domowe,

wtajemniczy j w finanse domowe,

nie bdzie upokarza jej publicznie,

nie pjdzie na kompromis ze swymi zasadami i bdzie zawsze uczciwy,

bdzie traktowa inne kobiety jak matki i kocha j jedynie,

bdzie chcia j zadowoli odpowiednio do swych moliwoci.

S to rzeczy naturalne dla kobiety. Nie znaczy to jednak, e nie musimy pracowa, by je rozwin. Drzewo z natury zawiera w sobie element ognia, ale by go wydoby potrzeba zewntrznej pracy i kontaktu z innym ogniem. Podobnie kobiece cechy nie rozwin si same z siebie. Bez przykadu kobiecego zachowania, gdy kobieta nie czuje opieki i schronienia oraz musi sama zmaga si z brutalnym wiatem, walczc o swe prawa, przejawia si jej druga natura. To, o czym pisalimy dotychczas moemy okreli natur matki, teraz powiemy o naturze tygrysicy.

Te same cechy, ktre wzbudzaj u mczyzn ch udzielenia opieki i schronienia, mog sta si gron broni, jeli uyte zostan w celu wzbudzenia podania i zaniepokojenia zmysw mczyzny. Jak energi elektryczn mona wykorzysta do chodzenia lub ogrzewania, tak kobiece cechy mog wywoywa pobony lub bezbony efekt.

Kiedy jedna z kobiet przeczytaa ksik o psychologii obu pci. Nastpnego dnia wesza do sklepu i zacza wyprbowywa wszelkie sztuczki na spotkanych mczyznach. Oh, ja nie wiem jak to zrobi, moe mi pan pomc?, do tego mruganie oczyma, sodkie sowa dziaajce na mskie ego itd. Oczywicie rzucio to wszystkich panw na kolana. Ale czy o to chodzi? Kobiety porywajce czyje zmysy ani nie znajd dobrego ma, ani same nie bd szczliwe. Lepiej wykorzysta kobiece cechy do przejawienia natury matki: prawdziwej opiekunki, nie niepokojcej umysw mczyzn, ktrzy maj z ni kontakt.

Z drugiej strony kobiety posiadaj cechy, z ktrymi naley walczy: atwo si irytuj, s ktliwe, potrafi wykorzystywa innych z zimn krwi i sodkim umiechem. rimad Bhagawatam oznajmia, e ich twarze s pikne niczym wiey kwiat, a serce ostre jak brzytwa. Czanakja Pandit w swych aforyzmach pisze, e kobiecie nie naley wierzy, podobnie jak politykom. Obejmujc jednego, patrzy na drugiego, a myli o trzecim. Znajc te saboci naley zrobi wszystko, by nie pozwoli im si rozwin i pielgnowa t pikn kobiec stron.

Wedy czsto opisuj kobiet jako bardziej podliw od mczyzny. To stwierdzenie nie dotyczy seksu, lecz raczej saboci do materialnych przyjemnoci. Kobiety przywizane s do piknych strojw, ozdb, fryzur, wystawnych przyj. Ciko im zrezygnowa z takich wygd i uciech. Wemy przykad wspaniale przyrzdzonego obiadu. Gdy jestemy najedzeni, zapach, kolory i ksztat nie wywr na nas wielkiego wraenia dopki nie bdzie to co wyjtkowego. Gdy za jestemy godni, lina natychmiast napywa do ust i nie moemy pohamowa si, by nie zje posiku. Podobnie kobiety maj wiksz sabo do uciech materialnych. Z powodu tej sabej sentymentalnej natury pisma wite radz, by kobiety przyjy opiek mczyzny (ktry oczywicie musi posiada cechy, jakie opiszemy w kolejnych rozdziaach) i czerpay szczcie asystujc mu i wykonujc ze spokojnym umysem czynnoci matki.

Prawdziwymi cechami kobiety s czysto, skromno, cnotliwo i wraliwo. Gdy czuje odpowiedni opiek, manifestuj si one samoistnie. Jak nie ma potrzeby uczy ryby pywa, nawet jeli dugo pozostawaa poza wod, tak samo kobieta w spokojnym i ciepym otoczeniu zaczyna dziaa jak prawdziwa matka.

CO ZNACZY MSKA NATURA?

Mczyzna zawsze chce rzdzi i kontrolowa. Pragnie zajmowa wysz pozycj, ale jednoczenie uwielbia opiekowa si tymi, ktrzy s mu posuszni i przyjmuj jego schronienie, jak dobry krl dbajcy o poddanych. Ma entuzjazm, gdy czuje si potrzebny i podziwiany, szczeglnie przez pe pikn. Zdolny do wielkich czynw, ogromnego wysiku i kontaktw z brutalnym wiatem, ciko za przychodzi mu wykonywanie codziennych szarych obowizkw, zwaszcza gdy nie s przez nikogo podziwiane.

Mczyzna nie przywizuje zbyt wielkiej wagi do estetyki. Wystarczy mu miejsce, by si pooy i ulokowa swoje rzeczy. Dlatego kiedy w domu spotykaj go problemy, ma tendencj do porzucania swych obowizkw i pojawia si tsknota za wolnym yciem. Wiksz uwag przykada do rezultatw ni samej formy. Interesuj go liczby i wyniki, a nie uczucia.

Wszystkie te cechy mona wspaniale wykorzysta rozwijajc natur ojca: osoby opiekuczej, penej troski, pomagajcej i powicajcej si dla innych. Jednoczenie penej mdroci i opanowania. Sia mskiej natury tkwi w wyrzeczeniu, racjonalnym chodnym myleniu oraz mdroci. Te cechy wzbudzaj podziw kobiet i sprawiaj, e czuj si bezpiecznie w towarzystwie mczyzny. Jeli ten nie potrafi kontrolowa swych zmysw (zwaszcza atrakcji do kobiet) ani podejmowa stanowczych decyzji i kady problem wytrca go z rwnowagi, szybko traci wszelki szacunek ze strony ony. Jest saby i staje si marionetk w rkach kobiety, pantoflarzem, ktry nie umie przeciwstawi si nawet najgupszym pomysom rozkapryszonej ony.

Dorastajcy chopcy zupenie niepowanie podchodz do kontaktw z pci przeciwn. Szukaj raczej nowych wrae i przygd ni trwaego zwizku. Dopiero okoo 25 roku ycia zaczynaj powaniej traktowa rodzinne obowizki. Mczyni s bezradni w sferze zadowalania zmysw. Gdy ich prawa pkula przejmuje ster, wygldaj miesznie, trac gow i robi najdziwniejsze gupoty powodowani sentymentem. Mczyzna ogldajcy si za kad kobiet jest mieszny i niepowany. Nie bdzie ani dobrym mem, ani opiekunem. Sia mczyzny zatem pynie z jego kontroli zmysw i opiekuczoci.

Powany mczyzna ma rwnie list oczekiwa wobec wspmaonki. Przede wszystkim chce, by bya mu posuszn i dbaa o domowe obowizki; pomagaa w jego misji yciowej i codziennym yciu (gotowanie, pranie). Oczekuje, e bdzie pieci jego mskie ego, mwic mu, jaki jest silny, opiekuczy i potrafi wszystko zaatwi. Bdzie traktowaa go z szacunkiem jako pana domu, uywaa miych sw i witaa go z radoci gdy wraca do domu po walce w brutalnym wiecie. Doskonale obrazuje to przysiga panny modej, o jak prosi m w czasie lubu wedyjskiego:

O ukochana! Jeli obiecasz, e nie bdziesz samotnie chodzia do ogrodw i domw innych, nie bdziesz sama przebywa z innymi mczyznami; jeli obiecasz, e zawsze bdziesz sodka, delikatna i opiekucza, nie zamiesz witych przyrzecze maeskich i bdziesz oddana mi, jak rwnie starszym i Najwyszemu Panu oraz zaopiekujesz si domowymi obowizkami, to przyjm ci na prawowicie zalubion on.

Gdy mskie cechy zostan le wykorzystane pojawia si brutal egoista mylcy tylko o swych zwierzcych potrzebach. Poprzez fizyczn przewag wywiera presj na osobach zalenych od siebie zamiast roztoczy nad nimi opiek. Brutal nie myli o dobru innych. Nawet mu do gowy nie przyjdzie, e nie jest najwaniejszy na wiecie, a ona nie zostaa stworzona wycznie dla jego satysfakcji. Potrafi traktowa innych zupenie przedmiotowo i gdy przestaj go bawi, zniszczy ich fizycznie lub psychicznie.

Dominujca mska natura nie moe sta si pretekstem do zego traktowania kobiet, poniania ich czy robienia z nich niewolnic. M zawsze powinien by wraliwy na potrzeby ony, pyta j o rad, informowa o swych planach i udziela wszelkiego schronienia. Jako e wikszo mczyzn dzisiaj nie rozwija cech opiekuczoci i dziaa pod wpywem prawej sentymentalnej pkuli, s w stanie zrobi wszystko dla swych egoistycznych zachcianek. Bez szkolenia w kontroli umysu i bez praktykowania wyrzeczenia, s sabi. Dlatego naturaln kolej rzeczy kobiety, nie znajdujc schronienia w mczyznach, czuj si wykorzystywane i prbuj zadba o siebie same. Przez takich egoistycznych mczyzn nikt nie wierzy, e maestwo moe funkcjonowa na innych zasadach ni cakowite rwnouprawnienie, a kobiety s bardzo ostrone, by zaufa komukolwiek i uwierzy w jego dobre intencje. Upadek instytucji maestwa zapocztkowali mczyni niewaciwie dbajcy o potrzeby kobiet.

Teraz poznawszy swe natury, ich plusy i minusy oraz z czego wynikaj, spjrzmy na wedyjski sposb zawierania maestw.