ROZDZIAŁ  III .

Przyczyny zstąpienia Pana Caitanyi Mahaprabhu

    W rozdziale tym autor w pełni przedyskutował powód zstąpienia Śri Caitanyi Mahaprabhu. Najwyższa Osoba Boga, Pan Śri Krsna, po przejawieniu Swoich rozrywek jako Pan Krsna myślał, że mądrze będzie, jeśli pojawi się w postaci bhakty, aby osobiście wyjaśnić transcendentalnie słodkie odwzajemnienia w służbie i miłości pomiędzy Sobą i Jego sługami, przyjaciółmi, rodzicami i narzeczonymi. Według literatury wedyjskiej najważniejszym obowiązkiem ludzkości w tym wieku Kali jest nama-sankirtana, czyli zbiorowe intonowanie świętego imienia Pana. Inkarnacja dla tego wieku szczególnie naucza tego procesu, ale jedynie Sam Krsna może wyjaśnić poufną służbę miłości spełnianą w czterech zasadniczych odmianach spraw miłosnych pomiędzy Najwyższym Panem i Jego bhaktami. Dlatego Pan Krsna pojawił się osobiście, razem ze Swymi pełnymi częściami, jako Pan Caitanya. Jak oznajmia ten rozdział, jedynie z tego względu Pan Krsna pojawił się osobiście w Navadvipie w postaci Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu.

    Krsnadasa Kaviraja zaprezentował tutaj wiele autentycznych dowodów ze Śrimad-Bhagavatam i innych pism świętych, aby uzasadnić tożsamość Pana Caitanyi z Samym Śri Krsną. Opisał on symptomy cielesne Pana Caitanyi, które występują jedynie w Osobie Najwyższego Pana, i dowiódł, że Pan Caitanya pojawił się ze Swymi osobistymi towarzyszami, jak Śri Nityananda, Advaita, Gadadhara, Śrivasa i inni bhaktowie, aby nauczać szczególnego znaczenia intonowania Hare Krsna. Pojawienie się Pana Caitanyi jest zarówno znaczące, jak i poufne. Docenić Go mogą jedynie czyści bhaktowie i jedynie poprzez proces służby oddania. Pan usiłował ukryć Swoją tożsamość Najwyższej Osoby Boga, występując jako bhakta, ale Jego czyści bhaktowie mogą rozpoznać Go dzięki Jego szczególnym cechom. Vedy i Purany przepowiadają pojawienie się Pana Caitanyi, ale mimo to jest On czasami nazywany, w znaczący sposób, utajonym zstąpieniem Najwyższej Osoby Boga.

    Advaita Acarya był rówieśnikiem ojca Pana Caitanyi. Ubolewał On nad stanem świata, ponieważ nawet po pojawieniu się Pana Krsny nikt nie interesował się służbą oddania dla Krsny. Zapomnienie to było tak przytłaczające, iż Advaita Prabhu był przekonany, że nikt inny poza Samym Panem Krsną nie może oświecić ludzi o służbie oddania dla Najwyższego Pana. Dlatego Advaita poprosił Pana Krsnę, aby pojawił się jako Pan Caitanya. Ofiarowując listki tulasi i wodę Gangesu, nawoływał Pana, by zstąpił. Kiedy Pan jest zadowolony ze Swoich czystych bhaktów, zstępuje, aby ich usatysfakcjonować. Tak więc Pan Caitanya pojawił się, kiedy zadowolił Go Advaita Acarya.

Adi 03.01    Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śri Caitanyi Mahaprabhu. Dzięki mocy schronienia Jego lotosowych stóp nawet głupiec może zebrać wartościowe klejnoty ostatecznej prawdy z kopalni pism objawionych.
Adi 03.02    Wszelka chwała Panu Caitanyi. Wszelka chwała Panu Nityanandzie. Wszelka chwała Advaitacandrze. Wszelka chwała wszystkim bhaktom Pana Caitanyi.
Adi 03.03    Podałem znaczenie trzeciego wersetu. Teraz, o bhaktowie, proszę posłuchajcie uważnie znaczenia czwartego.
Adi 03.04    "Oby Pan, który znany jest jako syn Śrimati Śacidevi, był transcendentalnie usytuowany w gnębi waszych serc. Jaśniejący blaskiem stopionego złota, dzięki Swojemu bezprzyczynowemu miłosierdziu zstąpił w tym wieku Kali, aby obdarzyć nas tym, czego nie ofiarowała wcześniej żadna inna inkarnacja: najwznioślejszym smakiem służby oddania, smakiem miłości małżeńskiej."

Adi 03.04  Znaczenie: Jest to cytat z Vidagdha-madhavy, sztuki dramatycznej skompilowanej i opracowanej przez Śrila Rupę Gosvamiego.

Adi 03.05    Pan Krsna, syn króla Vrajy, jest Najwyższym Panem. Wiecznie oddaje się Swoim transcendentalnym rozrywkom w Swojej wiecznej siedzibie, Goloce, która obejmuje Vrajadhamę.

Adi 03.05  Znaczenie: W poprzednim rozdziale zostało ustanowione, że Krsna, syn Vrajendry (króla Vrajy), jest Najwyższą Osobą Boga posiadającym sześć bogactw. Wiecznie cieszy się On transcendentalnie zróżnicowanym bogactwem na Swej planecie, która znana jest jako Goloka. Wieczne rozrywki Pana na duchowej planecie Krsnaloce są zwane aprakata, czyli rozrywkami niezamanifestowanymi, ponieważ są one poza polem widzenia uwarunkowanych dusz. Pan Krsna jest zawsze obecny wszędzie, ale kiedy nie jest obecny przed naszymi oczyma, mówi się, że jest aprakata, czyli niezamanifestowanym.

Adi 03.06    Raz w dniu Brahmy zstępuje On do tego świata, aby zamanifestować Swe transcendentalne rozrywki.
Adi 03.07    Wiemy, że są cztery wieki [yugi], mianowicie: Satya, Treta Dvapara i Kali. Te cztery razem składają się na jedną divya-yugę.
Adi 03.08    Siedemdziesiąt jeden divya-yug składa się na jednego manvantarę. W jednym dniu Brahmy jest czternaście manvantarów.

Adi 03.08  Znaczenie: Manvantara jest okresem kontrolowanym przez jednego Manu. Rządy czternastu Manu równają się długości jednego dnia (dwunastu godzinom) w życiu Brahmy, i tyle samo trwa noc Brahmy. Obliczenia te znajdują się w autentycznej książce astronomicznej znanej jako Surya-siddhanta. Książka ta została skompilowana przez wielkiego profesora astronomii i matematyki Bimal Prasad Dattę, później znanego jako Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami, który jest naszym łaskawym mistrzem duchowym. Za napisanie Surya-siddhanty otrzymał on honorowy tytuł Siddhanta Sarasvati, a kiedy przyjął sannyasę, wyrzeczony porządek tycia, do imienia jego dodano tytuł Gosvami Maharaja.

Adi 03.09    Obecny Manu, który jest siódmym z kolei, jest zwany Vaivasvatą [synem Vivasvana]. Obecnie przeminęło dwadzieścia siedem divya-yug (27 razy 4 320 000 lat słonecznych].

Adi 03.09  Znaczenie: Oto imiona czternastu Manu:

(1) Svayambhuva,

(2) Svarocisa,

(3) Uttama,

(4) Tamasa,

(5) Raivata,

(6) Caksusa,

(7) Vaivasvata,

(8) Savarni,

(9) Daksa-savarni,

(10) Brahma-savarni,

(11) Dharma-savarni,

(12) Rudraputra (Rudra-svami),

(13) Raucya, czyli Deva-savarni, i

(14) Bhautyaka, czyli Indra-savarni.

Adi 03.10    Pod koniec Dvapara-yugi dwudziestej ósmej divya-yugi, Pan Krsna pojawia się na Ziemi ze wszystkimi parafernaliami Swej wiecznej Vrajadhamy.

Adi 03.10  Znaczenie: Obecnie trwa okres Vaivasvaty Manu, podczas którego pojawia się Pan Caitanya. Najpierw pojawia się Pan Krsna, pod koniec Dvapara-yugi dwudziestej ósmej divya-yugi, a następnie, w Kali-yudze tej samej divya-yugi, pojawia się Pan Caitanya. Pan Krsna i Pan Caitanya pojawiają się raz w ciągu każdego dnia Brahmy, czyli raz w przeciągu czternastu manvantarów, z których każdy ma długość siedemdziesięciu jeden divya-yug.

    Zanim przychodzi Pan Krsna, od początku dnia Brahmy liczącego 4 320 000 000 lat pojawia się i znika sześciu Manu. Tak więc przed pojawieniem się Pana Krsny przemija 1 975 320 000 lat dnia Brahmy. Jest to obliczenie astronomiczne odpowiadające latom słonecznym.

Adi 03.11    Służenie [dasya], przyjaźń (sakhya], uczucie rodzicielskie [vatsalya] i miłość małżeńska [śrngara] są czterema transcendentalnymi smakami [rasami]. Pan Krsna pokonywany jest przez bhaktów, którzy rozkoszują się tymi czterema smakami.

Adi 03.11  Znaczenie: Dasya, sakhya, vatsalya i śrngara są transcendentalnymi sposobami miłosnego służenia Panu. Werset ten nie wspomina o śanta-rasie, czyli stanie neutralnym, ponieważ chociaż w śanta-rasie uważa się Prawdę Absolutną za wzniosłą wielkość, nie wychodzi się poza tę koncepcję. Śanta-rasa jest wspaniałą ideą dla materialistycznych filozofów, ale takie idealistyczne uznanie jest jedynie początkiem; jest to najniższy spośród związków w świecie duchowym. Nie przydajemy dużego znaczenia śanta-rasie, ponieważ skoro tylko budzi się niewielkie zrozumienie pomiędzy znającym i poznawanym, rozpoczyna się transcendentalna wymiana miłości. Podstawowym związkiem pomiędzy Krsną i Jego bhaktami jest dasya-rasa; dlatego werset ten uważa dasya za pierwszy etap transcendentalnej służby oddania.

Adi 03.12    Pan Śri Krsna, pogrążony w takiej transcendentalnej miłości, raduje się we Vrajy razem ze Swoimi oddanymi sługami, przyjaciółmi, rodzicami i kochankami.

Adi 03.12  Znaczenie: Zstąpienie Śri Krsny, Absolutnej Osoby Boga, jest bardzo celowe. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że jeśli ktoś zna prawdę o zstąpieniu Śri Krsny i Jego różnych czynnościach, natychmiast zostaje wyzwolony i po opuszczeniu swego obecnego ciała materialnego nie upada ponownie do tej egzystencji narodzin i śmierci. Innymi słowy, ten, kto rzeczywiście rozumie Krsnę, czyni swe życie doskonałym. Niedoskonałe życie realizujemy w egzystencji materialnej, w pięciu różnych związkach, które mamy z każdym w tym materialnym świecie: neutralny, służenie, przyjaźń, miłość rodzicielska i miłość pomiędzy mężem i żoną czy kochankiem i ukochaną. Tych pięć związków, z których czerpiemy radość w tym materialnym świecie, jest wypaczonymi odbiciami związków z Absolutną Osobą Boga w naturze transcendentalnej. Ta Absolutna Osoba, Śri Krsna, zstępuje po to, aby odnowić tych pięć wiecznie istniejących związków. Wskutek tego manifestuje Swe transcendentalne rozrywki we Vrajy, tak aby mogły one przyciągnąć ludzi w tę sferę czynności i by w ten sposób byli oni w stanie porzucić doczesne związki będące imitacjami. Następnie, po całkowitym przejawieniu takich czynów, Pan odchodzi.

Adi 03.13    Pan Krsna oddaje się Swym transcendentalnym rozrywkom tak długo, jak tego pragnie, a następnie znika. Jednakże po odejściu myśli w ten sposób:
Adi 03.14    "Przez dłuższy czas nie obdarzałem mieszkańców tego świata nieskażoną służbą miłości dla Mnie. A bez takiego miłosnego przywiązania istnienie tego materialnego świata jest bezcelowe.

Adi 03.14  Znaczenie: Pan rzadko nagradza czystą transcendentalną miłością, ale bez takiej czystej miłości do Boga, wolnej od czynności karmicznych i empirycznej spekulacji, nie można osiągnąć doskonałości życia.

Adi 03.15    "Wszędzie w tym świecie ludzie wielbią Mnie zgodnie z zaleceniami pism świętych. Jedynie przez przestrzeganie takich regulujących zasad nie można osiągnąć miłosnych uczuć bhaktów Vrajabhumi.
Adi 03.16   "Znając Me bogactwa, cały świat spogląda na Mnie z bojaźnią i szacunkiem. Ale oddanie osłabione przez taką cześć nie pociąga Mnie.

Adi 03.16  Znaczenie: Po Swoim pojawieniu się Pan Krsna myślał, że nie rozdzielił transcendentalnych osobistych stosunków ze Swoimi bhaktami w dasya, sakhya, vatsalya i madhurya. Naukę o Najwyższej Osobie Boga można zrozumieć z literatury wedyjskiej i w ten sposób stać się bhaktą Pana i czcić Go zgodnie z regulującymi zasadami opisanymi w pismach świętych, ale w ten sposób nie można dowiedzieć się, jak służą Krsnie mieszkańcy Vrajabhumi. Poprzez spełnianie rytualnych regulujących zasad wspomnianych w pismach nie można zrozumieć stosunków Pana we Vrndavanie. Dzięki przestrzeganiu nakazów pism świętych można zwiększyć swe uznanie dla chwał Pana, ale nie ma szans, by wejść w osobiste stosunki z Nim. Poświęcanie zbyt wielkiej uwagi zrozumieniu wzniosłych chwał Pana zmniejsza szansę wejścia w osobiste sprawy miłosne z Panem. Aby nauczać zasad takich stosunków miłosnych, Pan postanowił pojawić się jako Pan Caitanya.

Adi 03.17    "Poprzez spełnianie takiej uregulowanej służby oddania z czci i szacunkiem można udać się na Vaikunthę i osiągnąć cztery rodzaje wyzwolenia.
Adi 03.18    "Tego typu wyzwolenie to: sarsti [osiągnięcie bogactw równych bogactwom Pana], sarupya [posiadanie takiej samej formy, jaki posiada Pan], samipya [zostanie osobistym towarzyszem Pana] i salokya [życie na planecie Vaikuntha. Jednakże bhaktowie nigdy nie przyjmują sayujyi, gdyż jest to jedność z Brahmanem.

Adi 03.18  Znaczenie: Te różne rodzaje wyzwolenia osiągają osoby, które pełnią służbę oddania zgodnie z rytualnymi zasadami wspomnianymi w pismach świętych. Ale chociaż bhaktowie tacy mogą osiągnąć sarsti, sarupyę, samipyę i salokyę, nie interesuje ich tego rodzaju wyzwolenie, gdyż bhaktowie tacy znajdują jedynie satysfakcję w pełnieniu transcendentalnej służby miłości dla Pana. Piątego rodzaju wyzwolenia, sayujyi, nigdy nie przyjmują nawet bhaktowie, którzy spełniają jedynie kult rytualny. Osiągnięcie sayujyi, czyli wtopienia się w blask Brahmana Najwyższej Osoby Boga, jest aspiracją impersonalistów. Bhakta nigdy nie dba o wyzwolenie sayujya.

Adi 03.19    "Osobiście zainauguruję religię tego wieku - nama-sankirtan, zbiorowe intonowanie świętego imienia. Sprawię, że świat będzie tańczył w ekstazie, realizując cztery nastroje miłosnej służby oddania.
Adi 03.20    "Przyjmę rolę bhakty i będę nauczał służby oddania, praktykując ją osobiście.

Adi 03.20  Znaczenie: Kiedy ktoś obcuje z czystym bhaktą, staje się tak wzniosły, że nie aspiruje nawet do sarsti, sarupyi, samipyi czy salokyi, ponieważ czuje, że tego rodzaju wyzwolenie jest rodzajem zadowalania zmysłów. Czyści bhaktowie nie proszą Pana o nic dla swej osobistej korzyści. Nawet jeśli ofiarowane są im jakieś korzyści osobiste, czyści bhaktowie nie przyjmują ich, ponieważ ich jedynym pragnieniem jest zadowolenie Najwyższej Osoby Boga poprzez transcendentalną służbę miłości. Tej najwyższej formy służby oddania może nauczać jedynie Sam Pan i nikt inny. Toteż kiedy Pan zajął miejsce inkarnacji Kali-yugi, aby szerzyć chwały intonowania Hare Krsna - systemu kultu polecanego w tym wieku - również rozdzielał proces służby oddania spełnianej na platformie transcendentalnej, spontanicznej miłości. Aby nauczać tych najwyższych zasad w życiu duchowym, Pan osobiście pojawił się jako bhakta w postaci Pana Caitanyi.

Adi 03.21    "Jeśli ktoś osobiście nie praktykuje służby oddania, nie może nauczać jej innych. Konkluzję tę w istocie potwierdza cała Gita i Bhagavatam.
Adi 03.22    "'Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność - wtedy zstępuję osobiście.
Adi 03.23    "'Po to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodzę w każdym milenium.'

Adi 03.23  Znaczenie: Teksty 22 i 23 zostały wypowiedziane przez Pana Krsnę w Bhagavad-gicie (4.7-8). Następujące po nich teksty 24 i 25 również pochodzą z Bhagavad-gity (3.24, 21).

Adi 03.24    "'Gdybym nie ukazał właściwych zasad religii, wszystkie te światy obróciłyby się w ruinę. Byłbym również przyczyni powstania niepożądanej populacji, i w ten sposób zepsułbym wszystkie te żywe istoty.'
Adi 03.25    "'Cokolwiek by nie uczynił wielki człowiek, zwykli ludzie podążą w jego ślady. Standard, jaki ustanawia swoim przykładnym zachowaniem, przyjmuje cały świat.'
Adi 03.26    "Moje pełne części mogą ustanowić zasady religii dla każdego wieku. Jednakże nikt poza Mną nie może obdarzyć tym rodzajem miłosnej służby, którą pełnią mieszkańcy Vrajy.
Adi 03.27    "'Może być wiele wszechpomyślnych inkarnacji Osoby Boga, ale któraż poza Panem Śri Krsną może obdarzyć miłością Boga podporządkowane dusze?'

Adi 03.27  Znaczenie: Jest to cytat Bilvamangali Thakury zamieszczony w Laghu-bhagavatamrcie (1.5.37).

Adi 03.28    "Dlatego pojawię się na Ziemi w towarzystwie Moich bhaktów i spełnię różne barwne rozrywki."
Adi 03.29    Myśląc w ten sposób, Osoba Boga, Sam Śri Krsna, zstąpił w Nadii na początku wieku Kali.

Adi 03.29  Znaczenie: Prathama-sandhya jest początkiem milenium. Zgodnie z obliczeniami astronomicznymi milenium dzieli się na dwanaście części. Pierwsza z tych dwunastu części znana jest jako prathama-sandhya. Prathama-sandhya i śesa-sandhya, ostatnia część poprzedniego milenium, stanowią przełom dwóch mileniów. Zgodnie z Surya-siddhantą prathama-sandhya Kali-yugi trwa 36 000 lat słonecznych. Pan Caitanya pojawił się w prathama-sandhyi po upływie 4 586 lat słonecznych Kali-yugi.

Adi 03.30    W ten sposób podobny lwu Pan Caitanya pojawił się w Navadvipie. Ma On ramiona lwa, moc lwa oraz głośny głos lwa.
Adi 03.31    Oby ten lew zasiadł w głębi serca każdej żywej istoty. I oby Swym rozbrzmiewającym rykiem odpędził ich słoniowe występki.
Adi 03.32    W Swych wczesnych rozrywkach jest On znany jako Viśvambhara, ponieważ zatapia świat nektarem oddania i w ten sposób ocala żywe istoty.
Adi 03.33    Źródłosłów czasownikowy "dubhrn" [który jest korzeniem słowa "viśvambhara"] wskazuje na żywienie i utrzymywanie. On [Pan Caitanya] żywi i utrzymuje trzy światy poprzez rozdzielanie miłości do Boga.
Adi 03.34    W Swoich ostatnich rozrywkach jest On znany jako Pan Śri Krsna Caitanya. Błogosławi On cały świat poprzez nauczanie o imieniu i sławie Pana Śri Krsny.

Adi 03.34  Znaczenie: Pan Caitanya pozostał w życiu rodzinnym jedynie do dwudziestego czwartego roku Swego życia. Wówczas przyjął wyrzeczony porządek i pozostał zamanifestowany w tym materialnym świecie do Swego czterdziestego ósmego roku życia. Dlatego śesa-lila, czyli ostatnia część Jego czynności, trwała dwadzieścia cztery lata.

    Niektórzy tzw. Vaisnavowie mówią, że w Vaisnava sampradayi, czyli sukcesji uczniów wywodzącej się od Pana Caitanyi, nie przyjmuje się wyrzeczonego porządku życia. Nie jest to bardzo inteligentne stwierdzenie. Śri Caitanya Mahaprabhu przyjął porządek sannyasy od Śripady Keśavy Bharati, który należał do sekty Śankary uznającej jedynie dziesięć imion dla sannyasinów. Jednakże na długo przed pojawieniem się Śripady Śankaracaryi, porządek sannyasy istniał w linii Vaisnava wywodzącej się od Visnusvamiego. W Vaisnava sampradayi Visnusvamiego istnieje dziesięć różnych nazw sannyasy i sto osiem różnych imion dla sannyasinów, którzy przyjmują tridandę, potrójną laskę sannyasy. Zatwierdzone jest to przez zasady wedyjskie. Zatem Vaisnava sannyasa istniała nawet przed pojawieniem się Śankaracaryi, chociaż osoby, które nie mają pojęcia o Vaisnava sannyasie, niepotrzebnie oznajmiają, że w Vaisnava sampradayi nie ma sannyasy.

    W czasach Pana Caitanyi wpływ Śankaracaryi w społeczeństwie był bardzo mocny. Ludzie sądzili, że sannyasę można przyjąć jedynie w sukcesji uczniów Śankaracaryi. Pan Caitanya mógł spełniać Swoje czynności misyjne jako grhastha, ale zauważył, że życie rodzinne jest przeszkodą w Jego misji. Dlatego postanowił przyjąć wyrzeczony porządek, sannyasę. Ponieważ celem przyjęcia sannyasy przez Niego było również przyciągnięcie uwagi publicznej, Pan Caitanya - nie chcąc zakłócać społecznej konwencji - przyjął wyrzeczony porządek życia od sannyasina w sukcesji uczniów Śankaracaryi, chociaż sannyasa była również sankcjonowana w sampradayi Vaisnava.

    W Śankara-sampradayi sannyasinom nadaje się dziesięć różnych imion:

(1) Tirtha,

(2) Aśrama,

(3) Vana,

(4) Aranya,

(5) Giri,

(6) Parvata,

(7) Sagara,

(8) Sarasvati,

(9) Bharati i

(10) Puri.

Przed przyjęciem sannyasy, nosi się jedno z różnych imion nadawanych brahmacarinowi, asystentowi sannyasina. Sannyasini z tytułami Tirtha i Aśrama na ogół przebywają w Dvarace, i ich brahmacarińskie imię brzmi Svarupa. Sannyasini o imionach Vana i Aranya przebywają w Purusottama, czyli Jagannatha Puri, a ich brahmacarińskim imieniem jest Prakaśa. Sannyasini o imionach Giri, Parvata i Sagara na ogół pozostają w Badarikaśramie, a ich brahmacarińskie imię brzmi Ananda. Sannyasini noszący tytuły Sarasvati, Bharati i Puri zwykle zamieszkują w Śrngeri w południowych Indiach, a ich brahmacarińskim imieniem jest Caitanya.

    Śripada Śankaracarya założył w Indiach cztery zakony, w czterech kierunkach: północnym, południowym, wschodnim i zachodnim, i powierzył je czterem sannyasinom, którzy byli jego uczniami. Teraz pod nadzorem tych czterech głównych zakonów istnieją setki zakonów będących ich filiami i chociaż istnieje pomiędzy nimi oficjalna harmonia, jest wiele różnic w ich postępowaniu. Cztery różne sekty tych zakonów znane są jako Anandavara, Bhogavara, Kitavara i Bhumivara, i z biegiem czasu rozwinęły one różne idee i różne hasła.

    Zgodnie z zasadami sukcesji uczniów ten, kto pragnie przyjąć wyrzeczony porządek w sekcie Śankary, musi najpierw zostać wyszkolony jako brahmacarin pod kierunkiem bona fide sannyasina. Imię brahmacarina ustala się odpowiednio do grupy, do której należy sannyasin. Pan Caitanya przyjął sannyasę od Keśavy Bharati. Kiedy najpierw udał się do Keśavy Bharati, został przyjęty jako brahmacarin, o imieniu Śri Krsna Caitanya Brahmacari. A kiedy przyjął sannyasę, wolał zachować imię Krsna Caitanya.

    Wielkie autorytety w sukcesji uczniów nie przedstawiły swego wyjaśniania, dlaczego Pan Caitanya nie chciał przyjąć imienia Bharati po przyjęciu sannyasy od Bharati. Dopiero Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja udzielił wyjaśnienia, że ponieważ sannyasin w Śankara-sampradayi sądzi, że został Najwyższym, Pan Caitanya - pragnąc uniknąć takiego nieporozumienia - zatrzymał imię Śri Krsna Caitanya, stawiając się w pozycji wiecznego sługi. Brahmacarin powinien służyć swojemu mistrzowi duchowemu; dlatego nie zanegował On tego związku służenia w stosunku do Swego mistrza duchowego. Przyjęcie takiej pozycji jest korzystne dla związku pomiędzy uczniem i mistrzem duchowym.

    Autentyczne biografie również wspominają, że w czasie przyjęcia sannyasy Pan Caitanya przyjął dandę (laskę) i garnek żebraczy, symbolizujące porządek sannyasy.

Adi 03.35    Wiedząc, że jest On [Pan Caitanya] inkarnacją dla Kali-yugi, Gargamuni, podczas ceremonii nadawania imienia Krsnie, przepowiedział Jego pojawienie się.
Adi 03.36    "Ten chłopiec [Krsna] ma trzy inne kolory, kiedy pojawia się w różnych wiekach - mianowicie: biały, czerwony i żółty. Teraz pojawił się mając transcendentalny czarnawy kolor."

Adi 03.36  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.8.13)

Adi 03.37    Biały, czerwony i żółty - to trzy blaski ciała, które Pan, mąż bogini szczęścia, przyjmuje odpowiednio w mileniach Satya, Treta i Kali.
Adi 03.38    Teraz, w Dvapara-yudze, Pan zstąpił w odcieniu czarnawym. Taka jest istota oznajmień Puran i innej literatury wedyjskiej z odniesieniem do kontekstu.
Adi 03.39    "W Dvapara-yudze Osoba Boga pojawia się w odcieniu czarnawym. Ubrany jest w żółte szaty, nosi Swe własne bronie i udekorowany jest klejnotem Kaustubha i znakami Śrivatsa. W ten sposób opisane są Jego symptomy."

Adi 03.39  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (11.5.27), wypowiedziany przez mędrca Karabhajanę, jednego z dziewięciu królewskich mistyków, którzy wyjaśniali królowi Nimi różne cechy Pana w różnych wiekach.

Adi 03.40    Religijną praktyką dla wieku Kali jest szerzenie chwał świętego imienia. Jedynie w tym celu Pan zstąpił w żółtym kolorze jako Pan Caitanya.

Adi 03.40  Znaczenie: Praktycznym systemem religijnym dla każdego w tym wieku Kali jest intonowanie imienia Boga. W wieku tym proces ten zaprowadził Pan Caitanya. W rzeczywistości bhakti-yoga rozpoczyna się od intonowania świętego imienia, tak jak potwierdza to Madhvacarya w swoim komentarzu do Mundaka Upanisad. Cytuje on następujący werset z Narayana-samhity:

 

dvapariyair janair visnuh pancaratrais tu kevalaih

kalau tu nama-matrena pujyate bhagavan harih

 

"W Dvapara-yudze ludzie powinni wielbić Pana Visnu jedynie poprzez regulujące zasady Narada-pancaratry i innych takich autoryzowanych ksiąg. Jednakże w wieku Kali powinni po prostu intonować święte imiona Najwyższej Osoby Boga." O mantrze Hare Krsna szczególnie wspominają Upanisady, takie jak Kali-santarana Upanisad, gdzie jest powiedziane:

 

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare

hare rama hare rama rama rama hare hare

iti sodaśakam namnam kali-kalmasa-naśanam

natah parataropayah sarva-vedesu drśyate

 

"Po przeglądzie całej literatury wedyjskiej nie można znaleźć bardziej wzniosłej metody religii dla tego wieku od intonowania Hare Krsna."

Adi 03.41    Blask Jego ekspansywnego ciała przypomina stopione złoto. Głębokie brzmienie Jego głosu pokonuje grzmienie dopiero co zgromadzonych chmur.
Adi 03.42    Ten, kto ma wysokość i szerokość czterech łokci swojej własnej ręki, sławiony jest jako wielka osobistość.
Adi 03.43    Osoba taka zwana jest "nyagrodha-parimandala." Śri Caitanya Mahaprabhu, który jest uosobieniem wszelkich dobrych cech, ma ciało nyagrodha-parimandali.

Adi 03.43  Znaczenie: Takich cech cielesnych nie może posiadać nikt poza Samym Najwyższym Panem, który poprzez Swoją własną złudną energię zaangażował uwarunkowane dusze. Cechy te bez wątpienia wskazują na inkarnację Visnu i nikogo innego.

Adi 03.44    Jego ramiona są tak długie, że sięgają kolan, Jego oczy są niczym kwiaty lotosu, Jego nos przypomina kwiat sezamu, a Jego twarz jest tak piękna jak księżyc.
Adi 03.45    Jest On spokojny, opanowany i w pełni oddany transcendentalnej służbie dla Pana Śri Krsny. Jest pełen uczucia dla Swoich bhaktów, jest uprzejmy i ma jednakowy stosunek do wszystkich żywych istot.
Adi 03.46    Jest udekorowany bransoletami i naramiennikami z drzewa sandałowego i posmarowany papką sandałowi. Ozdoby te nosi szczególnie wówczas, gdy tańczy w Śri Krsna sankirtanie.
Adi 03.47    Kiedy mędrzec Vaiśampayana notował te wszystkie cechy Pana Caitanyi w Visnu-sahasra-nama, załączył tam również Jego imię.
Adi 03.48    Rozrywki Pana Caitanyi dzielą się na dwie grupy - mianowicie rozrywki wczesne [adi-lila] i rozrywki późniejsze [śesa-lila]. W każdej z tych dwóch lit ma On cztery imiona.
Adi 03.49    "W Swoich wczesnych rozrywkach pojawia się jako grhastha o złotej cerze. Kończyny Jego ciała są bardzo piękne, a Jego ciało, posmarowane papką sandałowa podobne jest do stopionego złota. W Swoich późniejszych rozrywkach przyjmuje porządek sannyasy i jest zrównoważony i spokojny. Jest On najwyższą siedzib spokoju i oddania, gdyż ucisza niewielbicieli impersonalistów."

Adi 03.49  Znaczenie: Werset ten pochodzi z Mahabharaty (Dana-dharma, Visnu-sahasra-nama-stotra). W swoim komentarzu do Visnu-sahasra-nama zwanym Namartha-sudhabhidha, Śrila Baladeva Vidyabhusana, komentując ten werset, zapewnia, że zgodnie z dowodami Upanisadów Pan Caitanya jest Najwyższą Osobą Boga. Wyjaśnia, że suvarna-varnah oznacza złotą cerę. Cytuje również zalecenie wedyjskie

yada paśyah paśyate rukma-varnam kartaram iśam purusam brahma-yonim. Rukma-varnam kartaram iśam

odnosi się do Najwyższej Osoby Boga mającego cerę koloru stopionego złota. Purusam oznacza Najwyższego Pana, a brahma-yonim oznacza, że jest On również Najwyższym Brahmanem. To również jest dowodem na to, że Pan Caitanya jest Najwyższą Osobą Boga, Krsną. Inne znaczenie opisu Pana jako mającego złoty odcień jest takie, że osobowość Pana Caitanyi jest tak fascynująca, jak atrakcyjne jest złoto. Śrila Baladeva Vidyabhusana wyjaśnia, że słowo varanga oznacza "niezwykle piękny."

     Aby głosić Swą misję, Pan Caitanya przyjął sannyasę, pozostawiając Swe życie rodzinne. Jego różne zmysły cechuje spokój. Po pierwsze, opisuje On poufną prawdę o Osobie Boga, a po drugie, zadowala każdego poprzez wiedzę i przywiązanie do Krsny. Jest spokojny, ponieważ wyrzeka się wszelkich tematów nie związanych ze służbą dla Krsny. Śrila Baladeva Vidyabhusana wyjaśnił, że słowo nistha wskazuje na to, iż jest On niezachwiany w intonowaniu świętego imienia Śri Krsny. Pan Caitanya pokonał wszystkich stwarzających zakłócenia przeciwników służby oddania, szczególnie monistów, którzy w rzeczywistości żywią niechęć do osobowej cechy Najwyższego Pana.

Adi 03.50    W Śrimad-Bhagavatam wielokrotnie i wyraźnie powiedziane jest, że istotą religii w wieku Kali jest intonowanie świętego imienia Krsny.
Adi 03.51    "O królu, w ten sposób ludzie w Dvapara-yudze wielbili Pana wszechświata. W Kali-yudze również wielbią Najwyższą Osobę Boga zgodnie z zaleceniami pism objawionych. Proszę, posłuchaj teraz o tym ode mnie.

Adi 03.51  Znaczenie: Werset ten został wypowiedziany przez świętego Karabhajanę w Śrimad-Bhagavatam (11.5.31).

Adi 03.52    "W wieku Kali osoby inteligentne praktykują zbiorowe intonowanie, aby czcić inkarnację Boga, który bezustannie śpiewa imię Krsny. Chociaż Jego cera nie jest czarna, jest On Samym Krsną. Otoczony jest Swymi towarzyszami, sługami, bronią i zaufanymi towarzyszami."

Adi 03.52  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (11.5.32). Werset ten wyjaśnił Śrila Jiva Gosvami w swoim komentarzu do Bhagavatam znanym jako Krama-sandarbha, gdzie mówi on, że Pan Krsna również pojawia się mając złotą cerę. Tym złotym Panem Krsną jest Pan Caitanya, którego wielbią inteligentni ludzie w tym wieku. W Śrimad-Bhagavatam potwierdził to Gargamuni, który powiedział, że chociaż dziecko Krsna jest czarny, pojawia się On również w trzech innych kolorach: czerwonym, białym i żółtym. Cerę białą i czerwoną przejawił w wiekach Satya i Treta odpowiednio. Swego koloru żółtozłotego nie przejawił aż do momentu, kiedy pojawił się jako Pan Caitanya, który znany jest jako Gaurahari.

    Śrila Jiva Gosvami wyjaśnia, że krsna-varnam oznacza Śri Krsna Caitanya. Krsna-varna i Krsna Caitanya są równoważnikami. Słowo Krsna pojawia się razem z Panem Krsną i Panem Caitanyą Krsną. Pan Śri Caitanya Mahaprabhu jest Najwyższą Osobą Boga, ale zawsze opisuje On Krsnę i w ten sposób rozkoszuje się transcendentalnym szczęściem poprzez intonowanie i pamiętanie Jego imienia i formy. Pan Krsna osobiście pojawia się jako Pan Caitanya, aby głosić najwyższy przekaz. Varnayati oznacza "wypowiada" albo "opisuje". Pan Caitanya zawsze intonuje święte imię Krsny i również je opisuje, a ponieważ jest On Samym Krsną, ktokolwiek Go spotyka, automatycznie zaczyna intonować święte imię Krsny i później opisuje je innym. Napełnia On intonującego transcendentalną świadomością Krsny, która sprawia, że osoba ta tonie w transcendentalnym szczęściu. Zatem pod każdym względem pojawia się On przed każdym jako Krsna albo osobiście, albo poprzez dźwięk. Na sam widok Pana Caitanyi natychmiast pamięta się Pana Krsnę. Dlatego można Go przyjąć jako visnu-tattvę. Innymi słowy, Pan Caitanya jest Samym Panem Krsną.

    Słowa sangopangastra-parsadam są dalszym dowodem na to, że Pan Caitanya jest Panem Krsną. Jego ciało jest zawsze udekorowane ornamentami z drzewa sandałowego i papką sandałową. Swym nadzwyczajnym pięknem pokonuje wszystkich ludzi wieku. W innych inkarnacjach Pan czasami używa broni, aby pokonać demony, ale w tym wieku Pan pokonuje je Swą wszechatrakcyjną postacią jako Caitanya Mahaprabhu. Śrila Jiva Gosvami wyjaśnia, że Jego astrą, czyli bronią, do pokonania demonów jest Jego piękno. Ponieważ jest On wszechatrakcyjny, należy wiedzieć, że wszyscy półbogowie żyli z Nim jako Jego towarzysze. Jego czyny były niezwykłe, a Jego towarzysze wspaniali. Kiedy szerzył ruch sankirtanu, urzekł wielu wielkich uczonych i acaryów, szczególnie w Bengalu i Orissie. Panu Caitanyi zawsze towarzyszą Jego najlepsi towarzysze, tacy jak: Pan Nityananda, Advaita, Gadadhara i Śrivasa.

    Śrila Jiva Gosvami cytuje werset z literatury wedyjskiej, który mówi, że nie ma potrzeby spełniania pokazowych ofiar czy ceremonialnych obrzędów. Wyjaśnia on, że zamiast angażować się w takie zewnętrzne, pompatyczne pokazy, wszyscy ludzie, bez względu na kastę, kolor czy wyznanie, mogą zbierać się razem i intonować Hare Krsna, aby wielbić Pana Caitanyę. Krsna-varnam tvisakrsnam wskazuje na to, że nacisk należy kłaść na imię Krsny. Pan Caitanya nauczał świadomości Krsny i intonował imię Krsny. Dlatego, aby wielbić Pana Caitanyę, wszyscy powinni razem intonować maha-mantrę Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Propagowanie kultu w kościołach, świątyniach czy cerkwiach nie jest możliwe, ponieważ ludzie stracili tym zainteresowanie. Ale wszędzie ludzie mogą intonować Hare Krsna. W ten sposób wielbiąc Pana Caitanyę, mogą wykonywać najwyższą czynność i spełnić najwyższy cel religii - zadowolenie Najwyższego Pana.

    Śrila Sarvabhauma Bhattacarya, słynny uczeń Pana Caitanyi, powiedział: "Kiedy została stracona zasada transcendentalnej służby oddania, Śri Krsna Caitanya pojawił się, aby ponownie obdarzyć nas procesem oddania. Jest On tak łaskawy, że rozdziela miłość do Krsny. Każdy powinien czuć coraz większą atrakcję do Jego lotosowych stóp, tak jak brzęczące pszczoły przyciągane są do kwiatu lotosu."

Adi 03.53    Moi drodzy bracia, proszę słuchajcie wszyscy chwał Pana Caitanyi. Ten werset jasno podsumowuje Jego czyny i cechy charakterystyczne.
Adi 03.54    W Jego ustach zawsze są dwie sylaby "krs-na"; czyli bezustannie i z wielką przyjemnością opisuje On Krsnę.
Adi 03.55    Są to dwa znaczenia słowa "krsna-varna". W istocie, z Jego ust emanuje jedynie słowo Krsna t nic innego.
Adi 03.56    Jeśli ktoś próbuje opisać Go jako mającego czarną cerę, natychmiast ogranicza go następny przymiotnik [tvisa akrsnam].
Adi 03.57    Jego cera z pewnością nie jest czarna. W istocie, to, iż nie jest czarny, wskazuje na to, że Jego cera jest żółta.
Adi 03.58    "Poprzez spełnianie ofiary zbiorowego intonowania świętego imienia, uczeni w wieku Kali wielbią Pana Krsnę, który z powodu wielkiego napływu uczuć Śrimati Radharani nie jest teraz czarny. Jest On jedynym uwielbionym Bóstwem paramahamsów, którzy osiągnęli najwyższy etap czwartego porządku [sannyasy]. Oby ten Najwyższa Osoba Boga, Pan Caitanya, okazał nam Swe wielkie bezprzyczynowe miłosierdzie."

Adi 03.58  Znaczenie: Tekst ten, jak również tekst 63 i tekst 66, pochodzą ze Stava-mali Śrila Rupy Gosvamiego.

Adi 03.59    Można wyraźnie zobaczyć Jego promienni cerę o kolorze stopionego złota, która rozprasza ciemność ignorancji.
Adi 03.60    Grzeszne życie żywych istot wypływa z ignorancji. Aby zniszczyć tę ignorancję, przyniósł On wiele różnych broni, jak na przykład Swoich pełnych towarzyszy, Swoich bhaktów i święte imię.
Adi 03.61    Największa ignorancja składa się z czynności, czy to religijnych czy niereligijnych, które są przeciwne służbie oddania. Czynności te znane są jako grzechy [kalmasa].
Adi 03.62    Wznosząc Swe ramiona, intonując święte imię i spoglądając na wszystkich z głęboką miłości, odpędza wszelkie grzechy i zatapia każdego miłością do Boga.
Adi 03.63    "Oby Najwyższa Osoba Boga w formie Pana Śri Caitanyi obdarzył nas Swą bezprzyczynową łask. Jego uśmiechnięte spojrzenie natychmiast rozprasza wszelkie smutki świata, a same Jego słowa ożywiają pomyślne pnącza oddania powodując rozrost liści. Przyjęcie schronienia Jego lotosowych stóp natychmiast budzi transcendentalną miłość do Boga."
Adi 03.64    Ktokolwiek patrzy na Jego piękne ciało czy Jego piękną twarz, uwalnia się od wszelkich grzechów i osiąga skarb miłości do Boga.
Adi 03.65    W innych inkarnacjach Pan zstąpił z armiami i bronią, lecz w tej inkarnacji Jego żołnierzami są Jego pełne części i towarzysze.
Adi 03.66    "Pan Śri Caitanya Mahaprabhu jest zawsze najbardziej wielbionym Bóstwem półbogów, łącznie z Panem Śivy i Panem Brahmą, którzy pojawili się jako zwykli ludzie, żywiąc miłość do Niego. Naucza On Swych bhaktów Swej własnej czystej służby oddania. Kiedy ponownie będę mógł Go oglądać?"
Adi 03.67    Jego pełne części i towarzysze spełniają - jako swe własne określone obowiązki - zadanie broni. Proszę, posłuchajcie, jakie jest inne znaczenie słowa "anga".
Adi 03.68    Zgodnie z dowodem pism objawionych kończyna ciała [anga] jest również zwana częścią [amśa], a część kończyny zwana jest cząstkową częścią [upanga].
Adi 03.69    "O panie panów, Ty jesteś obserwatorem całego stworzenia. W istocie jesteś najdroższym życiem każdego. Czyż nie jesteś zatem moim ojcem, Narayanem? 'Narayana' odnosi się do Tego, który ma Swą siedzibę w wodzie zrodzonej z Nary [Garbhodakaśayi Visnu], i ten Narayana jest Twą pełną częścią. Wszystkie Twoje pełne części są transcendentalne. Są one absolutne i nie są tworami mayi."

Adi 03.69  Znaczenie: Tekst ten został wypowiedziany przez Brahmę do Pana Krsny w Śrimad-Bhagavatam (10.14.14).

Adi 03.70    Manifestacja Narayana, który panuje w każdym sercu, jak i również Narayana żyjący w wodach [Karana, Garbha i Ksira], jest Twą pełną częścią. Zatem Ty jesteś oryginalnym Narayanem.
Adi 03.71    Słowo "anga" w istocie odnosi się do pełnych części. Takich manifestacji nigdy nie należy uważać za produkty materialnej natury, gdyż wszystkie one są transcendentalne, pełne wiedzy i szczęścia.

Adi 03.71  Znaczenie: Jeśli w świecie materialnym od jakiegoś oryginalnego przedmiotu odejmiemy jego część, to ten oryginalny przedmiot zostaje umniejszony o tę odjętą część. Ale Najwyższa Osoba Boga w ogóle nie ulega wpływowi działań mayi. Iśopanisad mówi:

 

om purnam adah purnam idam    purnat purnam udacyate

purnasya purnam adaya    purnam evavaśisyate

 

"Osoba Boga jest doskonały i kompletny, i ponieważ jest On kompletnie doskonały, wszystkie emanacje pochodzące z Niego, jak ten świat zjawisk, są doskonale wyposażone jako kompletne całości. Cokolwiek powstaje z kompletnej całości, jest również kompletne w sobie. Ponieważ jest On kompletną całością, to chociaż emanuje z Niego tak wiele kompletnych jedności, On pozostaje w kompletnej równowadze."

(Śri Iśopanisad, Inwokacja)

    W sferze Absolutu, jeden plus jeden równa się jeden, i również jeden minus jeden równa się jeden. Dlatego nie należy pojmować cząstki Najwyższego Pana w sensie materialnym. W świecie duchowym nie ma wpływu energii materialnej czy materialnego obliczania części. W Piętnastym Rozdziale Bhagavad-gity Pan mówi, że żywe istoty są Jego integralnymi cząstkami. We wszechświatach materialnych i duchowych znajdują się niezliczone żywe istoty, lecz mimo to Pan Krsna jest pełny w Sobie. Złudzeniem jest sądzenie, że Bóg stracił Swoją osobowość, ponieważ wiele Jego integralnych cząstek jest rozmieszczonych w całym wszechświecie. Jest to kalkulacja materialna. Takie kalkulacje możliwe są jedynie pod wpływem energii materialnej, mayi. W świecie duchowym energia materialna jest całkowicie nieobecna.

    Kolejne ekspansje w kategorii visnu-tattvy nie tracą na mocy, tak samo jak nie zmniejsza się oświetlenie, kiedy jedna świeca zapala drugą. Oryginalna świeca może zapalić tysiące świec, i wszystkie one będą miały tę samą moc świecy. W ten sam sposób należy rozumieć, że chociaż wszystkie visnu-tattvy, od Krsny i Pana Caitanyi do Ramy, Nrsimhy, Varahy itd., pojawiły się z różnymi cechami w różnych wiekach, wszystkie są jednakowo wyposażone w najwyższą moc.

   Półbogowie tacy jak Pan Brahma i Pan Śiva obcują z energią materialną i dlatego posiadają różny stopień mocy i siły. Jednakże wszystkie inkarnacje Visnu są równe pod względem mocy, gdyż maya nigdy nie może zbliżyć się do nich.

Adi 03.72    Śri Advaita Prabhu i Śri Nityananda Prabhu są obaj pełnymi częściami Pana Caitanyi. Zatem są kończynami [anga] Jego ciała. Części tych dwóch kończyn są nazywane upangami.
Adi 03.73    Tak więc Pan wyposażony jest w ostre bronie w postaci Swych części i pełnych części. Wszystkie te bronie są zdolne do tego, by zniszczyć niewiernych ateistów.

Adi 03.73  Znaczenie: Bardzo istotne jest tutaj słowo pasanda. Pasanda to ten, kto porównuje Najwyższą Osobą Boga do półbogów. Pasandi próbują sprowadzić Najwyższego Pana do zwykłego poziomu. Czasami sami stwarzają Boga w swojej wyobraźni albo przyjmują za Boga zwykłą osobę i głoszą, że jest ona równa Najwyższej Osobie Boga. Są tak niemądrzy, że przedstawiają kogoś za następną inkarnację Pana Caitanyi czy Krsny, chociaż wszystkie jego czynności są sprzeczne z czynnościami prawdziwej inkarnacji, i w ten sposób ogłupiają niewinną publiczność. Jednakże pasandi nie mogą zwieść tego, kto jest inteligentny i kto studiuje cechy charakterystyczne Najwyższej Osoby Boga w odniesieniu do kontekstu wedyjskiego.

    Pasandi, czyli ateiści, nie są w stanie zrozumieć rozrywek Najwyższego Pana czy transcendentalnej miłosnej służby dla Niego. Sądzą, że służba oddania nie jest lepsza od zwykłych czynności karmicznych (karmy). Jak jednak stwierdza Bhagavad-gita (4.8), Najwyższa Osoba Boga i Jego bhaktowie - wybawiając osoby prawego charakteru i karcąc złoczyńców (paritranaya sadhunam vinaśaya ca duskrtam) - zawsze hamują tych nonsensownych ateistów. Złoczyńcy zawsze pragną wyprzeć się Najwyższej Osoby Boga i stawiać przeszkody na ścieżce służby oddania. Aby pohamować ten nonsens, Pan zsyła Swych bona fide reprezentantów i pojawia się osobiście.

Adi 03.74    Śri Nityananda Gosani jest bezpośrednio Haladharą [Panem Balaramą], a Advaita Acarya jest Samym Osobą Boga.
Adi 03.75    Ci dwaj kapitanowie, ze Swymi żołnierzami takimi jak Śrivasa Thakura, podróżują wszędzie intonując święte imię Pana.
Adi 03.76    Same cechy Pana Nityanandy wskazują na to, że jest On pogromcy niewierzących. Wszystkie grzechy i niewierzący uciekaj słysząc głośne okrzyki Advaity Acaryi.
Adi 03.77    Pan Śri Krsna Caitanya jest inicjatorem sankirtanu [zbiorowego intonowania świętego imienia Pana]. W istocie szczęśliwy jest ten, kto wielbi Go poprzez sankirtan.
Adi 03.78    Osoba taka jest prawdziwie inteligentna, podczas gdy inne, które mają jedynie ubogi zasób wiedzy, muszą podlegać cyklowi powtarzających się narodzin i śmierci. Spośród wszystkich ofiar najbardziej wzniosłą jest intonowanie świętego imienia Pana.

Adi 03.78  Znaczenie: Pan Śri Caitanya Mahaprabhu jest ojcem i inicjatorem ruchu sankirtanu. Ten, kto wielbi Go poświęcając dla ruchu sankirtanu swe życie, pieniądze, inteligencję i słowa, zostaje rozpoznany przez Pana i otrzymuje Jego błogosławieństwa. Wszyscy inni mogą zostać nazwani głupcami, gdyż spośród wszystkich ofiar, w które człowiek może włożyć swą energię, najbardziej chwalebną jest ofiara uczyniona dla ruchu sankirtanu.

Adi 03.79    Kto mówi, że dziesięć milionów ofiar aśvamedha równa się intonowaniu świętego imienia Pana Krsny, jest niewątpliwie ateistą. Z pewnością zostanie ukarany przez Yamaraję.

Adi 03.79  Znaczenie: Na liście dziesięciu rodzajów obraz popełnianych podczas intonowania świętego imienia Najwyższej Osoby Boga, Hare Krsna, obrazą ósmą jest dharma-vrata-tyaga-hutadi-sarva-śubha-kriya-samyam api pramadah. Nigdy nie należy sądzić, że intonowanie świętego imienia Boga równa się pobożnym czynom, takim jak rozdawanie jałmużny braminom czy osobom świętym, otwieranie dobroczynnych instytucji kształceniowych, darmowe rozdawanie pożywienia itd. Rezultaty pobożnych czynów nie mogą równać się rezultatom intonowania świętego imienia Krsny.

Pisma wedyjskie mówią:

 

go-koti-danam grahane khagasya

prayaga-gangodaka-kalpa-vasah

yajnayutam meru-suvarna-danam

govinda-kirter na samam śatamśaih

 

"Nawet jeśli ktoś rozdziela w jałmużnie dziesięć milionów krów podczas zaćmienia słońca, przez miliony lat mieszka u zbiegu Gangesu i Yamuny, czy daje w ofierze braminom górę złota, nie zyskuje nawet jednej setnej części korzyści czerpanej z intonowania Hare Krsna." Innymi słowy, kto przyjmuje intonowanie Hare Krsna za pewien rodzaj pobożnej czynności, jest całkowicie zwiedziony. Oczywiście, jest to pobożność; lecz rzeczywistym faktem jest to, że Krsna i Jego imię - będąc transcendentalnymi - są daleko ponad wszelką zwykłą pobożną działalnością. Pobożne działanie znajduje się na platformie materialnej, lecz intonowanie świętego imienia Krsny jest całkowicie na platformie duchowej. I chociaż pasandi nie rozumieją tego, pobożne czyny nigdy nie mogą równać się intonowaniu świętego imienia.

Adi 03.80    W pomyślnym wprowadzeniu do Bhagavata-sandarbhy Śrila Jiva Gosvami podał jako wyjaśnienie następujący werset.
Adi 03.81    "Przyjmuję schronienie Pana Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu, który zewnętrznie posiada jasną cerę, lecz wewnętrznie jest Samym Krsną. W tym wieku Kali przejawia On Swe ekspansje [Swe angi i upangi] poprzez spełnianie zbiorowego intonowania świętego imienia Pana."

Adi 03.81  Znaczenie: Na pomyślne wprowadzenie do swej Bhagavata-sandarbhy czy Sat-sandarbhy, Śrila Jiva Gosvami wykorzystał werset ze Śrimad-Bhagavatam cytowany w wersecie 52 (krsna-varnam tvisakrsnam... ). Werset ten (81), który w rzeczywistości jest wyjaśnieniem wersetu Bhagavatam, skomponował on jako drugi werset tego samego dzieła. Werset ze Śrimad-Bhagavatam wypowiedział Karabhajana, jeden z dziewięciu wielkich mędrców, a został on dokładnie wyjaśniony przez Sarva-samvadini, komentarz Jivy Gosvamiego do jego własnej Sat-sandarbhy.

    Antah krsna odnosi się do tego, kto zawsze myśli o Krsnie. Taka postawa jest główną cechą Śrimati Radharani. Chociaż wielu bhaktów bezustannie myśli o Krsnie, żaden z nich nie może pokonać w tym gopi, pomiędzy którymi pierwsze miejsce w myśleniu o Krsnie zajmuje Radharani. Świadomość Krsny Radharani przewyższa świadomość wszystkich innych bhaktów. Pan Caitanya przyjął pozycję Śrimati Radharani , aby zrozumieć Krsnę; dlatego zawsze myśli o Krsnie w ten sposób, co Radharani. Myśląc o Panu Krsnie, zawsze pokrywał się z Krsną.

    Śri Krsna Caitanya, który zewnętrznie miał bardzo jasną cerę o kolorze stopionego złota, jednocześnie zamanifestował Swych wiecznych towarzyszy, bogactwo, ekspansje i inkarnacje. Nauczał On procesu intonowania Hare Krsna i ci, którzy znajdują się u Jego lotosowych stóp, są pełni chwały.

Adi 03.82    Z Upa-puran dowiadujemy się, że Śri Krsna okazał Swą łaskę Vyasadevie, przemawiając do niego w ten sposób.
Adi 03.83    "O uczony braminie, czasami przyjmuję wyrzeczony porządek życia, aby nakłonić upadłych ludzi wieku Kali do przyjęcia służby oddania dla Pana."
Adi 03.84    Śrimad-Bhagavatam, Mahabharata, Purany i inna literatura wedyjska, wszystkie dostarczają dowodów na to, że Pan Śri Krsna Caitanya Mahaprabhu jest inkarnacji Krsny.
Adi 03.85    Zamanifestowany wpływ Pana Caitanyi można również bezpośrednio zobaczyć w Jego niezwykłych dokonaniach i niezwykłej realizacji świadomości Krsny.
Adi 03.86    Niewierzący nie widzą tego, co jest oczywiste, tak jak sowa nie widzi promieni słońca.
Adi 03.87    "O mój Panie, osoby będące pod wpływem demonicznych zasad nie mogą Cię zrealizować, chociaż najwyraźniej jesteś Najwyższym poprzez moc Swych wzniosłych czynności, form, charakteru i niezwykłej mocy, które potwierdzaj wszystkie pisma objawione w gunie dobroci i sławni transcendentaliści o boskiej naturze."

Adi 03.87  Znaczenie: Jest to werset ze Stotra-ratny (12) Yamunacaryi, mistrza duchowego Ramanujacaryi. Autentyczne pisma święte opisują transcendentalne czyny, rysy, formę i cechy Krsny, a Krsna objaśnia Sam Siebie w Bhagavad-gicie, najbardziej autentycznym piśmie świętym świata. Śrimad-Bhagavatam - uważane za objaśnienie Vedanta-sutry - mówi o Nim więcej. Pan Krsna uznany jest za Najwyższą Osobę Boga przez te autentyczne pisma święte, a nie po prostu przez vox populi. We współczesnym wieku pewna klasa głupców sądzi, że mogą kogokolwiek wybrać na pozycję Boga, tak jak mogą wybrać kogoś na polityczną pozycję szefa władzy wykonawczej. Ale transcendentalny Najwyższa Osoba Boga jest doskonale opisany w autentycznych pismach świętych. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że jedynie głupcy wyśmiewają Go, sądząc, że każdy może przemawiać tak jak Krsna.

    Dokonania Krsny są najbardziej niezwykłe, nawet według informacji historycznych. Krsna stwierdził, "Jestem Bogiem," i działał odpowiednio. Mayavadi sądzą, że każdy może ogłosić się Bogiem, lecz jest to ich złudzenie, gdyż nikt inny nie może dokonać takich niezwykłych czynów jak Krsna. Kiedy był dzieckiem na kolanach Swej matki, zabił demonicę Putanę. Następnie zabił demona Trnavartę, Vatsasurę i Bakę. Kiedy był troszkę większy, zabił demony takie jak Aghasura i Rsabhasura. Zatem Bóg jest Bogiem od samego początku. Śmieszny jest pogląd, że ktoś może zostać Bogiem poprzez medytację. Dzięki ciężkiemu wysiłkowi można zrealizować swą boską naturę, lecz nigdy nie można zostać Bogiem. Toteż potępione są asury, czyli demony, które sądzą, że każdy może zostać Bogiem.

    Autentyczne pisma święte spisywane są przez takie osobistości, jak: Vyasadeva, Narada, Asita i Paraśara, którzy nie są zwykłymi ludźmi. Wszyscy zwolennicy ścieżki wedyjskiej przyjmują te sławne osobistości, których autentyczne pisma są zgodne z literaturą wedyjską. Niemniej jednak osoby demoniczne nie wierzą ich stwierdzeniom i celowo sprzeciwiają się Najwyższej Osobie Boga i Jego bhaktom. Dzisiaj jest to w zwyczaju, że pospolici ludzie piszą jakieś kaprysy, podając się za tzw. inkarnacje Boga, a inni pospolici ludzie przyjmują ich za autentycznych. Tę demoniczną mentalność potępia Siódmy Rozdział Bhagavad-gity, gdzie jest powiedziane, że złoczyńcy i najniżsi spośród rodzaju ludzkiego, którzy są głupcami i osłami, z powodu swej demonicznej natury nie są w stanie zaakceptować Najwyższej Osoby Boga. Porównani są oni do uluka, czyli sów, które nie mogą otworzyć oczu w świetle słonecznym. Ponieważ nie są w stanie znieść światła słonecznego, ukrywają się przed nim i nigdy go nie oglądają. Nie są w stanie uwierzyć, że istnieje takie oświetlenie.

Adi 03.88    Pan Śri Krsna próbuje ukryć się na różne sposoby, lecz niemniej jednak Jego czyści bhaktowie znają Go takim, jakim jest.
Adi 03.89    "O mój Panie, wszystko w tej materialnej naturze jest ograniczone przez czas, przestrzeń i myśl. Jednakże Twe cechy - będąc niezrównanymi i nieprześcignionymi - są zawsze transcendentalne do takich ograniczeń. Czasami przykrywasz te cechy Swą własną energią, lecz mimo to Twoi czyści bhaktowie zawsze są w stanie oglądać Cię w każdych okolicznościach."

Adi 03.89  Znaczenie: Werset ten również jest cytatem ze Stotra-ratny (13) Yamunacaryi. Wszystko, co okryte jest wpływem mayi, znajduję się w obrębie granic przestrzeni, czasu i myśli. Nawet największa manifestacja, jaką jesteśmy w stanie postrzec, niebo, również ma ograniczenia. Jednakże z autentycznych pism świętych wiadomo, że ponad niebem znajduje się okrywa z siedmiu powłok, z której każda jest dziesięć razy grubsza od poprzedzającej ją. Okrywające powłoki są rozległe, ale przestrzeń jest ograniczona, bez względu na to, czy z tymi powłokami czy bez nich. Nasza moc myślenia o przestrzeni i czasie jest również ograniczona. Czas jest wieczny; możemy wyobrazić sobie miliony i tryliony lat, ale mimo to nie będzie to współmierna ocena rozmiaru czasu. Zatem nasze niedoskonałe zmysły nie są w stanie myśleć o wielkości Najwyższej Osoby Boga, ani też nie możemy sprowadzić Go w granice czasu czy naszej siły myślenia. Wobec tego Jego pozycja opisana jest słowem ullanghita. Jest On transcendentalny do przestrzeni, czasu i myśli; chociaż pojawia się w nich, istnieje transcendentalnie. Nawet chociaż transcendentalne istnienie Pana jest zamaskowane przestrzenią, czasem i myślą, to czyści bhaktowie Najwyższego Pana mogą oglądać Go w Jego osobowych postaciach poza przestrzenią, czasem i myślą. Innymi słowy, chociaż Pan nie jest widoczny dla oczu zwykłych ludzi, mimo to mogą Go oglądać ci, którzy - dzięki swej transcendentalnej służbie oddania - są ponad okrywającymi powłokami.

    Może wydawać się, że słońce jest zakryte chmurą, lecz w rzeczywistości to nie słońce jest zakryte, lecz oczy maleńkich ludzi pod chmurą. Jeśli ci maleńcy ludzie wzniosą się samolotem ponad chmurę, wówczas bez przeszkód będą mogli ujrzeć blask słoneczny i słońce. Podobnie, chociaż okrycie mayi jest bardzo mocne, Pan Krsna mówi w Bhagavad-gicie:

 

daivi hy esa gunamayi    mama maya-duratyaya

mam eva ye prapadyante    mayam etam taranti te

 

"Niełatwo jest przezwyciężyć tę Moją boską, składającą się z trzech sił natury materialnej - energię. Ale bez trudu mogą pokonać ją ci, którzy podporządkowali się Mnie." (Bg. 7.14) Pokonanie wpływu złudnej energii jest bardzo trudne, lecz ci, którzy zdecydowanie trzymają się lotosowych stóp Pana, zostają uwolnieni ze szponów mayi. Dlatego czyści bhaktowie mogą zrozumieć Najwyższą Osobę Boga, a demony - z powodu swego niewłaściwego zachowania - nie są w stanie zrozumieć Pana, nawet widząc wiele pism objawionych i niezwykłe dokonania Pana.

Adi 03.90    Osoby o demonicznej naturze nigdy nie mogą poznać Krsny, lecz nie może się On ukryć przed Swymi czystymi bhaktami.

Adi 03.90  Znaczenie: Ludzie, którzy rozwijają naturę asurów takich jak Ravana i Hiranyakaśipu, nigdy nie mogą poznać Krsny, Osoby Boga, poprzez wyzywanie autorytetu Boga. Ale Śri Krsna nie może ukryć się przed Swymi czystymi bhaktami.

Adi 03.91    "Są dwie klasy ludzi w stworzonym świecie. Jedną są osoby demoniczne, a drugą - boskie. Istotami boskimi są bhaktowie Pana Visnu, podczas gdy osoby o cechach przeciwnych nazywane są demonami."

Adi 03.91  Znaczenie: Jest to werset z Padma Purany. Visnu-bhaktowie, czyli wielbiciele w świadomości Krsny, są znani jako devy (półbogowie). Ateiści, którzy nie wierzą w Boga albo sami ogłaszają się Bogiem, są asurami (demonami). Asury zawsze angażują się w ateistyczne czynności materialne, wynajdując sposoby wykorzystywania źródeł materii do zadowalania zmysłów. Visnu-bhaktowie, czyli bhaktowie świadomi Krsny, również są aktywni, ale ich celem jest zadowolenie Najwyższej Osoby Boga poprzez służbę oddania. Na pozór może się wydawać, że obie klasy działają w ten sam sposób, ale z powodu różnicy w świadomości ich cele są zupełnie przeciwne. Asury pracują dla własnego zadowalania zmysłów, podczas gdy bhaktowie pracują dla zadowolenia Najwyższego Pana. Zarówno jedni, jak i drudzy pracują sumiennie, lecz ich motywacje są różne.

    Ruch świadomości Krsny jest przeznaczony dla devów, czyli bhaktów. Demony nie mogą brać udziału w czynnościach świadomych Krsny, ani też bhaktowie w świadomości Krsny nie mogą uczestniczyć w czynnościach demonicznych czy też pracować niczym psy i koty jedynie dla zadowalania zmysłów. Osoby w świadomości Krsny nie znajdują upodobania w takich czynnościach. Bhaktowie przyjmują jedynie podstawowe potrzeby życia, aby być sprawnymi do działania w świadomości Krsny. Resztę swej energii wykorzystują na rozwój świadomości Krsny, dzięki której można przenieść się do siedziby Krsny poprzez bezustanne myślenie o Nim nawet w momencie śmierci.

Adi 03.92    Advaita Acarya Gosvami jest inkarnacji Pana jako bhakty. Jego głośne wołanie spowodowało zstąpienie Krsny.
Adi 03.93    Kiedykolwiek Śri Krsna pragnie zamanifestować Swoją inkarnację na Ziemi, najpierw stwarza inkarnacje Swych godnych szacunku poprzedników.
Adi 03.94    Najpierw na Ziemi rodzą się takie godne szacunku osoby, jak Jego ojciec, matka i mistrz duchowy.
Adi 03.95    Razem ze Śri Advaitą Acaryą pojawili się: Madhavendra Puri, Iśvara Puri, Śrimati Śacimata i Śrila Jagannatha Miśra.

Adi 03.95  Znaczenie: Kiedykolwiek Najwyższa Osoba Boga zstępuje w Swej ludzkiej formie, posyła przed Sobą wszystkich Swych bhaktów, którzy działają jako Jego ojciec, nauczyciel i towarzysze występujący w wielu rolach. Takie osobistości pojawiają się przed zstąpieniem Najwyższej Osoby Boga. Przed pojawieniem się Pana Śri Krsny Caitanyi Mahaprabhu pojawili się tacy Jego bhaktowie jak: Madhavendra Puri, Jego mistrz duchowy - Śri Iśvara Puri, Jego matka - Śrimati Śacimata, Jego ojciec - Śri Jagannatha Miśra i Śri Advaita Acarya.

Adi 03.96    Kiedy pojawił się Advaita Acarya, zobaczył, że świat pozbawiony jest służby oddania dla Śri Krsny, ponieważ ludzie byli zaabsorbowani sprawami materialnymi.
Adi 03.97    Każdy był zaangażowany w przyjemności materialne, czy to w sposób grzeszny czy cnotliwy. Nikt nie był zainteresowany transcendentalną służbą dla Pana, która może przynieść całkowity ulgę od powtarzających się narodzin i śmierci.

Adi 03.97  Znaczenie: Advaita Acarya widział, że cały świat zaangażowany jest w materialne pobożne i bezbożne czyny, lecz nigdzie nie widział śladu służby oddania czy świadomości Krsny. Rzeczywistość jest taka, że w tym materialnym świecie nie brakuje niczego poza świadomością Krsny. Środki do zaspokajania materialnych potrzeb dostarczane są dzięki łasce Najwyższego Pana. Z powodu złej organizacji czasami odczuwamy jakiś brak, ale prawdziwy problem polega na tym, że ludzie nie mają kontaktu ze świadomością Krsny. Każdy zaangażowany jest w materialne zadowalanie zmysłów, ale ludzie nie mają żadnego planu, jak ostatecznie rozwiązać swe prawdziwe problemy, mianowicie: narodziny, chorobę, starość i śmierć. Te cztery niedole materialne nazywane są bhava-roga, czyli materialnymi chorobami. Wyleczyć je można jedynie świadomością Krsny. Dlatego świadomość Krsny jest największym błogosławieństwem dla społeczeństwa ludzkiego.

Adi 03.98    Widząc czynności tego świata, Acarya przepełnił się współczuciem i zaczął zastanawiać się, co mógłby zrobić dla korzyści ludzi.

Adi 03.98  Znaczenie: Ten rodzaj poważnego zainteresowania dobrem publicznym czyni daną osobę bona fide acaryą. Acarya nie wykorzystuje swych zwolenników. Ponieważ acarya jest zaufanym sługą Pana, jego serce jest zawsze pełne współczucia dla ludzkości w jej cierpieniu. Wie on, że wszelkie cierpienie spowodowane jest brakiem służby oddania dla Pana i dlatego stara się znaleźć sposób na zmianę działalności ludzkiej, czyniąc ją korzystną dla osiągnięcia oddania. Taka jest kwalifikacja acaryi. Chociaż Śri Advaita Prabhu Sam był wystarczająco potężny, by spełnić to zadanie, jako pokorny sługa sądził, że jeśli Pan nie pojawi się osobiście, nikt nie będzie w stanie poprawić upadłego stanu społeczeństwa. W bezlitosnych szponach mayi, pierwszej klasy więźniowie tego materialnego świata błędnie uważają się za szczęśliwych, ponieważ są bogaci, potężni, pomysłowi itd. Te głupie stworzenia nie wiedzą, że nie są niczym innym jak tylko marionetkami w rękach materialnej natury i że w każdej chwili bezlitosne intrygi materialnej natury mogą rozbić w pył wszelkie ich plany bezbożnego działania. Tacy głupi więźniowie nie dostrzegają, że bez względu na to, jak by nie polepszyli swej pozycji stosując różne sztuczne środki, to niedole powtarzających się narodzin, śmierci, choroby i starości zawsze wymykają się ich kontroli. Będąc takimi głupcami, lekceważą te główne problemy życia i zajmują się fałszywymi rzeczami, które nie mogą pomóc im rozwiązać ich prawdziwych problemów. Wiedzą, że nie chcą cierpieć bolączek choroby, starości i śmierci, ale pod wpływem złudnej energii są całkowicie niedbali i wskutek tego nie robią nic, by rozwiązać te problemy. To nazywane jest mayą. Ludzie trzymani w uścisku mayi po śmierci idą w zapomnienie i w rezultacie swej karmy w następnym życiu stają się psami czy bogami, chociaż większość z nich staje się psami. Aby stać się bogami w przyszłym życiu, muszą zaangażować się w służbę oddania dla Najwyższej Osoby Boga; w przeciwnym razie, zgodnie z prawami natury, z pewnością staną się psami i wieprzami.

    Więźniowie trzeciej klasy, będąc mniej zamożnymi materialnie niż więźniowie pierwszej klasy, starają się ich naśladować, gdyż także nie mają informacji o prawdziwej naturze swego uwięzienia. W ten sposób również są zwodzeni przez złudną naturę materialną. Jednakże zadaniem acaryi jest zmiana czynności więźniów pierwszej i trzeciej klasy na czynności służące ich prawdziwej korzyści. Ten wysiłek czyni go bardzo drogim bhaktą Pana, który wyraźnie mówi w Bhagavad-gicie, że nikt w społeczeństwie ludzkim nie jest Mu droższy od bhakty, który bezustannie pełni służbę dla Niego poprzez wynajdowanie sposobów nauczania przekazu Boga dla prawdziwej korzyści świata. Tzw. acaryowie tego wieku Kali są bardziej zainteresowani eksploatacją zasobów swych zwolenników niż uśmierzaniem ich niedoli; ale Śri Advaita Prabhu, idealny acarya, troszczył się o poprawę sytuacji świata.

Adi 03.99    "Gdyby Śri Krsna pojawił się jako inkarnacja, Sam Swym osobistym przykładem mógłby nauczać oddania.
Adi 03.100    "W tym wieku Kali nie ma żadnej religii poza intonowaniem świętego imienia Pana, ale w jaki sposób Pan pojawi się w tym wieku jako inkarnacja?
Adi 03.101    "Będę wielbił Krsnę w oczyszczonym stanie umysłu. Bezustannie będę prosił Go z pokorą.
Adi 03.102    "Moje imię 'Advaita' okaże się stosowne, jeśli będę w stanie nakłonić Krsnę do zapoczątkowania ruchu intonowania świętego imienia."

Adi 03.102  Znaczenie: Niedualista filozof Mayavadi, który błędnie wierzy, iż nie jest różny od Pana, nie jest w stanie Go przywołać, jak zrobił to Advaita Prabhu. Advaita Prabhu nie jest różny od Pana, lecz w Swym związku z Panem nie wtapia się w Niego, lecz wiecznie pełni dla Niego służbę jako Jego pełna część. Jest to czymś niepojętym dla Mayavadi, ponieważ myślą oni w kategoriach zwykłej percepcji zmysłowej i dlatego sądzą, że niedualizm wymaga utraty własnej oddzielnej tożsamości. Jednakże z wersetu tego wyraźnie wynika, że Advaita Prabhu - chociaż zachowuje Swą oddzielną tożsamość - nie jest różny od Pana.

    Śri Caitanya Mahaprabhu głosił filozofię niepojętej jednoczesnej jedności z Panem i odmienności od Niego. Wyobrażony dualizm i monizm są koncepcjami niedoskonałych zmysłów, które nie są w stanie dosięgnąć Transcendencji, ponieważ Transcendencja jest poza koncepcją ograniczonych mocy. Jednakże działanie Śri Advaity Prabhu daje namacalny dowód niepojętego niedualizmu. Zatem ten, kto podporządkowuje się Śri Advaicie Prabhu, z łatwością może wyznawać filozofię niepojętego jednoczesnego dualizmu i monizmu.

Adi 03.103    Kiedy rozmyślał o tym, jak przebłagać Krsnę wielbieniem, na myśl przyszedł mu następujący werset.
Adi 03.104    "Śri Krsna, który darzy wielkim uczuciem Swych bhaktów, zaprzedaje się bhakcie, który ofiarowuje Mu po prostu listek tulasi i odrobinę wody."

Adi 03.104  Znaczenie: Jest to werset z Gautamiya-tantry.

Adi 03.105-6    Advaita Acarya rozważył znaczenie tego wersetu w ten sposób: Nie znajdując żadnego sposobu spłacenia długu temu, kto ofiarowuje Mu tulasi i wodę, Pan Krsna myśli: "Nie mam żadnego bogactwa, które równałoby się listkowi tulasi i wodzie."
Adi 03.107    Toteż Pan uwalnia się od długu ofiarowując bhakcie Samego Siebie. Biorąc to pod uwagę, Acarya rozpoczął wielbienie Pana.

Adi 03.107  Znaczenie: Poprzez służbę oddania z łatwością można zadowolić Krsnę listkiem rośliny tulasi i odrobiną wody. Jak Pan mówi w Bhagavad-gicie (9.26), jeśli ktoś z oddaniem ofiarowuje Mu liść, kwiat, owoc czy trochę wody (patram puspam phalam toyam), w ten sposób bardzo Go zadowala. Na ogół przyjmuje On służby Swych bhaktów. Nawet najuboższy z bhaktów w jakiejkolwiek części świata może zdobyć mały kwiat, owoc czy liść i odrobinę wody, i jeśli z oddaniem ofiarowuje te rzeczy, szczególnie listki tulasi i wodę z Gangesu, Krsna będzie bardzo zadowolony. Powiedziane jest, że Krsnę tak bardzo zadowala taka służba oddania, że w zamian za nią Sam ofiarowuje się Swojemu bhakcie. Śrila Advaita Acarya znał ten fakt i dlatego postanowił wielbić Pana listkami tulasi i wodą Gangesu i w ten sposób spowodować zstąpienie Osoby Boga Krsny.

Adi 03.108    Myśląc o lotosowych stopach Śri Krsny, bezustannie ofiarowywał pączki tulasi w wodzie z Gangesu.
Adi 03.109    Wzywał Śri Krsnę głośnymi okrzykami i w ten sposób uczynił możliwym Jego pojawienie się.
Adi 03.110    Zatem głównym powodem zstąpienia Śri Caitanyi jest ta błagalna prośba Advaity Acaryi. Pan, obrońca religii, pojawia się z powodu pragnienia Swego bhakty.
Adi 03.111    "O mój Panie, zawsze przebywasz w zasięgu wzroku i słuchu Swoich czystych bhaktów. Mieszkasz również w ich lotosowych sercach, oczyszczonych przez służbę oddania. O mój Pasie, sławiony wzniosłymi modlitwami, okazujesz szczególni łaskę Swym bhaktom, manifestując się w wiecznych formach, w których Cię chętnie oglądają."

Adi 03.111  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (3.9.11) jest modlitwą Pana Brahmy do Najwyższej Osoby Boga Krsny o Jego błogosławieństwa w dziele stwarzania. Wiedzę o Najwyższej Osobie Boga można poznać z opisów pism wedyjskich. Na przykład, Brahma-samhita opisuje, że w siedzibie Pana Krsny, która jest zbudowana z cintamani (kamienia filozoficznego), Panu występującemu w roli chłopca pasterza, służą setki i tysiące bogiń szczęścia. Mayavadi sądzą, że bhaktowie wyobrażają sobie formę Krsny, ale w istocie Krsnę i Jego różne transcendentalne formy opisują autentyczne pisma wedyjskie.

    Słowo śruta w śruteksita-pathah odnosi się do Ved, a iksita oznacza, że sposobem zrozumienia Najwyższej Osoby Boga jest właściwe studiowanie pism wedyjskich. Nie można wyobrażać sobie czegoś o Bogu i Jego formie. Wyobrażeń takich nie przyjmują osoby, które są poważne względem oświecenia. Tutaj Brahma oznajmia, że Krsnę można poznać przez ścieżkę właściwego rozumienia tekstów wedyjskich. Jeśli poprzez studiowanie formy, imienia, cech, rozrywek i parafernaliów Najwyższego Boga ktoś zostanie urzeczony Panem, może pełnić służbę oddania, a w jego sercu wyryje się forma Pana i pozostanie tam usytuowana transcendentalnie. Dopóki bhakta rzeczywiście nie rozwinie transcendentalnej miłości do Pana, nie będzie w stanie zawsze myśleć o Panu w swym sercu. Takie bezustanne myślenie o Panu jest wzniosłą doskonałością procesu yogi. Stwierdza to Bhagavad-gita w rozdziale szóstym oznajmiając, że kto pogrążony jest w takich myślach, jest najlepszym ze wszystkich yoginów. Takie transcendentalne zaabsorbowanie jest nazywane samadhi. Czysty bhakta, który bezustannie myśli o Najwyższej Osobie Boga, jest osobą kwalifikowaną do tego, by ujrzeć Pana.

    Jeśli ktoś nie jest transcendentalnie wyniesiony, nie może mówić o Urugayi ( Panu, który sławiony jest wzniosłymi modlitwami). Pan ma niezliczone formy, jak stwierdza to Brahma-samhita (advaitam acyutam anadim ananta-rupam). Pan rozprzestrzenia się w niezliczone formy svamśa. Kiedy bhakta, słuchając o tych niezliczonych formach, przywiązuje się do jednej z nich i zawsze myśli o Nim, Pan pojawia mu się w tej formie. Pan Krsna jest szczególnie miły dla bhaktów, w sercu których zawsze jest obecny z powodu ich wzniosłej transcendentalnej miłości.

Adi 03.112    Istotą znaczenia tego wersetu jest to, że Pan Krsna pojawia się w Swoich wszystkich niezliczonych wiecznych formach z powodu pragnień Swych czystych bhaktów.
Adi 03.113    W ten sposób zdecydowanie ustaliłem znaczenie czwartego wersetu. Pan Gauranga [Pan Caitanya] pojawił się jako inkarnacja, by nauczać czystej miłości do Boga.
Adi 03.114    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich łaski, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Trzeciego Rozdziału Adi-lili Śri Caitanya-caritamrty, opisującego przyczyny zstąpienia Pana Caitanyi Mahaprabhu.