ROZDZIAŁ   VII .

Spotkanie Śri Caitanyi Mahaprabhu z Vallabha Bhattą

    Śrila Bhaktivinoda Thakura podaje następujące streszczenie Rozdziału Siódmego w swojej Amrta-pravaha-bhasyi. W rozdziale tym opisane zostało spotkanie Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu z Vallabha Bhattą. Obaj żartowali ze sobą i w końcu Śri Caitanya Mahaprabhu skorygował Vallabha Bhattę i z życzliwością przyjął od niego zaproszenie. Przedtem Śri Caitanya Mahaprabhu przekonał się, że Vallabha Bhatta był bardzo przywiązany do Gadadhary Pandity. Dlatego Pan zachował się tak, jakby był niezadowolony z Gadadhary Pandity. Później, kiedy Vallabha Bhatta bliżej związał się z Panem, Pan poradził mu, by przyjął instrukcje od Gadadhary Pandity. W ten sposób Pan wyraził Swe uczucia miłości do Gadadhary Pandity.

Antya 07.01    Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony bhaktom Śri Caitanyi Mahaprabhu. Nawet upadła dusza może osiągnąć wieczne wyzwolenie dzięki bezprzyczynowej łasce bhaktów liżących miód z Jego lotosowych stóp.
Antya 07.02    Wszelka chwała Śri Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwała Nityanandzie Prabhu! Wszelka chwała Advaitacandrze! Wszelka chwała bhaktom Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu!
Antya 07.03    Następnego roku wszyscy bhaktowie z Bengalu odwiedzili Śri Caitanyę Mahaprabhu i, jak poprzednio, Pan spotkał się z każdym z nich.
Antya 07.04    Tak oto Śri Caitanya Mahaprabhu oddawał się rozrywkom ze Swymi bhaktami. Wówczas wielki uczony Vallabha Bhatta wyruszył do Jagannatha Puri, pragnąc spotkać się z Panem.

Antya 07.04  Znaczenie: Opis Vallabha Bhatty można znaleźć w Madhya-lili, wersecie 61 Rozdziału Dziewiętnastego.

Antya 07.05    Po przybyciu, Vallabha Bhatta ofiarował pokłony u lotosowych stóp Pana. Uznając go za wielkiego bhaktę, Pan objął go.
Antya 07.06    Śri Caitanya Mahaprabhu z wielkim szacunkiem posadził Vallabha Bhattę koło Siebie. Wtedy Vallabha Bhatta bardzo pokornie zaczął mówić.
Antya 07.07    Powiedział: "Już od dłuższego czasu pragnąłem Cię ujrzeć, mój Panie. Teraz Pan Jagannatha spełnił me pragnienie, dlatego Cię widzę.
Antya 07.08    "Kto uzyskuje Twoje posłuchanie, jest naprawdę szczęśliwy, gdyż Ty jesteś Samym Najwyższą Osobą Boga.
Antya 07.09    "Skoro można się oczyścić przez pamiętanie o Tobie, to cóż dziwnego w tym, że oczyszcza się osoba, która Cię ogląda?
Antya 07.10    "'Dzięki pamiętaniu wzniosłych osobistości, nie mówiąc już o bezpośrednim oglądaniu ich, dotykaniu ich lotosowych stóp, myciu ich stóp czy ofiarowywaniu im miejsc do siedzenia, można oczyścić cały swój dom.'

Antya 07.10  Znaczenie:  Jest to cytat ze Śrimad-Bhagavatam (1.19.33).

Antya 07.11    "Głównym systemem religijnym w wieku Kali jest intonowanie świętego imienia Krsny. Bez Jego pełnomocnictwa nie można szerzyć ruchu sankirtanu.
Antya 07.12    "Szerzysz ruch sankirtanu świadomości Krsny. Zatem jest rzeczą oczywistą, że zostałeś upełnomocniony przez Pana Krsnę. Co do tego nie ma wątpliwości.

Antya 07.12  Znaczenie: Śri Madhvacarya zwrócił naszą uwagę na następujący cytat z Narayana-samhity:

 

dvapariyair janair visnuh    pancaratraiś ca kevalaih

kalau tu nama-matrena    pujyate bhagavan harih

 

"W Dvapara-yudze można było zadowolić Krsnę czy Visnu jedynie przez bogate wielbienie zgodne z systemem pancaratriki, lecz w wieku Kali można zadowolić i wielbić Najwyższą Osobę Boga Hari samym intonowaniem Jego świętego imienia." Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura wyjaśnia, że jeśli ktoś nie jest bezpośrednio upełnomocniony przez bezprzyczynową łaskę Krsny, nie może zostać mistrzem duchowym całego świata (jagad-guru). Nie można zostać acaryą jedynie dzięki umysłowej spekulacji. Prawdziwy acarya prezentuje wszystkim Krsnę głosząc na całym świecie święte imię Pana. W ten sposób uwarunkowane dusze - oczyszczone dzięki intonowaniu świętego imienia - zostają wyratowane z pożaru materialnej egzystencji. W ten sposób korzyść duchowa zwiększa się coraz bardziej, niczym przybywający na niebie księżyc. Prawdziwego acaryę, mistrza duchowego całego świata, należy uważać za inkarnację miłosierdzia Krsny. W rzeczywistości on osobiście obejmuje Krsnę. Dlatego jest mistrzem duchowym wszystkich varn, (braminów, ksatriyów, vaiśyów i śudrów) i wszystkich aśramów (brahmacarya, grhastha, vanaprastha i sannyasa). Ponieważ uważa się go za najbardziej zaawansowanego bhaktę, jest zwany paramahamsa-thakurą. Thakura to honorowy tytuł nadawany paramahamsom. Dlatego osoba, która działa jako acarya, bezpośrednio prezentując Pana Krsnę przez głoszenie Jego imienia i sławy, również powinna być nazywana paramahamsa-thakurą.

Antya 07.13    "Na całym świecie zamanifestowałeś święte imię Krsny. Każdy, kto Cię widzi, natychmiast pogrąża się w ekstatycznej miłości do Niego.
Antya 07.14    "Jeśli ktoś nie otrzymał od Krsny szczególnej mocy, nie może zamanifestować ekstatycznej miłości do Niego, gdyż tylko On obdarza ekstatyczną miłością. Taki jest werdykt wszystkich pism objawionych.
Antya 07.15    "'Może istnieć wiele wszechpomyślnych inkarnacji Osoby Boga, lecz któż poza Panem Śri Krsną może obdarzyć podporządkowane dusze miłością do Boga?"'

Antya 07.15  Znaczenie: Werset ten napisał Bilvamangala Thakura. Znajduje się on w Laghu-bhagavatamrcie (1.5.37).

Antya 07.16    Śri Caitanya Mahaprabhu odpowiedział: "Mój drogi Vallabha Bhatto, jesteś wielkim uczonym. Posłuchaj Mnie, proszę. Jestem sannyasinem ze szkoły Mayavada. Nie mam więc szansy poznania, czym jest krsna-bhakti.
Antya 07.17    "Niemniej jednak Mój umysł oczyścił się dzięki towarzystwu Advaity Acaryi, który jest bezpośrednio Najwyższą Osobą Boga.
Antya 07.18    "Jest On niezrównany w zrozumieniu wszystkich pism objawionych i służby oddania dla Pana Krsny. Dlatego zwany jest Advaitą Acaryą.
Antya 07.19    "Jest tak wielką osobistością, że dzięki Swemu miłosierdziu może nawrócić na służbę oddania dla Krsny nawet osoby jedzące mięso [mlecchów]. Któż zatem może oszacować moc Jego vaisnavizmu?

Antya 07.19  Znaczenie: Bardzo trudno jest nawrócić mlecchę, czyli jedzącego mięso, na bhaktę Pana Krsny. Dlatego każdy, kto może tego dokonać, usytuowany jest na najwyższym poziomie vaisnavizmu.

Antya 07.20    "Pan Nityananda Prabhu, avadhuta, również jest Samym Najwyższą Osobą Boga. Zawsze jest odurzony szaleństwem ekstatycznej miłości. W istocie jest On oceanem miłości do Krsny.
Antya 07.21    "Sarvabhauma Bhattacarya doskonale zna sześć tez filozoficznych. Zatem jest mistrzem duchowym całego świata na sześciu ścieżkach filozofii. Jest on najlepszym z bhaktów.
Antya 07.22    "Sarvabhauma Bhattacarya ukazał Mi szczyt służby oddania. Tylko dzięki jego łasce zrozumiałem, że służba oddania dla Krsny jest esencją wszelkiej yogi mistycznej.
Antya 07.23    "Ostatecznym znawcą transcendentalnych smaków służby oddania dla Pana Krsny jest Śrila Ramananda Raya. On pouczył Mnie, że Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga.
Antya 07.24    "Dzięki łasce Ramanandy Rayi zrozumiałem, że ekstatyczna miłość do Krsny jest najwyższym celem życia, a spontaniczna miłość do Niego najwyższą doskonałością.

Antya 07.24  Znaczenie: Purusartha ("cel życia") odnosi się na ogół do religii, rozwoju ekonomicznego, zadowalania zmysłów i, ostatecznie, wyzwolenia. Jednakże te cztery rodzaje purusartha przewyższa miłość do Boga. Nazywana jest ona parama-purusartha (najwyższym celem życia) albo purusartha-śiromani (najwznioślejszą spośród wszystkich purusartha). Pana Krsnę wielbi się przez służbę oddania zgodną z przepisami, lecz najwyższą doskonałością służby oddania jest spontaniczna miłość do Boga.

Antya 07.25    "Sługa, przyjaciel, zwierzchnik i ukochana to schronienia transcendentalnych smaków zwanych: dasya, sakhya, vatsalya i śrngara.
Antya 07.26    "Są dwa rodzaje emocji [bhava]. Emocja, której cechą jest zrozumienie pełnych bogactw Pana, jest zwana aiśvarya-jnana-yukta, a czysta nieskażona emocja zwana jest kevala. Schronienia u lotosowych stóp Krsny, syna Maharajy Nandy, nie można osiągnąć jedynie dzięki poznaniu Jego bogactw.

Antya 07.26  Znaczenie: Zobacz Madhya-lila, tekst 192 Rozdziału Dziewiętnastego.

Antya 07.27    "'Najwyższa Osoba Boga, Krsna, syn matki Yaśody, jest dostępny dla tych bhaktów, którzy pełnią spontaniczną służbę miłości, lecz nie tak łatwo Go osiągnąć spekulantom umysłowym, osobom dążącym do samorealizacji przez surowe pokuty i wyrzeczenia czy też tym, którzy uważają, że ciało jest tożsame z jaźnią.'

Antya 07.27  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.9.21).

Antya 07.28    "Słowo 'atma-bhuta' znaczy 'bliscy towarzysze'. Bogini szczęścia nie mogła otrzymać schronienia Krsny, syna Maharajy Nandy, przez zrozumienie Jego bogactwa.

Antya 07.28  Znaczenie: Laksmi, bogini szczęścia, posiada pełną wiedzę o bogactwach Krsny, lecz wiedza ta nie pomogła jej osiągnąć towarzystwa Krsny. Jednakże bhaktowie we Vrndavanie rzeczywiście cieszą się towarzystwem Krsny.

Antya 07.29    "'Kiedy Pan Śri Krsna tańczył z gopi w rasa-lila, obejmował je ramionami. Tej transcendentalnej łaski nigdy nie doznała bogini szczęścia czy też inne towarzyszki w świecie duchowym. W istocie, łaski takiej nigdy nie wyobrażały sobie nawet najpiękniejsze dziewczęta na planetach niebiańskich, których blask i woń ciała przypominają blask i woń kwiatów lotosu. Cóż więc dopiero mówić o ziemskich kobietach, które są bardzo piękne w ocenie materialnej?'

Antya 07.29  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.47.60).

Antya 07.30    "W czystej świadomości Krsny przyjaciel wspina się na barki Krsny, a matka Yaśoda związuje Pana.

Antya 07.30  Znaczenie: Śuddha-bhava, czysta świadomość, nie jest uzależniona od poznania bogactw Pana. Bhakta w śuddha-bhavie jest skłonny kochać Krsnę jako przyjaciela czy syna nawet bez takich bogactw.

Antya 07.31    "W czystej świadomości Krsny, nie mając wiedzy o bogactwach Pana, bhakta uważa Krsnę za swego przyjaciela czy syna. Dlatego tę postawę oddania wychwalają nawet Śukadeva Gosvami i Vyasadeva, którzy stanowią najwyższy autorytet.
Antya 07.32    "'Osoby, które praktykują samorealizację, doceniając blask Brahmana Pana oraz ci, którzy pełnią służbę oddania przyjmując Najwyższą Osobę Boga za mistrza, jak również ci, którzy są w sidłach mayi uważając Pana za zwykłą osobę, nie są w stanie zrozumieć, że pewne wzniosłe osoby - po zgromadzeniu wielkich ilości pobożnych czynów - bawią się teraz z Panem w przyjaźni jako chłopcy pasterze.'

Antya 07.32  Znaczenie: Werset ten pochodzi ze Śrimad-Bhagavatam (10.12.11).

Antya 07.33    "'Kiedy matka Yaśoda ujrzała w ustach Krsny wszystkie wszechświaty, przez pewien czas była na pewno zdumiona. Niemniej jednak nadal uważała Pana za swego syna, chociaż wielbią Go wielkie osobistości spełniające dla Niego ofiary, wielcy święci, którzy rozumieją wielkość Pana dzięki studiowaniu Upanisadów, wielcy filozofowie, którzy prowadzą analityczne badania wszechświata, wielcy yogini znający Go jako wszechprzenikającą Duszę Najwyższą, a nawet bhaktowie, którzy przyjmują Pana za Najwyższą Osobę Boga.'

Antya 07.33  Znaczenie: Werset ten pochodzi ze Śrimad-Bhagavatam (10.8.45).

Antya 07.34    "'O braminie, jakie pobożne czyny spełnił Nanda Maharaja, że otrzymał Najwyższą Osobę Boga Krsnę za swego syna? I jakie pobożne czyny spełniła matka Yaśoda, że Absolutna Najwyższa Osoba Boga Krsna zwał ją "matką" i ssał jej pierś?'

Antya 07.34  Znaczenie: Jest to werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.8.46).

Antya 07.35    "Nawet jeśli czysty bhakta widzi bogactwo Krsny, nie akceptuje go. Zatem czysta świadomość jest bardziej wzniosła niż świadomość bogactwa Pana.
Antya 07.36    "Ramananda Raya jest niezwykle świadomy transcendentalnych smaków. Jest bezustannie pogrążony w szczęściu ekstatycznej miłości do Krsny. To on pouczył Mnie o tym wszystkim.
Antya 07.37    "Niemożliwością jest opisanie wpływu i wiedzy Ramanandy Rayi, gdyż tylko dzięki jego łasce zrozumiałem nieskażoną miłość mieszkańców Vrndavany.
Antya 07.38    "Svarupa Damodara jest uosobieniem transcendentalnego smaku ekstatycznej miłości. Dzięki przebywaniu z nim zrozumiałem transcendentalny smak miłości małżeńskiej z Vrndavany.
Antya 07.39    "W nieskażonej miłości gopi i Śrimati Radharani nie ma żadnego śladu materialnego pożądania. Kryterium takiej transcendentalnej miłości jest to, że jej jedynym celem jest zadowolenie Krsny.
Antya 07.40    "'O najukochańszy! Twe lotosowe stopy są tak delikatne, że kładziemy je łagodnie na swych piersiach z obawy, by nie zostały poranione. Jedynie Ty jesteś schronieniem naszego życia. Dlatego nasze umysły są pełne niepokoju, że kamyki mogą zranić Twoje delikatne stopy, kiedy wędrujesz leśną ścieżką.'

Antya 07.40  Znaczenie: Ten werset, wypowiedziany przez gopi, znajduje się w Śrimad-Bhagavatam (10.31.19).

Antya 07.41    "Owładnięte czystą miłością, nie mając wiedzy o bogactwach, gopi czasami karciły Krsnę. Jest to oznaką czystej, ekstatycznej miłości.
Antya 07.42    "'Drogi Krsno, my, gopi, zlekceważyłyśmy polecenie swoich mężów, synów, rodziny, braci i przyjaciół i opuściłyśmy ich towarzystwo, aby przyjść do Ciebie. Dobrze znasz nasze pragnienia. Przyszłyśmy tylko dlatego, że urzekła nas najwspanialsza muzyka Twego fletu. Lecz Ty jesteś wielkim oszustem, bo któż inny porzuciłby w środku nocy towarzystwo młodych dziewcząt, takich jak my?'

Antya 07.42  Znaczenie: Werset ten pochodzi ze Śrimad-Bhagavatam (10.31.16).

Antya 07.43    "Małżeńska miłość gopi jest najwznioślejszą służbą oddania, która przewyższa wszystkie inne metody bhakti. Dlatego Pan Krsna zmuszony jest powiedzieć: 'Moje drogie gopi, nie potrafię się wam odwzajemnić. W istocie zawsze jestem waszym dłużnikiem.'
Antya 07.44    "'O gopi, nawet w ciągu życia Brahmy nie byłbym w stanie odpłacić się wam za waszą nieskazitelną służbę. Wasz związek ze Mną jest bez zarzutu. Wielbiłyście Mnie przecinając wszelkie domowe więzy, które tak trudno przerwać. Niech więc waszym wynagrodzeniem będą wasze chwalebne czyny.'

Antya 07.44  Znaczenie: Jest to cytat ze Śrimad-Bhagavatam (10.32.22).

Antya 07.45    "Czysta miłość do Krsny, całkowicie odmienna od miłości do Krsny w bogactwie, jest na najwyższym poziomie. Nie ma na świecie bhakty większego od Uddhavy.
Antya 07.46    "Uddhava pragnie wziąć na swą głowę pył z lotosowych stóp gopi. O tych wszystkich transcendentalnych miłosnych związkach Pana Krsny dowiedziałem się od Svarupy Damodary.
Antya 07.47    "'Gopi Vrndavany porzuciły towarzystwo swoich mężów, synów i innych członków rodziny, z którego bardzo trudno zrezygnować. Aby przyjąć schronienie lotosowych stóp Mukundy, Krsny, którego należy szukać przez wiedzę wedyjską, zeszły ze ścieżki czystości. Och, obym miał na tyle szczęścia, by być jednym z krzewów, pnączy czy ziół we Vrndavanie, ponieważ gopi depczą po nich i błogosławią pyłem ze swych lotosowych stóp.'

Antya 07.47  Znaczenie: Ten werset ze Śrimad-Bhagavatam (10.47.61) wypowiedział Uddhava. Kiedy Krsna posłał Uddhavę do Vrndavany, aby zobaczył, w jakim stanie są gopi, ten pozostał tam w ich towarzystwie przez kilka miesięcy i zawsze rozmawiał z nimi o Krsnie. Chociaż gopi i inni mieszkańcy Vrajabhumi, Vrndavany, bardzo się z tego ucieszyli, Uddhava przekonał się, że gopi srodze cierpiały z powodu rozłąki z Krsną. W sercach odczuwały taki niepokój, że czasami dostawały pomieszania zmysłów. Obserwując nieskażone oddanie i miłość gopi do Krsny, Uddhava pragnął zostać pnączem, źdźbłem trawy lub ziołem we Vrndavanie, tak aby gopi czasami deptały po nim, a tym sposobem pył z ich lotosowych stóp spadał na jego głowę.

Antya 07.48    "Haridasa Thakura, nauczyciel świętego imienia, zalicza się do najbardziej wzniosłych spośród wszystkich bhaktów. Każdego dnia intonuje trzysta tysięcy świętych imion Pana.
Antya 07.49    "Od Haridasa Thakury dowiedziałem się o chwałach świętego imienia Pana i dzięki jego łasce te chwały zrozumiałem.
Antya 07.50-52    "Acaryaratna, Acaryanidhi, Gadadhara Pandita, Jagadananda, Damodara, Śankara, Vakreśvara, Kaśiśvara, Mukunda, Vasudeva, Murari i wielu innych bhaktów zstąpiło w Bengalu, by wszystkich nauczać chwał świętego imienia Krsny oraz wartości, jaką ma miłość do Niego. Od nich poznałem znaczenie służby oddania dla Krsny."
Antya 07.53    Śri Caitanya Mahaprabhu wiedział, że serce Vallabha Bhatty było pełne dumy, toteż przemawiał w ten sposób wskazując, jak można nauczyć się służby oddania.

Antya 07.53  Znaczenie: Vallabha Bhatta był bardzo dumny ze swej wiedzy o służbie oddania i dlatego chciał mówić o Panu Śri Caitanyi Mahaprabhu nie rozumiejąc Jego pozycji. Dlatego Pan wieloma sposobami dawał mu do zrozumienia, że jeśli chce wiedzieć, czym naprawdę jest służba oddania, powinien uczyć się od wszystkich bhaktów, których tu wymienił, począwszy od Advaity Acaryi, Pana Nityanandy, Sarvabhaumy Bhattacaryi i Ramanandy Rayi. Jak powiedział Svarupa Damodara, jeśli ktoś pragnie poznać znaczenie Śrimad-Bhagavatam, musi pobierać nauki od zrealizowanej duszy. Nie należy dumnie myśleć, że można zrozumieć transcendentalną służbę miłości dla Pana przez samo czytanie książek. Trzeba zostać sługą Vaisnavy. Jak potwierdził Narottama dasa Thakura, chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba: jeśli ktoś nie służy wiernie czystemu Vaisnavie, nie może być na pozycji transcendentalnej. Należy przyjąć Vaisnava guru (adau gurv-aśrayam), a wówczas zadając pytania i słuchając odpowiedzi stopniowo uczyć się, czym jest czysta służba oddania dla Krsny. To nazywane jest systemem parampara.

Antya 07.54    "Jestem wielkim Vaisnavą. Przyswoiłem sobie wszystkie konkluzje filozofii Vaisnava, rozumiem znaczenie Śrimad-Bhagavatam i mogę je doskonale wytłumaczyć."
Antya 07.55    Taka duma długo istniała w umyśle Vallabha Bhatty, lecz została ukrócona, skoro tylko wysłuchał nauk Śri Caitanyi Mahaprabhu.
Antya 07.56    Gdy Vallabha Bhatta usłyszał z ust Śri Caitanyi Mahaprabhu, jak czysty vaisnavizm prezentowali ci wszyscy bhaktowie, od razu zapragnął ich ujrzeć.
Antya 07.57    Vallabha Bhatta powiedział: "Gdzie przebywają ci wszyscy Vaisnavowie i jak mogę ich ujrzeć?"
Antya 07.58    Śri Caitanya Mahaprabhu odpowiedział: "Chociaż niektórzy z nich mieszkają w Bengalu, a niektórzy w innych prowincjach, wszyscy przybyli tutaj, aby ujrzeć festiwal Ratha-yatra.
Antya 07.59    "Obecnie wszyscy przebywają tutaj. Mieszkają w różnych kwaterach. Tutaj, możesz uzyskać posłuchanie u nich wszystkich."
Antya 07.60    Następnie Vallabha Bhatta z wielką uległością i pokorą zaprosił Śri Caitanyę Mahaprabhu do domu na obiad.
Antya 07.61    Następnego dnia, kiedy wszyscy Vaisnavowie przybyli do siedziby Śri Caitanyi Mahaprabhu, Pan przedstawił im Vallabha Bhattę.
Antya 07.62    Vallabha Bhattę ogarnęło zdumienie, gdy ujrzał ich promienne twarze. Wyglądał wśród nich jak robaczek świętojański.
Antya 07.63    Następnie Vallabha Bhatta sprowadził ogromne ilości maha-prasada od Pana Jagannatha i obficie nakarmił Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu oraz Jego towarzyszy.
Antya 07.64    Wszyscy sannyasini towarzyszący Śri Caitanyi Mahaprabhu, z Paramanandą Puri na czele, usiedli po jednej stronie i zjedli prasada.
Antya 07.65    Śri Caitanya Mahaprabhu siedział wśród bhaktów. Advaita Acarya i Pan Nityananda siedzieli po obu stronach Pana. Inni bhaktowie usiedli przed i za Panem.
Antya 07.66    Wszyscy bhaktowie z Bengalu, których nie jestem w stanie zliczyć, usiedli w rzędach na dziedzińcu.
Antya 07.67    Kiedy Vallabha Bhatta ujrzał wszystkich bhaktów Śri Caitanyi Mahaprabhu, był bardzo zdumiony, lecz z oddaniem złożył pokłony u lotosowych stóp każdego z nich.
Antya 07.68    Svarupa Damodara, Jagadananda, Kaśiśvara i Śankara, wraz z Raghavą i Damodarą Panditą, zajęli się rozdzielaniem prasada.
Antya 07.69    Vallabha Bhatta przyniósł wielkie ilości maha-prasada ofiarowanego Panu Jagannathowi. Tak więc wszyscy sannyasini usiedli, aby zjeść wraz ze Śri Caitanyą Mahaprabhu.
Antya 07.70    Jedząc prasada, wszyscy Vaisnavowie intonowali święte imiona Hari, Hari. Rozbrzmiewająca wibracja świętego imienia Hari napełniła cały wszechświat.
Antya 07.71    Kiedy wszyscy Vaisnavowie skończyli posiłek, Vallabha Bhatta przyniósł ogromne ilości girland, papki sandałowej, przypraw i betelu. Wielbił ich z wielkim szacunkiem i był niezwykle szczęśliwy.
Antya 07.72    W dzień festiwalu wozów Śri Caitanya Mahaprabhu rozpoczął zbiorowe intonowanie. Wszystkich bhaktów podzielił na siedem grup, tak jak to zwykł robić wcześniej.
Antya 07.73-74    Siedmiu bhaktów: Advaita, Nityananda, Haridasa Thakura, Vakreśvara, Śrivasa Thakura, Raghava Pandita i Gadadhara Pandita, uformowało siedem grup i zaczęło tańczyć. Intonując "Hari bol", Śri Caitanya Mahaprabhu chodził od jednej grupy do drugiej.
Antya 07.75    Wraz z głośnym zbiorowym intonowaniem dało się słyszeć czternaście mrdang, a w każdej grupie był tancerz, którego taniec ekstatycznej miłości zalewał cały świat.
Antya 07.76    Widząc to wszystko Vallabha Bhatta był całkowicie zdumiony. Zatracił się, pogrążony w transcendentalnym szczęściu.
Antya 07.77    Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu zatrzymał taniec innych i - jak to zwykle czynił poprzednio - Sam zaczął tańczyć.
Antya 07.78    Widząc piękno Śri Caitanyi Mahaprabhu i rozbudzenie Jego ekstatycznej miłości, Vallabha Bhatta doszedł do wniosku: "To jest bez wątpienia Pan Krsna."
Antya 07.79    Tak oto Vallabha Bhatta obejrzał festiwal wozów. Widząc charakterystyczne cechy Śri Caitanyi Mahaprabhu był po prostu zdumiony.
Antya 07.80    Pewnego dnia, gdy festiwal dobiegł już końca, Vallabha Bhatta udał się do siedziby Śri Caitanyi Mahaprabhu i przedłożył pewną prośbę u lotosowych stóp Pana.
Antya 07.81    Powiedział: "Napisałem komentarz do Śrimad-Bhagavatam. Czy zechciałbyś go łaskawie wysłuchać, Panie?"
Antya 07.82    Pan odpowiedział: "Nie rozumiem znaczenia Śrimad-Bhagavatam: Nie jestem odpowiednią osobą, by słuchać jego znaczenia.
Antya 07.83    "Po prostu siedzę i próbuję intonować święte imię Krsny i chociaż intonuję dzień i noc, mimo to nie mogę dokończyć intonowania wyznaczonej Mi liczby rund."
Antya 07.84    Vallabha Bhatta powiedział: "Starałem się szczegółowo opisać znaczenie świętego imienia Krsny. Posłuchaj łaskawie tego wyjaśnienia."
Antya 07.85    Pan Śri Caitanya Mahaprabhu odpowiedział: "Nie akceptuję wielu różnych znaczeń świętego imienia Krsny. Wiem jedynie, że Pan Krsna jest Śyamasundarą i Yaśodanandaną. To wszystko, co wiem.
Antya 07.86    "'Jedyne znaczenie świętego imienia Krsny jest takie, że jest On ciemnoniebieski jak drzewo tamala i jest synem matki Yaśody. Taka jest konkluzja wszystkich pism objawionych.'

Antya 07.86  Znaczenie: Jest to werset z Nama-kaumudi.

Antya 07.87    "Znam ostatecznie te dwa imiona: Śyamasundara i Yaśodanandana. Nie rozumiem żadnych innych znaczeń ani też nie jestem w stanie ich pojąć."
Antya 07.88    Śri Caitanya Mahaprabhu jest wszechwiedzący. Tak więc zrozumiał, że podawane przez Vallabha Bhattę wyjaśnienia dotyczące imienia Krsny i Śrimad-Bhagavatam są bezużyteczne. Dlatego nie przywiązywał do nich wagi.
Antya 07.89    Kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu stanowczo nie zgodził się wysłuchać jego wyjaśnień, Vallabha Bhatta powrócił do domu przygnębiony. Jego wiara i oddanie dla Pana uległy zmianie.
Antya 07.90    Następnie Vallabha Bhatta poszedł do domu Gadadhary Pandity. Ciągle przychodził i w różny sposób okazywał mu uczucie, i w ten sposób utrzymywał z nim związek.
Antya 07.91    Ponieważ Śri Caitanya Mahaprabhu nie potraktował Vallabha Bhatty zbyt poważnie, nikt w Jagannatha Puri nie chciał słuchać żadnych jego wyjaśnień.
Antya 07.92    Zawstydzony, urażony i nieszczęśliwy, Vallabha Bhatta poszedł do Gadadhary Pandity.
Antya 07.93    Zbliżywszy się do niego z wielką pokorą, Vallabha Bhatta powiedział: "Mój drogi panie, w tobie przyjąłem schronienie. Bądź dla mnie miłosierny i ocal me życie.
Antya 07.94    "Proszę, posłuchaj, w jaki sposób wyjaśniam znaczenie imienia Pana Krsny. W ten sposób zmyte zostanie błoto wstydu, które mnie okryło."
Antya 07.95    Tak więc Pandita Gosani znalazł się w kłopotliwym położeniu. Miał takie wątpliwości, że sam nie mógł zadecydować, co zrobić.

Antya 07.95  Znaczenie: Śri Caitanya Mahaprabhu nie potraktował Vallabha Bhatty zbyt poważnie. Dlatego Pandita Gosani, czyli Gadadhara Gosani, był zakłopotany. Jaka będzie jego pozycja, jeśli wysłucha wyjaśnienia imienia Śri Krsny podanego przez Vallabha Bhattę? Śri Caitanya Mahaprabhu z pewnością będzie niezadowolony. Tak więc Gadadhara Pandita Gosani nie był w stanie podjąć decyzji.

Antya 07.96    Chociaż Gadadhara Pandita Gosani nie chciał słuchać wyjaśnienia Vallabha Bhatty, ten zaczął je z wielką mocą czytać.
Antya 07.97    Gadadhara Pandita nie mógł mu tego zabronić, ponieważ Vallabha Bhatta był uczonym braminem. Zaczął więc myśleć o Panu Krsnie. Prosił: "Mój drogi Panie Krsno, proszę, chroń mnie w tym niebezpieczeństwie. W Tobie przyjąłem schronienie.
Antya 07.98    "Śri Caitanya Mahaprabhu przebywa w każdym sercu, więc z pewnością zna mój umysł. Dlatego nie obawiam się Go. Jednakże Jego towarzysze są niezwykle krytyczni."

Antya 07.98  Znaczenie: Jako Najwyższa Osoba Boga, Śri Caitanya Mahaprabhu przebywa w sercach wszystkich. Dlatego będzie wiedział, w jakich okolicznościach Pandita Gosani zgodził się słuchać wyjaśnień Vallabha Bhatty, i z pewnością nie będzie rozgniewany. Jednakże Vaisnavowie, którzy zawsze przebywali ze Śri Caitanyą Mahaprabhu, mogą nie zrozumieć wewnętrznej świadomości Gadadhary Pandity i mogą go oskarżyć o pójście na kompromis z Vallabha Bhattą, choć ten został zlekceważony przez Śri Caitanyę Mahaprabhu. W ten właśnie sposób Gadadhara Pandita Gosani poważnie się zastanawiał.

Antya 07.99    Chociaż Gadadhara Pandita Gosani w najmniejszym stopniu nie był winien, niektórzy z bhaktów Śri Caitanyi Mahaprabhu okazali mu pełen uczucia gniew.
Antya 07.100    Vallabha Bhatta przychodził codziennie do siedziby Śri Caitanyi Mahaprabhu, by wdawać się w zbyteczne dysputy z Advaitą Acaryą i innymi wielkimi osobistościami, takimi jak Svarupa Damodara.
Antya 07.101    Vallabha Bhatta chętnie przedstawiał swoje konkluzje, lecz takie osobistości jak Advaita Acarya obalały je wszystkie.
Antya 07.102    Kiedy tylko Vallabha Bhatta przebywał w towarzystwie bhaktów, którym przewodził Advaita Acarya, wyglądał niczym kaczka w otoczeniu białych łabędzi.
Antya 07.103    Pewnego dnia Vallabha Bhatta powiedział do Advaity Acaryi: "Każda żywa istota jest rodzaju żeńskiego [prakrti] i uważa Krsnę za swego męża [pati].
Antya 07.104    Obowiązkiem czystej, oddanej swemu mężowi żony jest niewymawianie jego imienia, lecz wy wszyscy intonujecie imię Krsny. Jak można to nazwać zasadą religijną?"
Antya 07.105    Advaita Acarya odpowiedział: "Masz przed sobą Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu, uosobienie zasad religijnych. Powinieneś Jego zapytać, On udzieli ci właściwej odpowiedzi."
Antya 07.106    Słysząc to, Pan Śri Caitanya Mahaprabhu powiedział: "Mój drogi Vallabha Bhatto, nie znasz zasad religijnych. W rzeczywistości pierwszym obowiązkiem czystej kobiety jest wypełnianie poleceń męża.
Antya 07.107    "Poleceniem Krsny jest, aby bezustannie intonować Jego imię. Dlatego ta, która jest wierna i przywiązana do męża Krsny, musi intonować imię Pana, gdyż nie potraf odrzucić polecenia męża.
Antya 07.108    "Stosując się do tej zasady religijnej czysty bhakta Pana Krsny zawsze intonuje święte imię. Jako rezultat otrzymuje owoc ekstatycznej miłości do Krsny."
Antya 07.109    Słysząc to, Vallabha Bhatta zaniemówił. Powrócił do domu wielce nieszczęśliwy i zaczął snuć następujące rozważania.
Antya 07.110-111    "Każdego dnia doznaję porażki w tym towarzystwie, lecz gdy przypadkiem pewnego dnia odniosę zwycięstwo, będzie to dla mnie źródłem wielkiego szczęścia i uwolnię się od całego wstydu. Jakich jednak metod powinienem użyć, by dowieść swoich stwierdzeń?
Antya 07.112    Następnego dnia, kiedy przybył na zgromadzenie Śri Caitanyi Mahaprabhu, usiadł po ofiarowaniu Panu pokłonów i powiedział coś z wielką dumą.
Antya 07.113    Powiedział: "W swym komentarzu do Śrimad-Bhagavatam obaliłem wyjaśnienia Śridhary Svamiego. Nie mogę przyjąć jego wyjaśnień.
Antya 07.114    "Cokolwiek Śridhara Svami wyjaśnia, tłumaczy to zależnie od okoliczności. Zatem jego wyjaśnienia są niekonsekwentne i nie można go uznać za autorytet."
Antya 07.115    Śri Caitanya Mahaprabhu odrzekł z uśmiechem: "Kto nie przyjmuje svamiego [męża] za autorytet, tego uważam za prostytutkę."
Antya 07.116    Powiedziawszy to, Śri Caitanya Mahaprabhu bardzo spoważniał. Wszyscy obecni bhaktowie byli bardzo zadowoleni słysząc to stwierdzenie.
Antya 07.117    Śri Caitanya Mahaprabhu zstąpił jako inkarnacja dla korzyści całego świata. Toteż bardzo dobrze znał umysł Vallabha Bhatty.
Antya 07.118    Czyniąc różne aluzje i wykazując błędność twierdzeń Vallabha Bhatty, Pan Caitanya, Najwyższa Osoba Boga, skorygował go zupełnie tak, jak Krsna poskromił fałszywą dumę Indry.

Antya 07.118  Znaczenie: Indra, król niebios, był bardzo dumny ze swej pozycji. Kiedy więc mieszkańcy Vrndavany, zgodnie z instrukcjami Krsny, postanowili nie spełniać Indra-yajni, lecz Govardhana-yajnę, wówczas Indra, z powodu swej fałszywej dumy, chciał ukarać mieszkańców Vrndavany. Uważając się za niezwykle potężnego, Indra zalewał Vrndavanę nieustającymi potokami deszczu, lecz Pan Krsna natychmiast poskromił jego dumę podnosząc wzgórze Govardhana niczym parasol, aby ocalić mieszkańców Vrndavany. W ten sposób Krsna dowiódł, że w obliczu Jego wszechmocy moc Indry nie miała żadnego znaczenia.

Antya 07.119    Pogrążona w ignorancji żywa istota nie wie, co rzeczywiście jest dla niej dobre. Czasem z powodu niewiedzy i materialnej dumy sądzi, że korzyść jest stratą, lecz kiedy jej duma zostanie ukrócona, wtedy może zobaczyć, co naprawdę jest dla niej korzystne.
Antya 07.120    Wróciwszy tej nocy do domu Vallabha Bhatta pomyślał: "Poprzednio, w Prayag, Pan Caitanya był dla mnie bardzo łaskawy.
Antya 07.121    "Wraz z pozostałymi bhaktami przyjął ode mnie zaproszenie i był dla mnie uprzejmy. Dlaczego tutaj, w Jagannatha Puri, tak bardzo się zmienił?
Antya 07.122    "Bardzo dumny z mojego wykształcenia, myślę: 'Obym odniósł zwycięstwo.' Jednakże Śri Caitanya Mahaprabhu próbuje oczyścić mnie poskramiając tę fałszywą dumę, gdyż cechą Najwyższej Osoby Boga jest to, że działa dla korzyści wszystkich.
Antya 07.123    "Podając się za wielkiego uczonego jestem bezpodstawnie dumny. Dlatego Śri Caitanya Mahaprabhu obraża mnie, aby okazać mi łaskę, poskramiając tę fałszywą dumę.
Antya 07.124    "W rzeczywistości działa On dla mego dobra, chociaż ja uważam Jego czyny za zniewagi. Przypomina to zupełnie wydarzenie, w którym Pan Krsna poskromił Indrę, wielkiego, nadętego głupca, aby go skorygować."
Antya 07.125    Następnego ranka Vallabha Bhatta, myśląc w ten sposób, zbliżył się do Śri Caitanyi Mahaprabhu i z wielką pokorą, ofiarowując wiele modlitw, przyjął schronienie i podporządkował się u lotosowych stóp Pana.
Antya 07.126    Vallabha Bhatta przyznał: "Jestem wielkim głupcem i w istocie postępowałem jak głupiec usiłując dowieść Ci mojej uczoności.
Antya 07.127    "Mój drogi Panie, jesteś Najwyższą Osobą Boga. Okazałeś mi łaskę w sposób całkowicie odpowiadający Twojej pozycji - znieważając mnie, by ukrócić mą fałszywą dumę.
Antya 07.128    "Jestem pogrążonym w ignorancji głupcem, gdyż to, co ma na celu mą korzyść, uważam za zniewagę - zupełnie jak król Indra, który z powodu ignorancji usiłował przewyższyć Krsnę, Najwyższego Pana.
Antya 07.129    "Mój drogi Panie, uleczyłeś ślepotę mojej fałszywej dumy smarując me oczy maścią Swojego miłosierdzia. Okazałeś mi tak wiele łaski, że rozproszyła się teraz moja ignorancja.
Antya 07.130    "Mój drogi Panie, popełniałem obrazy. Wybacz mi, proszę. Pragnę przyjąć w Tobie schronienie. Proszę, bądź dla mnie łaskawy i połóż na mej głowie Swe lotosowe stopy."
Antya 07.131    Pan Śri Caitanya Mahaprabhu powiedział: "Jesteś zarówno wielkim uczonym, jak i wielkim bhaktą. Gdziekolwiek występują te dwa przymioty, tam nie może istnieć góra fałszywej dumy.
Antya 07.132    "Ośmieliłeś się skrytykować Śridharę Svamiego i rozpocząłeś własny komentarz do Śrimad-Bhagavatam, nie przyjmując jego autorytetu. Na tym polega twa fałszywa duma.
Antya 07.133    "Śridhara Svami jest mistrzem duchowym całego świata, gdyż dzięki jego łasce możemy zrozumieć Śrimad-Bhagavatam. Zatem przyjmuję go za mistrza duchowego.
Antya 07.134    "Wszystko, co napisałeś pod wpływem fałszywej dumy, usiłując przewyższyć Śridharę Svamiego, będzie miało przeciwne znaczenie. Dlatego nikt nie będzie przykładał do tego wagi.

Antya 07.134  Znaczenie: Śrimad-Bhagavatam ma wiele tika, czyli komentarzy, zgodnych z systemem paramapara, lecz komentarz Śridhary Svamiego jest pierwszym. Komentarze wszystkich pozostałych acaryów są zgodne z jego komentarzem. System paramapara nie pozwala nam odbiegać od komentarzy poprzednich acaryów. Polegając na poprzednich acaryach, można pisać wspaniałe komentarze. Nie można jednak rzucać wyzwania poprzednim acaryom. Fałszywa duma, która sprawia, iż ktoś sądzi, że może pisać lepsze komentarze niż poprzedni acaryowie, uczyni jego komentarze błędnymi. W chwili obecnej modne jest pisanie na swój własny sposób, lecz poważni bhaktowie nigdy nie akceptują takich dzieł. Z powodu fałszywej dumy każdy uczony i filozof pragnie wykazać się uczonością interpretując śastry na swój własny sposób - szczególnie Bhagavad-gitę i Śrimad-Bhagavatam. Śri Caitanya Mahaprabhu całkowicie potępia ten system komentowania na własny sposób. Dlatego mówi: 'artha-vyasta' likhana sei. Komentarze pisane zgodnie z własną filozofią są nie do przyjęcia. Nikt nie będzie cenił takich komentarzy do pism objawionych.

Antya 07.135    "Każdy przyjmie i będzie szanował osobę, która komentuje Śrimad-Bhagavatam podążając śladami Śridhary Svamiego.
Antya 07.136    "Wyjaśnij Śrimad-Bhagavatam podążając śladami Śridhary Svamiego. Porzuć fałszywą dumę i oddawaj cześć Najwyższej Osobie Boga, Krsnie.
Antya 07.137    "Przestań popełniać obrazy i intonuj maha-mantrę Hare Krsna, święte imiona Pana. Wówczas bardzo szybko osiągniesz schronienie u lotosowych stóp Krsny."
Antya 07.138    Vallabha Bhatta Acarya poprosił Śri Caitanyę Mahaprabhu: "Jeśli naprawdę jesteś ze mnie zadowolony, proszę, przyjmij jeszcze raz moje zaproszenie."
Antya 07.139    Śri Caitanya Mahaprabhu, który zstąpił, by wyzwolić cały wszechświat, przyjął zaproszenie Vallabha Bhatty, żeby uczynić go szczęśliwym.
Antya 07.140    Pragnieniem Śri Caitanyi Mahaprabhu jest, aby każdy w tym materialnym świecie był szczęśliwy. Dlatego czasami karci kogoś, aby oczyścić jego serce.
Antya 07.141    Kiedy Vallabha Bhatta zaprosił Śri Caitanyę Mahaprabhu i Jego towarzyszy, Pan był z niego bardzo zadowolony.
Antya 07.142    Czysta ekstatyczna miłość Jagadanandy Pandity do Śri Caitanyi Mahaprabhu była bardzo głęboka. Można ją porównać do miłości Satyabhamy, która zawsze sprzeczała się z Panem Krsną.
Antya 07.143    Jagadananda Pandita wszczynał miłosne kłótnie z Panem. Zawsze dochodziło między nimi do jakiegoś nieporozumienia.
Antya 07.144    Czysta ekstatyczna miłość Gadadhary Pandity do Śri Caitanyi Mahaprabhu była również bardzo głęboka. Przypominała ona miłość Rukminidevi, która zawsze była szczególnie uległa Krsnie.
Antya 07.145    Pan Śri Caitanya Mahaprabhu czasami pragnął ujrzeć pełen uczucia gniew Gadadhary Pandity. Ale ten znał bogactwa Pana, dlatego nigdy nie można go było pobudzić do gniewu.

Antya 07.145  Znaczenie: Pewnego razu, żartując z Rukmini w Dvarace, Krsna poradził jej, by przyjęła innego męża, gdyż uważał, że nie jest jej godny. Jednakże Rukminidevi, nie mogąc zrozumieć Jego żartobliwych słów, przyjęła je bardzo poważnie i natychmiast upadła na ziemię, obawiając się rozłąki z Nim. W rozrywkach Pana Śri Caitanyi Mahaprabhu, Jagadananda Pandita zawsze był z Panem w niezgodzie, niczym Satyabhama, podczas gdy Gadadhara Pandita miał zawsze pełen podziwu szacunek dla bogactw Pana i dlatego w każdej sytuacji był Panu bardzo uległy.

Antya 07.146    Z tego względu Śri Caitanya Mahaprabhu czasami okazywał pozorny gniew. Gdy Gadadhara Pandita słyszał o tym, w jego sercu pojawiał się wielki strach.
Antya 07.147    Poprzednio, w krsna-lila, kiedy Pan Krsna pragnął zażartować z Rukminidevi, ona potraktowała Jego słowa poważnie i w jej umyśle pojawił się strach.
Antya 07.148    Vallabha Bhatta zwykł wielbić Pana jako dziecko Krsnę. Dlatego był inicjowany mantrą Bala-gopala i w ten sposób wielbił Pana.
Antya 07.149    W towarzystwie Gadadhary Pandity w jego umyśle zaszła zmiana i poświęcił go wielbieniu Kiśora-gopala, Krsny jako młodego chłopca.
Antya 07.150    Vallabha Bhatta chciał przyjąć inicjację od Gadadhary Pandity, lecz Gadadhara Pandita odmówił mu mówiąc: "Działanie w roli mistrza duchowego nie jest dla mnie możliwe.
Antya 07.151    "Jestem całkowicie uzależniony. Moim Panem jest Gauracandra, Śri Caitanya Mahaprabhu. Niczego nie mogę robić niezależnie, bez Jego polecenia.
Antya 07.152    "Mój drogi Vallabha Bhatto, Śri Caitanyi Mahaprabhu nie podoba się zbytnio, że przychodzisz do mnie. Dlatego czasami karci mnie."
Antya 07.153-154    Minęło kilka dni i kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu - w końcu zadowolony z Vallabha Bhatty - przyjął jego zaproszenie, posłał Svarupę Damodarę, Jagadanandę Panditę i Govindę, by przywołali Gadadharę Panditę.
Antya 07.155    Po drodze Svarupa Damodara powiedział do Gadadhary Pandity: "Śri Caitanya Mahaprabhu chciał cię poddać próbie. Dlatego cię lekceważył.
Antya 07.156    "Dlaczego nie odpłaciłeś się tym samym i nie robiłeś mu wyrzutów? Dlaczego bojaźliwie tolerowałeś Jego krytykę?"
Antya 07.157    Gadadhara Pandita powiedział: "Pan Śri Caitanya Mahaprabhu jest całkowicie niezależny. Jest On w najwyższym stopniu wszechwiedzący. Nie byłoby dobrze, gdybym rozmawiał z Nim jak równy z równym.
Antya 07.158    "Mogę tolerować wszystko, co mówi, biorąc to na swą głowę. Gdy rozważy me wady i zalety, będzie automatycznie dla mnie miłosierny."
Antya 07.159    Powiedziawszy to, Gadadhara Pandita udał się do Śri Caitanyi Mahaprabhu i płacząc padł do lotosowych stóp Pana.
Antya 07.160    Uśmiechając się nieznacznie, Pan objął go i przemówił słodkimi słowami, tak aby inni również mogli słyszeć.
Antya 07.161    Pan powiedział: "Chciałem cię wzburzyć, lecz ciebie to nie poruszyło. Nie mogłeś powiedzieć nic gniewnego, lecz wszystko tolerowałeś.
Antya 07.162    "Nie mogłem podstępami zaniepokoić twego umysłu. Pozostałeś niewzruszony w swej prostocie. W ten sposób podbiłeś Mnie."
Antya 07.163    Nikt nie jest w stanie opisać cech i ekstatycznej miłości Gadadhary Pandity. Dlatego innym imieniem Śri Caitanyi Mahaprabhu jest Gadadhara-prananatha, "życie i dusza Gadadhary Pandity."
Antya 07.164    Nikt nie może powiedzieć, jak miłosiernym jest Pan dla Gadadhary Pandity, lecz ludzie znają Pana pod imieniem Gadaira Gaura, "Pan Gauranga Gadadhary Pandity".
Antya 07.165    Nikt nie jest w stanie zrozumieć rozrywek Śri Caitanyi Mahaprabhu. Są one niczym Ganges, gdyż nawet z jednej Jego czynności wypływa wiele setek i tysięcy odnóg.
Antya 07.166    Gadadhara Pandita słynie na całym świecie ze swego łagodnego zachowania, przymiotów bramińskich i niewzruszonej miłości do Śri Caitanyi Mahaprabhu.
Antya 07.167    Pan oczyścił Vallabha Bhattę, zmywając z niego błoto fałszywej dumy. W ten sposób Pan pouczył również innych.
Antya 07.168    W rzeczywistości Śri Caitanya Mahaprabhu był zawsze miłosierny w Swym sercu, ale czasami pozornie zaniedbywał bhaktów. Nie powinniśmy jednak absorbować się Jego zewnętrznymi cechami, gdyż robiąc to zostaniemy pokonani.
Antya 07.169    Rozrywki Śri Caitanyi Mahaprabhu są bardzo głębokie. Któż może je zrozumieć? Ten tylko, kto ma mocne, głębokie oddanie dla Jego lotosowych stóp.
Antya 07.170    Innego dnia Gadadhara Pandita zaprosił Śri Caitanyę Mahaprabhu na obiad. Pan zjadł prasada w jego domu wraz ze Swymi bliskimi przyjaciółmi.

Antya 07.170  Znaczenie: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura komentuje, że Pan Śri Caitanya Mahaprabhu działał jako bardzo miłosierny dobroczyńca Vallabha Bhatty, pozornie lekceważąc go na tak wiele sposobów, by oczyścić go z fałszywej dumy wywołanej tym, że był wielkim uczonym. Ponieważ Gadadhara Pandita obcował z Vallabha Bhattą, Pan lekceważył go przez kilka dni. W rzeczywistości wcale nie był niezadowolony z Gadadhary Pandity. W istocie, ponieważ Gadadhara Pandita jest osobistą mocą Pana Caitanyi Mahaprabhu, wykluczone jest, by Pan był z niego niezadowolony. Jednakże osoba przywiązująca zbytnią wagę do pozorów nie jest w stanie zrozumieć głębokiego znaczenia takiego postępowania Śri Caitanyi Mahaprabhu. Jeśli więc ktoś okazuje brak szacunku Gadadharze Pandicie, z pewnością zostanie pokonany.

Antya 07.171    Tam Vallabha Bhatta otrzymał pozwolenie Pana Caitanyi Mahaprabhu i w ten sposób zostało spełnione jego pragnienie, by otrzymać inicjację od Gadadhary Pandity.
Antya 07.172    W ten sposób wyjaśniłem spotkanie Pana z Vallabha Bhattą. Słuchając o tym wydarzeniu można osiągnąć skarb miłości do Śri Caitanyi Mahaprabhu.
Antya 07.173    Modląc się u lotosowych stóp Śri Rupy i Śri Raghunathy, zawsze pragnąc ich miłosierdzia, ja, Krsnadasa, opowiadam Śri Caitanya-caritamrtę, podążając w ich ślady.

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Siódmego Rozdziału Antya-lili Śri Caitanya-caritamrty, opisującego spotkanie Vallabha Bhatty ze Śri Caitanyą Mahaprabhu.